لیفتراک
Netherlands
Australia
Germany
Belgium
Dubai
Panama
Forkliftcenter BV
Hornweg 18
NL - 1045 AR Amsterdam
Sales Team
Tel. +31 (0)20 497 4101
Fax +31 (0)20 497 4865
[email protected]

(realtime) جست و جوی پیشرفته

kg

جستجو شما به طور خودکار از لیست زیر اعمال می شود
mm

دسته بندی :

تجهیزات بندرگاهی

FANTUZZI REGGIANE MHC 130

Crane Harbour (2005)
شماره رفرنس :550005106
ظرفیت بالابر: 100000kg

موتور : دیزل

HOUCON RBA-C-40FT-65T BC

Harbour Container Trailer (2019)
شماره رفرنس :550005107
ظرفیت بالابر: 65000kg

موتور :

HOUCON RBA-C-40FT-65T BC

Harbour Container Trailer (2019)
شماره رفرنس :550005109
ظرفیت بالابر: 65000kg

موتور :

HOUCON RBA-C-40FT-65T BC

Harbour Container Trailer (2019)
شماره رفرنس :550005110
ظرفیت بالابر: 65000kg

موتور :

HOUCON RBA-C-40FT-65T BC

Harbour Container Trailer (2019)
شماره رفرنس :550005108
ظرفیت بالابر: 65000kg

موتور :
RR-GC-40FT-100T low

رزرو شده

HOUCON RR-GC-40FT-100T low

Lowbed Roll Trailer (2018)
شماره رفرنس :810008006
ظرفیت بالابر: 100000kg

موتور :
RR-GC-40FT-100T low

رزرو شده

HOUCON RR-GC-40FT-100T low

Lowbed Roll Trailer (2018)
شماره رفرنس :810008007
ظرفیت بالابر: 100000kg

موتور :
RR-GC-40FT-100T low

رزرو شده

HOUCON RR-GC-40FT-100T low

Lowbed Roll Trailer ()
شماره رفرنس :810008008
ظرفیت بالابر: 100000kg

موتور :

MAFI MT36R 4x4 DL

Terminal Truck Roro (2004)
شماره رفرنس :880005589
ظرفیت بالابر: 36000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : دیزل

MANTSINEN 90 RCT

مختلف (2004)
شماره رفرنس :550005111
ظرفیت بالابر: 16000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 25000mm
موتور : دیزل

SEACOM GOOSENECK PARK STAND

Gooseneck Park Stand (2018)
شماره رفرنس :880007028
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

SEACOM GOOSENECK PARK STAND

Gooseneck Park Stand (2018)
شماره رفرنس :880007029
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

SEACOM RT20/30T LOWBED ROLLTRAILER

Lowbed Roll Trailer (2017)
شماره رفرنس :880006301
ظرفیت بالابر: 30000kg
No mast
موتور : not powered

SEACOM GOOSNECK SH36XT

Gooseneck ()
شماره رفرنس :880007027
ظرفیت بالابر: 36000kg

موتور :

SEACOM SH 36 XT 2.0' 12mm

Gooseneck (2018)
شماره رفرنس :880007148
ظرفیت بالابر: 36000kg

موتور :

SEACOM SH 36 XT 2.0' 12mm

Gooseneck (2018)
شماره رفرنس :880007149
ظرفیت بالابر: 36000kg

موتور :

SEACOM terminal Chassis 40ft 60T

Harbour Container Trailer (2017)
شماره رفرنس :880006408
ظرفیت بالابر: 60000kg

موتور :

SEACOM LOWBED RT 40/ 120T

Lowbed Roll Trailer (2017)
شماره رفرنس :880006872
ظرفیت بالابر: 120000kg

موتور :

TERBERG YT182

Tow Tractor Yard (2011)
شماره رفرنس :880007415
ظرفیت بالابر: 27000kg
Disk
موتور : دیزل
YT182

فروخته شد

TERBERG YT182

Tow Tractor Yard (2015)
شماره رفرنس :880007650
ظرفیت بالابر: 27000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG YT182

Tow Tractor Yard (2014)
شماره رفرنس :880007651
ظرفیت بالابر: 27000kg
DISK
موتور : دیزل

TERBERG YT182

Tow Tractor Yard (2015)
شماره رفرنس :880007653
ظرفیت بالابر: 27000kg
Disk
موتور : دیزل
YT182

فروخته شد

TERBERG YT182

Tow Tractor Yard (2014)
شماره رفرنس :880007652
ظرفیت بالابر: 27000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG YT182 4x2

Tow Tractor Yard (2011)
شماره رفرنس :110001007
ظرفیت بالابر: 27000kg
Disc
موتور : دیزل
YT182

فروخته شد

TERBERG YT182

Tow tractor (2011)
شماره رفرنس :880007531
ظرفیت بالابر: 30000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG YT182

Tow Tractor Yard (2008)
شماره رفرنس :880007440
ظرفیت بالابر: 34000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG RT282

Terminal Truck Roro (2001)
شماره رفرنس :880006723
ظرفیت بالابر: 35000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG RT282

Terminal Truck Roro (2007)
شماره رفرنس :880006844
ظرفیت بالابر: 35000kg
DISK
موتور : دیزل
RT282

فروخته شد

TERBERG RT282

Terminal Truck Roro (2010)
شماره رفرنس :880007004
ظرفیت بالابر: 35000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG RT282 4x4

Terminal Truck Roro (2007)
شماره رفرنس :880006456
ظرفیت بالابر: 35000kg

موتور : دیزل

TERBERG RT282 4x4

Terminal Truck Roro (2008)
شماره رفرنس :880006452
ظرفیت بالابر: 35000kg

موتور : دیزل
RT282 4x4

رزرو شده

TERBERG RT282 4x4

Terminal Truck Roro (2008)
شماره رفرنس :880006451
ظرفیت بالابر: 35000kg

موتور : دیزل