لیفتراک
Netherlands
Australia
Germany
Belgium
Dubai
Panama
Forkliftcenter BV
Hornweg 18
NL - 1045 AR Amsterdam
Sales Team
Tel. +31 (0)20 497 4101
Fax +31 (0)20 497 4865
info@forkliftcenter.com

(realtime) جست و جوی پیشرفته

kg

جستجو شما به طور خودکار از لیست زیر اعمال می شود
mm

دسته بندی :

Mobile Harbour Cranes

MANTSINEN 90 RCT

Crane Harbour (2004)
شماره رفرنس :550005111
ظرفیت بالابر: 16000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 25000mm
موتور : دیزل
140 RHC

رزرو شده

MANTSINEN 140 RHC

Crane Harbour (2005)
شماره رفرنس :550005115
ظرفیت بالابر: 23000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 31000mm
موتور : دیزل

ریچ استاکر

KALMAR RT240

Reach stacker (2012)
شماره رفرنس :550005117
ظرفیت بالابر: 24040kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 10300mm Telescopic
موتور : دیزل

KALMAR DRF450-60C5X

Reach stacker (2004)
شماره رفرنس :880008124
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15000mm Telescopic
موتور : دیزل
DRF450-75C5XS

رزرو شده

KALMAR DRF450-75C5XS

Reach stacker (2005)
شماره رفرنس :880007699
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15000mm Telescopic
موتور : دیزل
DRG450-60S5

رزرو شده

KALMAR DRG450-60S5

Reach stacker (2019)
شماره رفرنس :880007663
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15100mm Telescopic
موتور : دیزل

KALMAR DRG450-60S5

Reach stacker (2015)
شماره رفرنس :880008069
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15100mm Telescopic
موتور : دیزل
DRG450-65S5X

رزرو شده

KALMAR DRG450-65S5X

Reach stacker (2015)
شماره رفرنس :880007505
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15100mm Telescopic
موتور : دیزل

KONECRANES LIFTACE TFC 45HC

Reach stacker (2020)
شماره رفرنس :880008004
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15230mm Telescopic
موتور : دیزل
TFC 45HC

رزرو شده

KONECRANES LIFTACE TFC 45HC

Reach stacker (2020)
شماره رفرنس :880008005
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15230mm Telescopic
موتور : دیزل

KONECRANES LIFTACE TFC 45HC

Reach stacker (2020)
شماره رفرنس :880008006
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15230mm Telescopic
موتور : دیزل

KONECRANES LIFTACE TFC 45HC

Reach stacker (2019)
شماره رفرنس :880007393
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 14480mm Telescopic
موتور : دیزل

KONECRANES LIFTACE TFC 45HC

Reach stacker (2020)
شماره رفرنس :880008008
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15230mm Telescopic
موتور : دیزل
TFC 45HC

رزرو شده

KONECRANES LIFTACE TFC 45HC

Reach stacker (2020)
شماره رفرنس :880008003
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15230mm Telescopic
موتور : دیزل

KONECRANES LIFTACE TFC 45HC

Reach stacker (2020)
شماره رفرنس :880008007
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15230mm Telescopic
موتور : دیزل
4535 TB6

رزرو شده

SMV 4535 TB6

Reach stacker (2013)
شماره رفرنس :880007679
ظرفیت بالابر: 42000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15400mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV 4527 TB5

Reach stacker (2011)
شماره رفرنس :880008010
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15300mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV 4531 TB5

Reach stacker (2014)
شماره رفرنس :880007011
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15300mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV 4531 TB5

Reach stacker (2011)
شماره رفرنس :880007736
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15300mm Telescopic
موتور : دیزل
4531 TB5

رزرو شده

SMV 4531 TB5

Reach stacker (2013)
شماره رفرنس :880007680
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15300mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV 4531 TB5

Reach stacker (2013)
شماره رفرنس :880008009
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15000mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV 4531 TB5

Reach stacker (2015)
شماره رفرنس :880005370
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15300mm Telescopic
موتور : دیزل
4531 TC5

رزرو شده

SMV 4531 TC5

Reach stacker (2019)
شماره رفرنس :880007481
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15300mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV 4531 TC5

Reach stacker (2019)
شماره رفرنس :880007687
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15300mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV 4542TB5

Reach stacker (2012)
شماره رفرنس :880008119
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15400mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV SC4527 TA5

Reach stacker (2003)
شماره رفرنس :880008047
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 14900mm Telescopic
موتور : دیزل
SC4527 TB5

رزرو شده

SMV SC4527 TB5

Reach stacker (2006)
شماره رفرنس :880008011
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15300mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV SC4531 TB5

Reach stacker (2005)
شماره رفرنس :880007040
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15300mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV SC4545 TA 3

Reach stacker (1999)
شماره رفرنس :880007914
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 9500mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV 4632TC5

Reach stacker (2020)
شماره رفرنس :880008050
ظرفیت بالابر: 46000kg
Telescopic
موتور : دیزل

TEREX/FANTUZZI CS 45 KS

Reach stacker (2010)
شماره رفرنس :880007410
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15100mm Telescopic
موتور : دیزل

ماشین آلات حمل کانتینر

FANTUZZI FDC25K6

Empty Container Handler (2001)
شماره رفرنس :880004982
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16200mm Triplex Full
موتور : دیزل

FANTUZZI FDC25K6DB HOOK TYPE DOUBLE BOX

Empty Container Handler (2007)
شماره رفرنس :550005035
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 13800mm Duplex
موتور : دیزل

FANTUZZI FDC25K7

Empty Container Handler (2008)
شماره رفرنس :550005043
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16400mm Duplex
موتور : دیزل

FANTUZZI FDC25K7

Empty Container Handler (2010)
شماره رفرنس :550005034
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16400mm Duplex
موتور : دیزل

FANTUZZI FDC25K8DB

Empty Container Handler (2006)
شماره رفرنس :880007982
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 19000mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H22.00XM-12EC

Empty Container Handler (2010)
شماره رفرنس :880007696
ظرفیت بالابر: 7000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16450mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H22.00XM- 12 EC

