لیفتراک
Netherlands
Australia
Germany
Belgium
Dubai
Panama
Forkliftcenter BV
Hornweg 18
NL - 1045 AR Amsterdam
Sales Team
Tel. +31 (0)20 497 4101
Fax +31 (0)20 497 4865
info@forkliftcenter.com

(realtime) جست و جوی پیشرفته

kg

جستجو شما به طور خودکار از لیست زیر اعمال می شود
mm

دسته بندی :

موجودی انبار

ALLIFTER GS25 S4 RA 1150x525

؟ (2015)
شماره رفرنس :880006348
ظرفیت بالابر: 2500kg
No mast
موتور :

BT RRE2

Reach truck (2008)
شماره رفرنس :880005528
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 8500mm Triplex
موتور : Electric

HYSTER K1.0H

Medium level order picker (2.5... (2005)
شماره رفرنس :880006819
ظرفیت بالابر: 1000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 8100mm
موتور : Electric

HYSTER R1.4

Reach truck (2006)
شماره رفرنس :880006206
ظرفیت بالابر: 1400kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 6400mm Triplex
موتور : Electric

HYSTER R1.4

Reach truck (2006)
شماره رفرنس :880006796
ظرفیت بالابر: 1400kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 6800mm Triplex
موتور : Electric

HYSTER R1.4

Reach truck (2006)
شماره رفرنس :880006813
ظرفیت بالابر: 1400kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 6300mm Triplex
موتور : Electric

HYSTER R1.4

Reach truck (2006)
شماره رفرنس :880006208
ظرفیت بالابر: 1400kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 6400mm Triplex
موتور : Electric

HYSTER S1.4 AC

؟ (2013)
شماره رفرنس :880007303
ظرفیت بالابر: 1400kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4100mm Triplex
موتور : Electric

HYSTER R1.6

Reach truck (2006)
شماره رفرنس :880006815
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 6300mm TRIPLEX
موتور : Electric

HYSTER R1.6

Reach truck (2006)
شماره رفرنس :880006806
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 6400mm TRIPLEX
موتور : Electric

HYSTER R1.6

Reach truck (2009)
شماره رفرنس :880006244
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 6450mm Triplex
موتور : Electric

HYSTER R1.6

Reach truck (2006)
شماره رفرنس :880006805
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 6400mm TRIPLEX
موتور : Electric

HYSTER R1.6

Reach truck (2010)
شماره رفرنس :880006862
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 6400mm Triplex
موتور : Electric

HYSTER R1.6

Reach truck (2009)
شماره رفرنس :880006242
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 6400mm Triplex
موتور : Electric

HYSTER R1.6

Reach truck (2009)
شماره رفرنس :880006243
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 6450mm Triplex
موتور : Electric

HYSTER R1.6

Reach truck (2010)
شماره رفرنس :880006864
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 6400mm Triplex
موتور : Electric

HYSTER S1.6AC

؟ (2013)
شماره رفرنس :880007304
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4700mm Triplex
موتور : Electric

HYSTER R2.00H

Reach truck (2006)
شماره رفرنس :880006807
ظرفیت بالابر: 2000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 10500mm TRIPLEX
موتور : Electric

HYSTER R2.0H

Reach truck (2006)
شماره رفرنس :880006818
ظرفیت بالابر: 2000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 10500mm TRIPLEX
موتور : Electric

HYSTER R2.0H

Reach truck (2006)
شماره رفرنس :880006797
ظرفیت بالابر: 2000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 11400mm Triplex
موتور : Electric

HYSTER L02.0L

Pallet Truck with Rider Platform (2010)
شماره رفرنس :880007259
ظرفیت بالابر: 2500kg

موتور : Electric

HYSTER L02.0L

Pallet Truck with Rider Platform (2010)
شماره رفرنس :880007258
ظرفیت بالابر: 2500kg

موتور : Electric

LINDE P60Z

مختلف (2006)
شماره رفرنس :880007108
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور : Electric

LINDE L10

؟ ()
شماره رفرنس :880007045
ظرفیت بالابر: 1000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1550mm
موتور : Electric

LINDE L10 B

؟ (2010)
شماره رفرنس :880007044
ظرفیت بالابر: 1000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1550mm
موتور : Electric

LINDE L14

؟ ()
شماره رفرنس :880006709
ظرفیت بالابر: 1400kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3410mm Duplex
موتور : Electric

LINDE T18

؟ (2013)
شماره رفرنس :880006712
ظرفیت بالابر: 1800kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 210mm
موتور : Electric

STILL EXU16

؟ (2010)
شماره رفرنس :880006710
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 220mm
موتور : Electric