لیفتراک
Netherlands
Australia
Germany
Belgium
Dubai
Panama
Forkliftcenter BV
Hornweg 18
NL - 1045 AR Amsterdam
Sales Team
Tel. +31 (0)20 497 4101
Fax +31 (0)20 497 4865
info@forkliftcenter.com

(realtime) جست و جوی پیشرفته

kg

جستجو شما به طور خودکار از لیست زیر اعمال می شود
mm

دسته بندی :

فایل های پیوست

AURAMO KS25FBK DOUBLE PALLET CLAMP

Attachment (2000)
شماره رفرنس :880005901
ظرفیت بالابر: 2500kg
No mast
موتور : Not powered

AURAMO RA280NJ

Roll clamps ()
شماره رفرنس :880007150
ظرفیت بالابر: 2500kg

موتور : -

AURAMO AR-30RJ-13

Roll clamps (2011)
شماره رفرنس :880006336
ظرفیت بالابر: 3000kg
No mast
موتور : not Powered

AURAMO P-1000LSE Bale Clamp

Bale clamps (2004)
شماره رفرنس :880006432
ظرفیت بالابر: 10000kg

موتور :

AURAMO P-1000LSE Bale Clamp

Bale clamps (2004)
شماره رفرنس :880006433
ظرفیت بالابر: 10000kg

موتور :

AURAMO P-1000LSE Bale Clamp

Bale clamps (2004)
شماره رفرنس :880006434
ظرفیت بالابر: 10000kg

موتور :

AURAMO P-1000LSE Bale Clamp

Bale clamps (2004)
شماره رفرنس :880006435
ظرفیت بالابر: 10000kg

موتور :

Block Clamb Stone Clamb TH30 Overhead Block Clamb

Other clamps (2006)
شماره رفرنس :880005561
ظرفیت بالابر: 3150kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : Not powered

Block Clamb Stone Clamb TH30 Overhead Block Clamb

Other clamps (2006)
شماره رفرنس :880005562
ظرفیت بالابر: 3150kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : not powered

BOLZONI ALRAMO Double Pallet Handler DS25FKB

Attachment (2012)
شماره رفرنس :880007423
ظرفیت بالابر: 2500kg

موتور :

CLAMP ATT DOUBLE PALLET CLAMP

Attachment ()
شماره رفرنس :880005898
ظرفیت بالابر: 2500kg
No mast
موتور : Not powered

COIL BOOM

Attachment ()
شماره رفرنس :880006697
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

COIL BOOM STABAU 82-270

Attachment (2000)
شماره رفرنس :880005444
ظرفیت بالابر: 7000kg
no mast
موتور : Not Powered

COIL BOOM C32T

Attachment (n/a)
شماره رفرنس :880005835
ظرفیت بالابر: 32000kg
No mast
موتور : not powered

COIL BOOM LECR33-18

Attachment (2017)
شماره رفرنس :880006949
ظرفیت بالابر: 33000kg

موتور :

CRANE HOOK REACHSTAC CRANE HOOK REACHSTACKER Lifting Adaptor

Attachment (UNUS)
شماره رفرنس :880004848
ظرفیت بالابر: 1kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : not powered

CRANE HOOK REACHSTAC CRANE HOOK REACHSTACKER Lifting Adaptor

Attachment (UNUS)
شماره رفرنس :880004849
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : Not powered

KAUP 4T429-4

Attachment (2014)
شماره رفرنس :880007318
ظرفیت بالابر: 4600kg

موتور :

MEYER Double Pallet Handler

Attachment (2005)
شماره رفرنس :880005431
ظرفیت بالابر: 2600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : Not powered

MEYER Double Pallet Handler

Attachment ()
شماره رفرنس :880006612
ظرفیت بالابر: 2600kg

موتور :

MEYER Double Pallet Handler

Attachment (2012)
شماره رفرنس :880006610
ظرفیت بالابر: 2600kg

موتور :

MEYER Double Pallet Handler 6-5206F

Attachment ()
شماره رفرنس :880006609
ظرفیت بالابر: 2600kg

موتور :

SVETRUCK Coil Boom 3-5374

Attachment (1997)
شماره رفرنس :880004033
ظرفیت بالابر: 23000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1800mm -
موتور : Not Powered