Empty Container Handler (2010)
شماره رفرنس :880008081
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16450mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H22.00XM-12EC

Empty Container Handler (2010)
شماره رفرنس :880006330
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16450mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H22.00XM-12EC

Empty Container Handler (2007)
شماره رفرنس :880007695
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16450mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H22.00XM-12EC

Empty Container Handler (2011)
شماره رفرنس :880007697
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16450mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H22.00XM-12EC

Empty Container Handler (2011)
شماره رفرنس :880008095
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 13850mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H22.00XM-12EC

Empty Container Handler (2012)
شماره رفرنس :880008078
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16450mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 5 ECB 80

Empty Container Handler (2010)
شماره رفرنس :880007324
ظرفیت بالابر: 7000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15385mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 5 ECB 80

Empty Container Handler (2010)
شماره رفرنس :880007325
ظرفیت بالابر: 8000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15385mm Duplex
موتور : دیزل
5/6 ECB90

فروخته شد

SMV 5/6 ECB90

Empty Container Handler (2013)
شماره رفرنس :880007669
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16405mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 6/7ECB 100DS

Empty Container Handler (2011)
شماره رفرنس :550005114
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 19095mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 6/7ECB90

Empty Container Handler (2009)
شماره رفرنس :880007367
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 19035mm Dulpex
موتور : دیزل

SMV 6/7ECB90

Empty Container Handler (2009)
شماره رفرنس :880006554
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 19035mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 5/6 ECB100DS

Empty Container Handler (2010)
شماره رفرنس :880006945
ظرفیت بالابر: 10000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16470mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 5/6 ECB100DS

Empty Container Handler (2012)
شماره رفرنس :880007645
ظرفیت بالابر: 10000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16475mm Duplex
موتور : دیزل

بالابرهای سنگین 10-60 تن

HYSTER H12.00XM

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2004)
شماره رفرنس :880007175
ظرفیت بالابر: 12000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 6200mm Duplex
موتور : دیزل
H25.00F

رزرو شده

HYSTER H25.00F

4 Whl Counterbalanced Forklift... (1993)
شماره رفرنس :880007927
ظرفیت بالابر: 25000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5590mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCD 120-6

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2000)
شماره رفرنس :880007720
ظرفیت بالابر: 12000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5500mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCE 120-6

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2008)
شماره رفرنس :880007718
ظرفیت بالابر: 12000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5000mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCE 140-6

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2006)
شماره رفرنس :880007725
ظرفیت بالابر: 14000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5250mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCE 140-6

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2011)
شماره رفرنس :880007242
ظرفیت بالابر: 14000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5000mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCE 140-6

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2007)
شماره رفرنس :880007719
ظرفیت بالابر: 14000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5500mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCE 150-12

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2007)
شماره رفرنس :880007225
ظرفیت بالابر: 15000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5800mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCE 150-12

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2007)
شماره رفرنس :880007237
ظرفیت بالابر: 15000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5500mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCG 150-12

4 Whl Counterbalanced Forklift (2014)
شماره رفرنس :880007235
ظرفیت بالابر: 15000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4500mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCG160-12

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2020)
شماره رفرنس :810008040
ظرفیت بالابر: 16000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCD 250-12 LB

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2006)
شماره رفرنس :880007915
ظرفیت بالابر: 25000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DC 32-1200

4 Whl Counterbalanced Forklift... (1989)
شماره رفرنس :880007507
ظرفیت بالابر: 32000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3700mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCF330-12

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2013)
شماره رفرنس :880008112
ظرفیت بالابر: 33000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 7000mm Duplex
موتور : دیزل
DCG330-12

رزرو شده

KALMAR DCG330-12

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2019)
شماره رفرنس :880007664
ظرفیت بالابر: 33000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل
DCD370-12

رزرو شده

KALMAR DCD370-12

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2005)
شماره رفرنس :880008102
ظرفیت بالابر: 37000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 7050mm Triplex
موتور : دیزل

KONECRANES LIFTACE F 16-600 C

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2018)
شماره رفرنس :880007156
ظرفیت بالابر: 16000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

KONECRANES LIFTACE F16-600

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2020)
شماره رفرنس :880008060
ظرفیت بالابر: 16000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل
F16-600C

رزرو شده

KONECRANES LIFTACE F16-600C

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2019)
شماره رفرنس :880007480
ظرفیت بالابر: 16000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل
H160/1200

فروخته شد

LINDE H160/1200

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2011)
شماره رفرنس :880007966
ظرفیت بالابر: 16000kg
Duplex
موتور : دیزل
16-1200B

رزرو شده

SMV 16-1200B

4 Whl Counterbalanced Forklift (2013)
شماره رفرنس :880007857
ظرفیت بالابر: 16000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4500mm Triplex
موتور : دیزل

SMV 16-1200C

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2020)
شماره رفرنس :880008100
ظرفیت بالابر: 16000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4500mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 20-1200 C

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2015)
شماره رفرنس :550005105
ظرفیت بالابر: 20000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 20-1200B

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2011)
شماره رفرنس :880006943
ظرفیت بالابر: 20000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4250mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 20-1200B

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2010)
شماره رفرنس :880006860
ظرفیت بالابر: 20000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4500mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 25-1200 C

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2020)
شماره رفرنس :880008055
ظرفیت بالابر: 25000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل
25-1200C

رزرو شده

SMV 25-1200C

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2019)
شماره رفرنس :880007685
ظرفیت بالابر: 25000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 25-1200C

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2019)
شماره رفرنس :880007683
ظرفیت بالابر: 25000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

SVETRUCK 13,6 60-32

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2001)
شماره رفرنس :880007167
ظرفیت بالابر: 13600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5000mm Duplex
موتور : دیزل
1560 33

فروخته شد

SVETRUCK 1560 33

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2001)
شماره رفرنس :880007163
ظرفیت بالابر: 15000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5500mm Duplex
موتور : دیزل

تجهیزات بندرگاهی

GOOSENECK SEACOM SH30

Gooseneck (2015)
شماره رفرنس :880005229
ظرفیت بالابر: 30000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm no mast
موتور : not powered

