لیفتراک
Netherlands
Australia
Germany
Belgium
Dubai
Panama
Forkliftcenter BV
Hornweg 18
NL - 1045 AR Amsterdam
Sales Team
Tel. +31 (0)20 497 4101
Fax +31 (0)20 497 4865
info@forkliftcenter.com

(realtime) جست و جوی پیشرفته

kg

جستجو شما به طور خودکار از لیست زیر اعمال می شود
mm

دسته بندی :

ماشین آلات حمل کانتینر

FANTUZZI FDC25K6DB HOOK TYPE DOUBLE BOX

Empty Container Handler (2007)
شماره رفرنس :550005035
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 13800mm Duplex
موتور : دیزل

FANTUZZI FDC25K7 DB Hook TYPE

Empty Container Handler (2010)
شماره رفرنس :550005034
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16400mm Duplex
موتور : دیزل

FANTUZZI FDC25K7 DB Hook-type

Empty Container Handler (2008)
شماره رفرنس :550005043
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16400mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H22.00XM-12EC

Empty Container Handler (2010)
شماره رفرنس :880007696
ظرفیت بالابر: 7000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16450mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H16.00XM-12EC

Empty Container Handler (2001)
شماره رفرنس :880006533
ظرفیت بالابر: 8500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16200mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H16.00XM-12EC

Empty Container Handler (2000)
شماره رفرنس :880006534
ظرفیت بالابر: 8500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16200mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H22.00XM-12EC

Empty Container Handler (2007)
شماره رفرنس :880007695
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16450mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H22.00XM-12EC

Empty Container Handler (2011)
شماره رفرنس :880007697
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16450mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H22.00XM-12EC Hook Type DB

Empty Container Handler (2010)
شماره رفرنس :880006330
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16450mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCF90-45E6

Empty Container Handler (2014)
شماره رفرنس :880007361
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16080mm Triplex
موتور : دیزل

KALMAR DCF90-45E6

Empty Container Handler (2014)
شماره رفرنس :880007362
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16080mm Triplex
موتور : دیزل

KALMAR DCF100-45E7

Empty Container Handler (2011)
شماره رفرنس :880007668
ظرفیت بالابر: 10000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 18700mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCF100-45E7

Empty Container Handler (2012)
شماره رفرنس :880007672
ظرفیت بالابر: 10000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 18700mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCF100-45E7

Empty Container Handler (2014)
شماره رفرنس :880007366
ظرفیت بالابر: 10000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 18800mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCF100-45E7

Empty Container Handler (2014)
شماره رفرنس :880007363
ظرفیت بالابر: 10000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 18800mm
موتور : دیزل

KALMAR DCF100-45E7

Empty Container Handler (2014)
شماره رفرنس :880007364
ظرفیت بالابر: 10000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 18680mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCF100-45E7

Empty Container Handler (2012)
شماره رفرنس :880007671
ظرفیت بالابر: 10000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 18700mm Duplex
موتور : دیزل
DRF100-54S6

فروخته شد

KALMAR DRF100-54S6

Empty Container Reach Stacker (2010)
شماره رفرنس :880006935
ظرفیت بالابر: 10000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16200mm Telescopic
موتور : دیزل

KALMAR DRF100-54S6

Empty Container Reach Stacker (2008)
شماره رفرنس :880006735
ظرفیت بالابر: 10000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16200mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV 5 ECB 80

Empty Container Handler (2010)
شماره رفرنس :880007324
ظرفیت بالابر: 7000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15385mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 5 ECB 80

Empty Container Handler (2010)
شماره رفرنس :880007325
ظرفیت بالابر: 8000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15385mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 5/6 ECB90

Empty Container Handler (2014)
شماره رفرنس :880007670
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16405mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 5/6 ECB90

Empty Container Handler (2013)
شماره رفرنس :880007669
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16405mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 5/6 ECB90

Empty Container Handler (2013)
شماره رفرنس :880007741
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16405mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 6/7ECB 100DS

Empty Container Handler (2011)
شماره رفرنس :550005114
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 19095mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 6/7ECB90

Empty Container Handler (2009)
شماره رفرنس :880007367
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 19035mm Dulpex
موتور : دیزل
6/7ECB90 TWISTLOCK

فروخته شد

SMV 6/7ECB90 TWISTLOCK

Empty Container Handler (2009)
شماره رفرنس :880006555
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 19035mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 6/7ECB90 TWISTLOCK

Empty Container Handler (2009)
شماره رفرنس :880006554
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 19035mm Duplex
موتور : دیزل

SMV SL6/7ECB100DS

Empty Container Handler (2011)
شماره رفرنس :880006930
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 19095mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 5/6 ECB100DS

Empty Container Handler (2010)
شماره رفرنس :880006945
ظرفیت بالابر: 10000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16470mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 5/6 ECB100DS

Empty Container Handler (2012)
شماره رفرنس :880007645
ظرفیت بالابر: 10000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16475mm Duplex
موتور : دیزل