لیفتراک
Netherlands
Australia
Germany
Belgium
Dubai
Panama
Forkliftcenter BV
Hornweg 18
NL - 1045 AR Amsterdam
Sales Team
Tel. +31 (0)20 497 4101
Fax +31 (0)20 497 4865
info@forkliftcenter.com

(realtime) جست و جوی پیشرفته

kg

جستجو شما به طور خودکار از لیست زیر اعمال می شود
mm

دسته بندی :

ریچ استاکر

FANTUZZI CS 45 KS

Reach stacker (2010)
شماره رفرنس :550005085
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15100mm Telescopic
موتور : دیزل
RS 45-30 CH

رزرو شده

HYSTER RS 45-30 CH

Reach stacker (2006)
شماره رفرنس :880006970
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 14850mm Telescopic
موتور : دیزل
DRF450-65S5

رزرو شده

KALMAR DRF450-65S5

Reach stacker (2011)
شماره رفرنس :880006372
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15100mm Telescopic
موتور : دیزل
DRF450-70C5XS

رزرو شده

KALMAR DRF450-70C5XS

Reach stacker (2007)
شماره رفرنس :880006496
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 14900mm Telescopic
موتور : دیزل
DRF450-70S5

فروخته شد

KALMAR DRF450-70S5

Reach stacker (2012)
شماره رفرنس :880007183
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15100mm Telescopic
موتور : دیزل
DRF450-70S5

فروخته شد

KALMAR DRF450-70S5

Reach stacker (2012)
شماره رفرنس :880007184
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15100mm Telescopic
موتور : دیزل

KALMAR DRF450-75C5XS

Reach stacker (2007)
شماره رفرنس :880007333
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15000mm Telescopic
موتور : دیزل
DRG450-65S5 K-Motion

رزرو شده

KALMAR DRG450-65S5 K-Motion

Reach stacker (2016)
شماره رفرنس :880007320
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15100mm Telescopic
موتور : دیزل

KALMAR DRS4531-S5

Reach stacker (2002)
شماره رفرنس :880007218
ظرفیت بالابر: 45000kg
Telescopic
موتور : دیزل

KONECRANES LIFTACE TFC 45HC

Reach stacker ()
شماره رفرنس :810008011
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15000mm Telescopic
موتور : دیزل
TFC 45HC

فروخته شد

KONECRANES LIFTACE TFC 45HC

Reach stacker ()
شماره رفرنس :810008002
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15000mm Telescopic
موتور : دیزل

LIEBHERR LRS 545-31

Reach stacker (2018)
شماره رفرنس :550005102
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 14780mm Telescopic
موتور : دیزل

LIEBHERR LRS 545-31

Reach stacker ()
شماره رفرنس :550005103
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15050mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV 4531 TB5

Reach stacker (2014)
شماره رفرنس :880007011
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15300mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV 4531 TB5

Reach stacker (2011)
شماره رفرنس :880007380
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15300mm Telescopic
موتور : دیزل
4531 TB5

رزرو شده

SMV 4531 TB5

Reach stacker (2013)
شماره رفرنس :880007321
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15300mm Telescopic
موتور : دیزل
4531 TC5

فروخته شد

SMV 4531 TC5

Reach stacker (2018)
شماره رفرنس :810008000
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15300mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV 4531TC5

Reach stacker (2019)
شماره رفرنس :880007214
ظرفیت بالابر: 45000kg
Telescopic
موتور : دیزل

SMV 4535 TB5

Reach stacker (2013)
شماره رفرنس :880007012
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15400mm Telescopic
موتور : دیزل
SC4531 TB5

رزرو شده

SMV SC4531 TB5

Reach stacker (2005)
شماره رفرنس :880007040
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15300mm Telescopic
موتور : دیزل
SC4542 TB5

فروخته شد

SMV SC4542 TB5

Reach stacker (2006)
شماره رفرنس :550005066
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15400mm Telescopic
موتور : دیزل

SVETRUCK 52120-60

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2002)
شماره رفرنس :880007042
ظرفیت بالابر: 52000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 7500mm Duplex
موتور : دیزل

VALMET TD 42-12

4 Whl Counterbalanced Forklift... (1990)
شماره رفرنس :880007425
ظرفیت بالابر: 42000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 9470mm Duplex
موتور : دیزل