GOOSENECK GN-32-L

Gooseneck (2001)
شماره رفرنس :880007721
ظرفیت بالابر: 32000kg

موتور :

HOUCON RR-GC-40FT-100T low

Lowbed Roll Trailer ()
شماره رفرنس :810008025
ظرفیت بالابر: 100000kg

موتور :

KALMAR TRX182

Terminal Truck Roro ()
شماره رفرنس :880008105
ظرفیت بالابر: 32000kg
Disk
موتور : دیزل

MAFI MT36R 4x4 DL

Terminal Truck Roro (2004)
شماره رفرنس :880005589
ظرفیت بالابر: 36000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : دیزل

SEACOM GOOSENECK PARK STAND

Gooseneck Park Stand (2018)
شماره رفرنس :880007029
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

SEACOM PARKSTAND FOR SH 30-45

Gooseneck Park Stand ()
شماره رفرنس :880008019
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

SEACOM PARKSTAND FOR SH 30-45

Gooseneck Park Stand ()
شماره رفرنس :880008020
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

SEACOM PARKSTAND FOR SH 30-45

Gooseneck Park Stand ()
شماره رفرنس :880008073
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

SEACOM PARKSTAND FOR SH 30-45

Gooseneck Park Stand ()
شماره رفرنس :880008074
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

SEACOM PARKSTAND FOR SH 30-45

Gooseneck Park Stand ()
شماره رفرنس :880008076
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

SEACOM PARKSTAND FOR SH 30-45

Gooseneck Park Stand ()
شماره رفرنس :880008075
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

SEACOM GOOSENECK SH 36 XT 2'' 12MM

Gooseneck (2020)
شماره رفرنس :880008015
ظرفیت بالابر: 36000kg

موتور :

SEACOM GOOSENECK SH 36 XT 2'' 12MM

Gooseneck (2020)
شماره رفرنس :880008016
ظرفیت بالابر: 36000kg

موتور :

SEACOM GOOSENECK SH 36 XT 2'' 12MM

Gooseneck (2020)
شماره رفرنس :880008018
ظرفیت بالابر: 36000kg

موتور :

SEACOM GOOSENECK SH 36 XT 2'' 12MM

Gooseneck (2020)
شماره رفرنس :880008017
ظرفیت بالابر: 36000kg

موتور :

SEACOM GOOSENECK SH 36 XT 2'' 12MM

Gooseneck (2020)
شماره رفرنس :880008014
ظرفیت بالابر: 36000kg

موتور :

SEACOM GOOSENECK SH 36 XT 2'' 12MM

Gooseneck (2020)
شماره رفرنس :880008013
ظرفیت بالابر: 36000kg

موتور :

SEACOM RT40/100T

Lowbed Roll Trailer (2020)
شماره رفرنس :880007732
ظرفیت بالابر: 100000kg

موتور :

SEACOM RT40/100T

Lowbed Roll Trailer (2020)
شماره رفرنس :880007731
ظرفیت بالابر: 100000kg

موتور :

SEACOM RT40/100T

Lowbed Roll Trailer (2020)
شماره رفرنس :880007733
ظرفیت بالابر: 100000kg

موتور :

SEACOM LOWBED RT 40/ 120T

Lowbed Roll Trailer (2017)
شماره رفرنس :880006872
ظرفیت بالابر: 120000kg

موتور :

TERBERG YT222 (4X2)

Tow Tractor Yard (2014)
شماره رفرنس :880007921
ظرفیت بالابر: 3000kg
Disk
موتور : دیزل
YT182

فروخته شد

TERBERG YT182

Tow Tractor Yard (2014)
شماره رفرنس :880007651
ظرفیت بالابر: 27000kg
DISK
موتور : دیزل

TERBERG YT222 (4X2)

Tow Tractor Yard (2014)
شماره رفرنس :880007926
ظرفیت بالابر: 30000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG YT222 (4X2)

Tow Tractor Yard (2014)
شماره رفرنس :880007920
ظرفیت بالابر: 30000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG YT222 (4X2)

Tow Tractor Yard (2014)
شماره رفرنس :880007925
ظرفیت بالابر: 30000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG YT222 (4X2)

Tow Tractor Yard (2014)
شماره رفرنس :880007919
ظرفیت بالابر: 30000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG YT222 (4X2)

Tow Tractor Yard (2014)
شماره رفرنس :880007924
ظرفیت بالابر: 30000kg
Disk
موتور : دیزل
YT222 (4X2)

فروخته شد

TERBERG YT222 (4X2)

Tow Tractor Yard (2014)
شماره رفرنس :880007918
ظرفیت بالابر: 30000kg
Disk
موتور : دیزل
YT222 (4X2)

فروخته شد

TERBERG YT222 (4X2)

Tow Tractor Yard (2020)
شماره رفرنس :880008111
ظرفیت بالابر: 30000kg
Disk
موتور : دیزل
YT222 (4X2)

رزرو شده

TERBERG YT222 (4X2)

Tow Tractor Yard (2013)
شماره رفرنس :880008066
ظرفیت بالابر: 30000kg
Disk
موتور : دیزل
YT222 (4X2)

فروخته شد

TERBERG YT222 (4X2)

Tow Tractor Yard (2020)
شماره رفرنس :880008098
ظرفیت بالابر: 30000kg
Disk
موتور : دیزل
YT222 (4X2)

رزرو شده

TERBERG YT222 (4X2)

Tow Tractor Yard (2013)
شماره رفرنس :880008065
ظرفیت بالابر: 30000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG YT222 (4X2)

Tow Tractor Yard (2014)
شماره رفرنس :880007922
ظرفیت بالابر: 30000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG YT222 (4X2)

Tow Tractor Yard (2014)
شماره رفرنس :880007923
ظرفیت بالابر: 30000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG YT182

Tow Tractor Yard (2005)
شماره رفرنس :880008097
ظرفیت بالابر: 34000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG RT223

Terminal Truck Roro (2011)
شماره رفرنس :880008123
ظرفیت بالابر: 35000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG RT282

Terminal Truck Roro (2005)
شماره رفرنس :880008096
ظرفیت بالابر: 35000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG RT282 4x4

Terminal Truck Roro (2008)
شماره رفرنس :880006451
ظرفیت بالابر: 35000kg

موتور : دیزل

بالابر 1-10 تن

H1.6FT

فروخته شد

HYSTER H1.6FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2010)
شماره رفرنس :880007769
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4450mm Triplex
موتور : دیزل
H1.8FT

فروخته شد

HYSTER H1.8FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2011)
شماره رفرنس :880007550
ظرفیت بالابر: 1800kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4550mm Triplex
موتور : دیزل
H1.8FT

فروخته شد

HYSTER H1.8FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880007750
ظرفیت بالابر: 1800kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4900mm Triplex
موتور : دیزل

HYSTER J2.00XM

4 Whl Counterbalanced Forklift (2006)
شماره رفرنس :880006794
ظرفیت بالابر: 2000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3830mm DUPLEX
موتور : Electric

HYSTER J2.00XM-717

4 Whl Counterbalanced Forklift (2007)
شماره رفرنس :880007908
ظرفیت بالابر: 2000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3290mm Duplex
موتور : Electric

HYSTER H2.50XM

4 Whl Counterbalanced Forklift (1998)
شماره رفرنس :880007654
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4600mm Triplex
موتور : LPG

HYSTER H2.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2013)
شماره رفرنس :880007766
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4950mm Triplex
موتور : LPG

HYSTER H2.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2009)
شماره رفرنس :880008023
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4950mm Triplex
موتور : LPG

HYSTER H2.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880008025
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4950mm Triplex
موتور : LPG

HYSTER H2.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2008)
شماره رفرنس :880007773
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4350mm Triplex
موتور : دیزل

HYSTER H2.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2014)
شماره رفرنس :880007610
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4950mm Triplex
موتور : LPG

HYSTER H2.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2008)
شماره رفرنس :880008027
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3290mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H2.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2011)
شماره رفرنس :880008040
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4950mm Triplex
موتور : LPG

HYSTER H2.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2009)
شماره رفرنس :880008028
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4950mm Triplex
موتور : دیزل

HYSTER H2.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2011)
شماره رفرنس :880008037
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4950mm Triplex
موتور : LPG

HYSTER H2.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2011)
شماره رفرنس :880007594
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4350mm Triplex
موتور : دیزل

HYSTER H2.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2008)
شماره رفرنس :880007559
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4350mm Triplex
موتور : دیزل

HYSTER H2.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2011)
شماره رفرنس :880008038
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4950mm Triplex
موتور : LPG

HYSTER H2.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2008)
شماره رفرنس :880008035
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4350mm Triplex
موتور : LPG

HYSTER H2.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2011)
شماره رفرنس :880008041
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4950mm Triplex
موتور : LPG

HYSTER H2.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2010)
شماره رفرنس :880007598
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3790mm Duplex
موتور : LPG

HYSTER H2.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2008)
شماره رفرنس :880007906
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4350mm Triplex
موتور : دیزل

HYSTER H2.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2008)
شماره رفرنس :880008024
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4950mm Triplex
موتور : LPG

HYSTER H2.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2009)
شماره رفرنس :880008029
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4350mm Triplex
موتور : دیزل

HYSTER H2.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2013)
شماره رفرنس :880007774
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4950mm Triplex
موتور : LPG

HYSTER H2.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2013)
شماره رفرنس :880007754
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4950mm Triplex
موتور : LPG

HYSTER H2.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880007603
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4950mm Triplex
موتور : دیزل

HYSTER H2.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2008)
شماره رفرنس :880007593
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4350mm Triplex
موتور : دیزل

HYSTER J2.50XM

4 Whl Counterbalanced Forklift (2006)
شماره رفرنس :880006239
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3700mm Duplex
موتور : Electric

HYSTER H3.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2010)
شماره رفرنس :880007756
ظرفیت بالابر: 3000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3610mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H3.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880007638
ظرفیت بالابر: 3000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4615mm Triplex
موتور : دیزل

HYSTER H3.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2008)
شماره رفرنس :880008036
ظرفیت بالابر: 3000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4015mm Triplex
موتور : دیزل
H3.0FT

فروخته شد

HYSTER H3.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2006)
شماره رفرنس :880007761
ظرفیت بالابر: 3000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3105mm Duplex
موتور : LPG

HYSTER H3.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2011)
شماره رفرنس :880007616
ظرفیت بالابر: 3000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4600mm Triplex
موتور : دیزل

HYSTER H3.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880007297
ظرفیت بالابر: 3500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 6415mm Triplex
موتور : LPG

HYSTER H4.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880007641
ظرفیت بالابر: 4000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4250mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H4.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2007)
شماره رفرنس :880007781
ظرفیت بالابر: 4000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5550mm Triplex
موتور : دیزل

HYSTER H4.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880008022
ظرفیت بالابر: 4500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H5.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2009)
شماره رفرنس :880006865
ظرفیت بالابر: 5000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H5.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2011)
شماره رفرنس :880007312
ظرفیت بالابر: 5000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4640mm Duplex
موتور : دیزل
H5.0FT

فروخته شد

HYSTER H5.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2011)
شماره رفرنس :880007749
ظرفیت بالابر: 5000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H7.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2011)
شماره رفرنس :880008033
ظرفیت بالابر: 7000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4400mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H7.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2009)
شماره رفرنس :880007306
ظرفیت بالابر: 7000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3400mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H7.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2013)
شماره رفرنس :880008103
ظرفیت بالابر: 7000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4400mm Duplex
موتور : دیزل

JCB 940-4 ROUGH TERRAIN TRUCK

Rough Terrain Truck Masted (2015)
شماره رفرنس :880008068
ظرفیت بالابر: 4000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 525mm Triplex
موتور : دیزل

JUNGHEINRICH EFG216K

3 Whl Counterbalanced Forklift (2005)
شماره رفرنس :880007522
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 6500mm Triplex
موتور : Electric

LINDE E16-01

3 Whl Counterbalanced Forklift (2014)
شماره رفرنس :880008086
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4620mm Triplex
موتور : Electric

LINDE E16-02

3 Whl Counterbalanced Forklift (2017)
شماره رفرنس :880007869
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4250mm Duplex
موتور : Electric

LINDE E16-02

3 Whl Counterbalanced Forklift (2017)
شماره رفرنس :880007871
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4250mm Duplex
موتور : Electric

LINDE E16-02

3 Whl Counterbalanced Forklift (2017)
شماره رفرنس :880007870
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4250mm Duplex
موتور : Electric

LINDE E20PH-01

4 Whl Counterbalanced Forklift (2013)
شماره رفرنس :880007843
ظرفیت بالابر: 2000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4650mm Triplex
موتور : Electric

LINDE E20PH-01

4 Whl Counterbalanced Forklift (2011)
شماره رفرنس :880007956
ظرفیت بالابر: 2000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4620mm Triplex
موتور : Electric

LINDE E20PH-01

4 Whl Counterbalanced Forklift (2011)
شماره رفرنس :880007957
ظرفیت بالابر: 2000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4620mm Triplex
موتور : Electric

LINDE E20PH-01

4 Whl Counterbalanced Forklift (2011)
شماره رفرنس :880007839
ظرفیت بالابر: 2000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4620mm Triplex
موتور : Electric

LINDE E20PH-02

4 Whl Counterbalanced Forklift (2016)
شماره رفرنس :880007958
ظرفیت بالابر: 2000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4620mm Triplex
موتور : Electric

LINDE E20PH-02 EVO

4 Whl Counterbalanced Forklift (2015)
شماره رفرنس :880007959
ظرفیت بالابر: 2000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4620mm Triplex
موتور : Electric

LINDE H20D

4 Whl Counterbalanced Forklift (2005)
شماره رفرنس :880007961
ظرفیت بالابر: 2000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3100mm Duplex
موتور : دیزل

LINDE H20D-01

4 Whl Counterbalanced Forklift (2011)
شماره رفرنس :880007830
ظرفیت بالابر: 2000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3100mm Duplex
موتور : دیزل

LINDE H20D-02/600 EVO

4 Whl Counterbalanced Forklift (2013)
شماره رفرنس :880007963
ظرفیت بالابر: 2000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4710mm Triplex
موتور : دیزل

LINDE H25D-02 EVO

4 Whl Counterbalanced Forklift (2016)
شماره رفرنس :880007945
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4710mm Triplex
موتور : دیزل
H30D-01

فروخته شد

LINDE H30D-01

4 Whl Counterbalanced Forklift (2011)
شماره رفرنس :880007946
ظرفیت بالابر: 3000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

LINDE E35HL-01

4 Whl Counterbalanced Forklift (2017)
شماره رفرنس :880007875
ظرفیت بالابر: 3500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4490mm Duplex
موتور : Electric

LINDE H40D

4 Whl Counterbalanced Forklift (2008)
شماره رفرنس :880007851
ظرفیت بالابر: 4000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 2700mm Duplex
موتور : دیزل

LINDE H40D-01

4 Whl Counterbalanced Forklift (2010)
شماره رفرنس :880007954
ظرفیت بالابر: 4000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4100mm Duplex
موتور : دیزل

LINDE H40D-02 EVO

4 Whl Counterbalanced Forklift (2013)
شماره رفرنس :880007845
ظرفیت بالابر: 4000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3000mm Duplex
موتور : دیزل

LINDE H45D

4 Whl Counterbalanced Forklift (2007)
شماره رفرنس :880007955
ظرفیت بالابر: 4000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4100mm Duplex
موتور : دیزل

LINDE H45D-05

4 Whl Counterbalanced Forklift (2010)
شماره رفرنس :880007818
ظرفیت بالابر: 4500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4350mm Duplex
موتور : دیزل

LINDE H50D

4 Whl Counterbalanced Forklift (2017)
شماره رفرنس :880007825
ظرفیت بالابر: 5000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4350mm Duplex
موتور : دیزل

LINDE H50D

4 Whl Counterbalanced Forklift (2017)
شماره رفرنس :880007824
ظرفیت بالابر: 5000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4350mm Duplex
موتور : دیزل

LINDE H50D-01

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880007726
ظرفیت بالابر: 5000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4040mm Triplex
موتور : دیزل

LINDE H50D-01

4 Whl Counterbalanced Forklift (2010)
شماره رفرنس :880008088
ظرفیت بالابر: 5000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3000mm Duplex
موتور : دیزل

LINDE H50D-02 EVO

4 Whl Counterbalanced Forklift (2014)
شماره رفرنس :880007820
ظرفیت بالابر: 5000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4100mm Duplex
موتور : دیزل

LINDE H50D-02 EVO

4 Whl Counterbalanced Forklift (2013)
شماره رفرنس :880007460
ظرفیت بالابر: 5000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4040mm Triplex
موتور : دیزل

LINDE H50D-05

4 Whl Counterbalanced Forklift (2013)
شماره رفرنس :880007822
ظرفیت بالابر: 5000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4300mm Duplex
موتور : دیزل

LINDE H70D-01

4 Whl Counterbalanced Forklift (2011)
شماره رفرنس :880007835
ظرفیت بالابر: 7000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3700mm Duplex
موتور : دیزل

LINDE H70D-03 EVO

4 Whl Counterbalanced Forklift (2017)
شماره رفرنس :880008084
ظرفیت بالابر: 7000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5650mm Duplex
موتور : دیزل

LINDE H80D-01

4 Whl Counterbalanced Forklift (2010)
شماره رفرنس :880007965
ظرفیت بالابر: 8000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3750mm Duplex
موتور : دیزل

LINDE H80D-01

4 Whl Counterbalanced Forklift (2011)
شماره رفرنس :880007472
ظرفیت بالابر: 8000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4150mm Duplex
موتور : دیزل

LINDE H80D-01

4 Whl Counterbalanced Forklift (2011)
شماره رفرنس :880007470
ظرفیت بالابر: 8000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4150mm Dupex
موتور : دیزل

MANITOU MRT 1635

Telescopic arm forklift (2006)
شماره رفرنس :880007387
ظرفیت بالابر: 3500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15820mm Telescopic
موتور : دیزل

TCM FHG30T3

4 Whl Counterbalanced Forklift (2011)
شماره رفرنس :880006370
ظرفیت بالابر: 3000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4500mm Triplex
موتور : LPG

TOYOTA 8FBEKT16

3 Whl Counterbalanced Forklift (2014)
شماره رفرنس :880007103
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4700mm Triplex
موتور : Electric

TOYOTA 8FBET16

3 Whl Counterbalanced Forklift (2013)
شماره رفرنس :880007345
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5000mm Triplex
موتور : Electric

TOYOTA 7FBMF20

4 Whl Counterbalanced Forklift (2008)
شماره رفرنس :880006405
ظرفیت بالابر: 2000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4700mm Triplex
موتور : Electric

TOYOTA 8FBEKT20

3 Whl Counterbalanced Forklift (2014)
شماره رفرنس :880007104
ظرفیت بالابر: 2000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4700mm Triplex
موتور : Electric

TOYOTA 32-8FG25

4 Whl Counterbalanced Forklift (2011)
شماره رفرنس :880007797
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4700mm Triplex
موتور : LPG

TOYOTA 32-8FG25 SAS

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880007793
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4700mm Triplex
موتور : LPG

TOYOTA 32-8FG25 SAS

4 Whl Counterbalanced Forklift (2011)
شماره رفرنس :880007790
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4700mm Triplex
موتور : LPG

TOYOTA 32-8FG25 SAS

4 Whl Counterbalanced Forklift (2009)
شماره رفرنس :880007796
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5500mm Triplex
موتور : LPG

TOYOTA 32-8FG25 SAS

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880007792
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4700mm Triplex
موتور : LPG
62-8FD25 SAS

فروخته شد

TOYOTA 62-8FD25 SAS

4 Whl Counterbalanced Forklift (2011)
شماره رفرنس :880007800
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4700mm Triplex
موتور : دیزل
62-8FD25 SAS

فروخته شد

TOYOTA 62-8FD25 SAS

4 Whl Counterbalanced Forklift (2015)
شماره رفرنس :880007799
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4700mm Triplex
موتور : دیزل

موجودی انبار

ALLIFTER GS25 S4 RA 1150x525

؟ (2015)
شماره رفرنس :880006347
ظرفیت بالابر: 2500kg
No mast
موتور : NP

BT RRE2

Reach truck (2008)
شماره رفرنس :880005528
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 8500mm Triplex
موتور : Electric

HYSTER R2.0H

Reach truck (2006)
شماره رفرنس :880006818
ظرفیت بالابر: 2000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 10500mm TRIPLEX
موتور : Electric

LINDE P60Z

مختلف (2006)
شماره رفرنس :880007108
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور : Electric

LINDE L10

؟ ()
شماره رفرنس :880007045
ظرفیت بالابر: 1000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1550mm
موتور : Electric

LINDE L10 B

؟ (2010)
شماره رفرنس :880007044
ظرفیت بالابر: 1000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1550mm
موتور : Electric

تجهیزات مختلف

AMERICAN LINCOLN Alto Smart 40 Sweeper

Sweeper (n/a)
شماره رفرنس :880005348
ظرفیت بالابر: 1kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : Electric

BOBCAT E17

مختلف (2015)
شماره رفرنس :880007100
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور : دیزل

COMAC Washing Machine S.P.A. C100BS

Sweeper (1)
شماره رفرنس :880005475
ظرفیت بالابر: 1kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : Electric

KONECRANES Kolom-crane

مختلف (2009)
شماره رفرنس :880005323
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : Not powered

KONECRANES Kolom-crane

مختلف (2009)
شماره رفرنس :880005324
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : not powered

KONECRANES Kolom-crane

مختلف (2009)
شماره رفرنس :880005325
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : not powered

RAMP 50 Ton Loading

RAMP (n/a)
شماره رفرنس :880003692
ظرفیت بالابر: 50000kg
No mast
موتور : Not Powered

فایل های پیوست

AURAMO RA280NJ

Roll clamps ()
شماره رفرنس :880007150
ظرفیت بالابر: 2500kg
FEM 4
موتور : -

BOLZONI AURAMO BA-65PF

Bale clamps (2005)
شماره رفرنس :880007437
ظرفیت بالابر: 6600kg
FEM 5
موتور :

BOLZONI AURAMO P-1000LSE Bale Clamp

Bale clamps (2004)
شماره رفرنس :880006432
ظرفیت بالابر: 10000kg

موتور :

BOLZONI AURAMO P-1000LSE Bale Clamp

Bale clamps (2004)
شماره رفرنس :880006433
ظرفیت بالابر: 10000kg

موتور :

BOLZONI AURAMO P-1000LSE Bale Clamp

Bale clamps (2004)
شماره رفرنس :880006434
ظرفیت بالابر: 10000kg

موتور :

BOLZONI AURAMO P-1000LSE Bale Clamp

Bale clamps (2004)
شماره رفرنس :880006435
ظرفیت بالابر: 10000kg

موتور :

CASCADE 90D-FPS-C514 Fork clamp

Fork clamps (2009)
شماره رفرنس :880006591
ظرفیت بالابر: 4500kg

موتور : np

COIL BOOM STABAU 82-270

Attachment (2000)
شماره رفرنس :880005444
ظرفیت بالابر: 7000kg
no mast
موتور : Not Powered

COIL BOOM C32T

Attachment (n/a)
شماره رفرنس :880005835
ظرفیت بالابر: 32000kg
No mast
موتور : not powered

CRANE HOOK REACHSTAC CRANE HOOK REACHSTACKER Lifting Adaptor

Attachment (UNUS)
شماره رفرنس :880004848
ظرفیت بالابر: 1kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : not powered

CRANE HOOK REACHSTAC CRANE HOOK REACHSTACKER Lifting Adaptor

Attachment (UNUS)
شماره رفرنس :880004849
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : Not powered

DOUBLE PALLET HANDLE

Attachment ()
شماره رفرنس :880007969
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

DURWEN DPK 30C

Attachment (2014)
شماره رفرنس :880007970
ظرفیت بالابر: 2500kg

موتور :

ELME EXTENDED LEGS

Attachment ()
شماره رفرنس :880007529
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

KALMAR DRG450-65S5 EXTENDED NOSE FOR SPREADER

Attachment ()
شماره رفرنس :880007532
ظرفیت بالابر: 45000kg

موتور :

KAUP

Attachment ()
شماره رفرنس :880007861
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

MICRON ENGINEERING B250F12FCL3

Attachment ()
شماره رفرنس :880007424
ظرفیت بالابر: 2500kg
FEM 2/3
موتور :

SVETRUCK Coil Boom 3-5374

Attachment (1997)
شماره رفرنس :880004033
ظرفیت بالابر: 23000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1800mm -
موتور : Not Powered

Container Spreaders

ELME SPREADER 815-18762

Spreaders ()
شماره رفرنس :880007722
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

ELME 508-5766

Spreaders (2011)
شماره رفرنس :880007215
ظرفیت بالابر: 8000kg

موتور :

ELME Empty Spreader 584-5493

Spreaders (2007)
شماره رفرنس :880004157
ظرفیت بالابر: 9000kg
no Mast
موتور : Not Powered

ELME Empty Side Spreader 588-5556

مختلف (2007)
شماره رفرنس :880004158
ظرفیت بالابر: 10000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : Not Powered

ELME 915 CONTAINER FRAME 20 FT

Spreaders (1994)
شماره رفرنس :880007417
ظرفیت بالابر: 40000kg

موتور :

ELME 940-9076

Spreaders (2005)
شماره رفرنس :880007418
ظرفیت بالابر: 40000kg

موتور :

ELME 940-9076

Spreaders (2009)
شماره رفرنس :880007419
ظرفیت بالابر: 40000kg

موتور :

FORKLIFTCENTER PRONK 20FT SEMI-AUTOMATIC SPREADER

Spreaders (2019)
شماره رفرنس :810008010
ظرفیت بالابر: 32000kg

موتور :

FORKLIFTCENTER PRONK 40ft Semi-Automatic Spreader

Spreaders (2019)
شماره رفرنس :810008009
ظرفیت بالابر: 42000kg

موتور :

JUK 20ft 30T

مختلف (1990)
شماره رفرنس :880005336
ظرفیت بالابر: 30000kg
No mast
موتور : Not Powered

KALMAR Empty 20-40ft Twistlock spreader

Spreaders ()
شماره رفرنس :880006917
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

SPREADER Short Side Rotating Spreader

Spreaders ()
شماره رفرنس :880006147
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

SPREADER Short Side Rotating Spreader

Spreaders ()
شماره رفرنس :880006159
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

SPREADER ELME 508 Short Side 20ft Empty

Spreaders (1999)
شماره رفرنس :880004830
ظرفیت بالابر: 8000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : not powered

SPREADER ELME 508 Short Side 20ft Empty

Spreaders (2006)
شماره رفرنس :880004831
ظرفیت بالابر: 8000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : not powered

SPREADER KALMAR FLT3240

Spreaders (2006)
شماره رفرنس :880005245
ظرفیت بالابر: 32000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : not powered

SVETRUCK 838 SPREADER WITH JUK

Spreaders (2002)
شماره رفرنس :880007936
ظرفیت بالابر: 45000kg

موتور :

چنگال

FORK Fitted with Rolls ,Single Fork Leveller 14000kg@1200mm / 2500x250x85mm

forks ()
شماره رفرنس :880005812
ظرفیت بالابر: 14000kg
No mast
موتور : not powered

FORK Fitted with Rolls14000kg@1200mm // 2000x250x85mm

forks ()
شماره رفرنس :880005803
ظرفیت بالابر: 14000kg
No mast
موتور : not powered

FORK Single Fitted with Rolls Kissing 16000kg@600mm 1600x230x65mm

forks (n/a)
شماره رفرنس :880005800
ظرفیت بالابر: 16000kg
No mast
موتور : not powered
BLANKS 2400x245x120

رزرو شده

FORK BLANKS 2400x245x120

()
شماره رفرنس :880004744
ظرفیت بالابر: 27000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : not powered

FORK Fitted with Rolls, Kissing 28.000kg@1200mm // 2400x220x120mm

forks ()
شماره رفرنس :880005818
ظرفیت بالابر: 28000kg
No mast
موتور : not powered

FORK Fitted with Rolls, Kissing Forks 28.000kg@1200mm // 2400x300x110mm

forks ()
شماره رفرنس :880005814
ظرفیت بالابر: 28000kg
No mast
موتور : Not Powered

FORK Fitted With Rolls,Kissing Forks 28000kg@1200mm/ 2200x250x120mm

forks ()
شماره رفرنس :880005808
ظرفیت بالابر: 28000kg
No mast
موتور : not powered

FORK Pin Type - Custom 28.000kg@1200mm // 1800x310x110mm

forks ()
شماره رفرنس :880005816
ظرفیت بالابر: 28000kg
No mast
موتور : not powered

FORK Pin Type Custom 28.000kg@1200mm // 1800x310x110mm

forks ()
شماره رفرنس :880005819
ظرفیت بالابر: 28000kg
No mast
موتور : not powered

FORK Fitted with Rolls 30.000kg@1200mm/ 2150x300115mm

forks ()
شماره رفرنس :880006142
ظرفیت بالابر: 30000kg
No mast
موتور :

FORK HOOK TYPE 2300x400x100mm

forks (New)
شماره رفرنس :880004566
ظرفیت بالابر: 40000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : Not Powered
HOOK ON 1800x150x50mm

فروخته شد

FORK @500 HOOK ON 1800x150x50mm

()
شماره رفرنس :880005747
ظرفیت بالابر: 7000kg
No mast
موتور : not powered

FORK @600 HOOK ON 2450x150x60mm

forks (n/a)
شماره رفرنس :880005748
ظرفیت بالابر: 7000kg
No mast
موتور : not powered

HOOK ON 1500X200X750

چنگال ()
شماره رفرنس :880007659
ظرفیت بالابر: 15000kg

موتور :

HOOK ON FORKS NEW 1100X100X40

چنگال ()
شماره رفرنس :810008026
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

HOOK ON FORKS NEW 1100X120X50

چنگال ()
شماره رفرنس :810008027
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

HOOK ON FORKS NEW 1200X80X40

چنگال ()
شماره رفرنس :810008039
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

INVERTED FORKS INVERTED FORKS Inverted Forks

مختلف ()
شماره رفرنس :880003409
ظرفیت بالابر: 50000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : Not Powered

KONECRANES LIFTACE NEW ROLL-TYPE 1500X200X75 @600

چنگال ()
شماره رفرنس :880007528
ظرفیت بالابر: 16000kg

موتور :

SMV ROLL-TYPE NEW 2200X250X85

چنگال ()
شماره رفرنس :880007395
ظرفیت بالابر: 16000kg

موتور :

SMV ROLL-TYPE NEW 2200X250X85

چنگال ()
شماره رفرنس :880007396
ظرفیت بالابر: 16000kg

موتور :

SMV ROLL-TYPE NEW 2200X250X85

چنگال ()
شماره رفرنس :880007397
ظرفیت بالابر: 16000kg

موتور :

SMV ROLL-TYPE NEW 2200X250X85

چنگال ()
شماره رفرنس :880007398
ظرفیت بالابر: 16000kg

موتور :

SMV ROLL-TYPE NEW 2200X250X85

چنگال ()
شماره رفرنس :880007399
ظرفیت بالابر: 16000kg

موتور :

قطعات ماشین

ALTURA 21.00-35

مختلف ()
شماره رفرنس :810008038
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

AXLE TECH PRC7534W4H201614 FRONT AXLE

مختلف (n/a)
شماره رفرنس :880005830
ظرفیت بالابر: 0kg
No mast
موتور :

AXLE TECH PRC3806 FRONT AXLE

مختلف ()
شماره رفرنس :880005828
ظرفیت بالابر: 72600kg
No mast
موتور :

CARRIAGE

Parts ()
شماره رفرنس :880007862
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

CLARK 13.1HR28213-7

مختلف (2005)
شماره رفرنس :880003574
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 2mm No Mast
موتور : Not Powered

CONTINENTAL 18.00-25 NEW

مختلف ()
شماره رفرنس :810008037
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

DANA 16.7TE32418-80

Transmission ()
شماره رفرنس :810008036
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

DANA 16.7TE32418.80

Transmission ()
شماره رفرنس :810008035
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

KALMAR EMTY MAST

Masts ()
شماره رفرنس :880006989
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

KALMAR PLATES DCE 150-12

()
شماره رفرنس :880007456
ظرفیت بالابر: 15000kg

موتور :

KESSLER D101/102 101.1408.2 FRONT AXLE

مختلف (Unus)
شماره رفرنس :880005826
ظرفیت بالابر: 40kg
No mast
موتور :

KESSLER D101/102 101.1554.3D FRONT AXLE

مختلف (N/a)
شماره رفرنس :880005827
ظرفیت بالابر: 40kg
No mast
موتور :

KESSLER KESSLER D91 FRONT AXLE

مختلف (UNUS)
شماره رفرنس :880005831
ظرفیت بالابر: 80000kg
No mast
موتور :

KESSLER + CO 101.976.3

Parts ()
شماره رفرنس :880007501
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

KESSLER+CO DRIVE SHAFT 101.1305.3 A

Parts ()
شماره رفرنس :880007441
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

ROCKWELL PRLC1794W4H212 FRONT AXLE

مختلف (1996)
شماره رفرنس :880005834
ظرفیت بالابر: 59000kg
No mast
موتور :

SMV HYDRAULIC TANK 151601.02

Parts (2017)
شماره رفرنس :880007939
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

SMV FUEL TANK 151609.04

Parts (2017)
شماره رفرنس :880007938
ظرفیت بالابر: 243kg

موتور :

SMV 16-1200C CARRIAGE WITH PLATES

Parts (2018)
شماره رفرنس :880007905
ظرفیت بالابر: 16000kg

موتور :

SMV 4531 TB5 COUNTERWEIGHT TOP 100895.01

Parts ()
شماره رفرنس :880007443
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

SMV 4531 TB5 LIFTING CYLINDER 6000.615

Parts ()
شماره رفرنس :880007445
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

SMV 4531 TB5 STEERING SHAFT 200216.01

Parts ()
شماره رفرنس :880007442
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

SMV 4531 TB5 BOOM

Parts ()
شماره رفرنس :880007451
ظرفیت بالابر: 45000kg

موتور :

TERBERG LIFT FRAME + FIFTH WHEEL + LIFT CYLINDERS

مختلف ()
شماره رفرنس :880008113
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

TERBERG RT 283 MUD GUARD 24121124 , 24121133

Parts (2012)
شماره رفرنس :880007432
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

VOLVO TAD 761VE NEW

Engine ()
شماره رفرنس :810008028
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور : دیزل

VOLVO TAD 762VE NEW

Engine ()
شماره رفرنس :810008029
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور : دیزل

VOLVO TAD561 VE NEW

Engine (NEW)
شماره رفرنس :880005505
ظرفیت بالابر: 1kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : دیزل

VOLVO TAD561 VE NEW

Engine (NEW)
شماره رفرنس :880005506
ظرفیت بالابر: 1kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : دیزل

VOLVO TAD561 VE NEW

Engine (NEW)
شماره رفرنس :880005507
ظرفیت بالابر: 1kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : دیزل

VOLVO TAD561 VE NEW

Engine (NEW)
شماره رفرنس :880005508
ظرفیت بالابر: 1kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : دیزل

VOLVO TAD561 VE NEW

Engine (NEW)
شماره رفرنس :880005509
ظرفیت بالابر: 1kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : دیزل

VOLVO TAD561 VE NEW

Engine (NEW)
شماره رفرنس :880005510
ظرفیت بالابر: 1kg
No mast
موتور : دیزل