لیفتراک
Netherlands
Australia
Germany
Belgium
Dubai
Panama
Forkliftcenter BV
Hornweg 18
NL - 1045 AR Amsterdam
Sales Team
Tel. +31 (0)20 497 4101
Fax +31 (0)20 497 4865
info@forkliftcenter.com

(realtime) جست و جوی پیشرفته

kg

جستجو شما به طور خودکار از لیست زیر اعمال می شود
mm

دسته بندی :

Mobile Harbour Cranes

MANTSINEN 90 RCT

Crane Harbour (2004)
شماره رفرنس :550005111
ظرفیت بالابر: 16000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 25000mm
موتور : دیزل

MANTSINEN 140 RHC

Crane Harbour (2005)
شماره رفرنس :550005115
ظرفیت بالابر: 23000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 31000mm
موتور : دیزل

ریچ استاکر

HYSTER RS45-31CH

Reach stacker (2008)
شماره رفرنس :880008470
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5mm Telescopic
موتور : دیزل

HYSTER RS 46-36CH

Reach stacker (2012)
شماره رفرنس :880008487
ظرفیت بالابر: 46000kg
Telescopic
موتور : دیزل
DRG100-54S6

فروخته شد

KALMAR DRG100-54S6

Empty Container Reach Stacker (2017)
شماره رفرنس :880008444
ظرفیت بالابر: 10000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16200mm Boom
موتور : دیزل

KALMAR DRG100-54S6

Empty Container Reach Stacker (2020)
شماره رفرنس :550005130
ظرفیت بالابر: 10000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 6mm Telescopic
موتور : دیزل

KALMAR RT240

Reach stacker (2012)
شماره رفرنس :880008671
ظرفیت بالابر: 24040kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 10300mm Telescopic
موتور : دیزل

KALMAR DRF420-60S5

Reach stacker (2003)
شماره رفرنس :880008585
ظرفیت بالابر: 42000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15100mm Telescopic
موتور : دیزل
DRF450-75C5XS

رزرو شده

KALMAR DRF450-75C5XS

Reach stacker (2005)
شماره رفرنس :880007699
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15000mm Telescopic
موتور : دیزل

KALMAR DRU450-62S5

Reach stacker (2021)
شماره رفرنس :880008408
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15100mm Telescopic
موتور : دیزل

KALMAR DRU450-62S5

Reach stacker (2021)
شماره رفرنس :880008402
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15100mm Telescopic
موتور : دیزل

LINDE C4026CH

Reach stacker (2008)
شماره رفرنس :880008590
ظرفیت بالابر: 40000kg
Telescopic
موتور : دیزل
4531 CC5

رزرو شده

SMV 4531 CC5

Reach stacker (2015)
شماره رفرنس :880008447
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 14900mm Telescopic
موتور : دیزل
4531 TC5

رزرو شده

SMV 4531 TC5

Reach stacker (2016)
شماره رفرنس :880008599
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15300mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV 4531 TC5

Reach stacker (2015)
شماره رفرنس :880008450
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15300mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV 4535 TC5

Reach stacker (2015)
شماره رفرنس :880008524
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15400mm Telescopic
موتور : دیزل
4535 TC5

رزرو شده

SMV 4535 TC5

Reach stacker (2018)
شماره رفرنس :880008725
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15000mm
موتور : DIESEL

SMV 4537CBX5

Reach stacker (2006)
شماره رفرنس :880008546
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 14900mm Telescopic
موتور : دیزل
4542 TB5

رزرو شده

SMV 4542 TB5

Reach stacker (2007)
شماره رفرنس :880008282
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15400mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV 4545 TB3 BH

Reach stacker (2013)
شماره رفرنس :880008586
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 9500mm Telescopic
موتور : دیزل
SC4545 TA 4

فروخته شد

SMV SC4545 TA 4

Reach stacker (1999)
شماره رفرنس :880007914
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 9500mm Telescopic
موتور : دیزل

ماشین آلات حمل کانتینر

H22.00XM-12EC

رزرو شده

HYSTER H22.00XM-12EC

Empty Container Handler (2010)
شماره رفرنس :880008080
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16450mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H22.00XM-12EC

Empty Container Handler (2009)
شماره رفرنس :880006602
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16450mm Duplex
موتور : دیزل
H22.00XM-12EC

رزرو شده

HYSTER H22.00XM-12EC

Empty Container Handler (2012)
شماره رفرنس :880008078
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16450mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H22.00XM-12EC

Empty Container Handler (2010)
شماره رفرنس :880008081
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16450mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCE160-12

Empty Container Handler (2013)
شماره رفرنس :880008436
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 8260mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCE90-45E7

Empty Container Handler (2001)
شماره رفرنس :880008595
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 18700mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCF90-45E7

Empty Container Handler (2014)
شماره رفرنس :880008489
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 18780mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCF90-45E7

Empty Container Handler (2014)
شماره رفرنس :880008490
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 18780mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCE100-45E5

Empty Container Handler (2010)
شماره رفرنس :880008448
ظرفیت بالابر: 10000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15200mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCF100-45E6

Empty Container Handler (2011)
شماره رفرنس :880008538
ظرفیت بالابر: 10000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 14000mm
موتور : دیزل

KALMAR DCF100-45E7

Empty Container Handler (2013)
شماره رفرنس :880008539
ظرفیت بالابر: 10000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16500mm
موتور : دیزل
DCG100-45ES6

رزرو شده

KALMAR DCG100-45ES6

Empty Container Handler (2018)
شماره رفرنس :880008504
ظرفیت بالابر: 10000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16300mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 6/7 ECB100DS

Empty Container Handler (2012)
شماره رفرنس :550005129
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 19075mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 6/7 ECC90

Empty Container Handler (2015)
شماره رفرنس :880008522
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 19005mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 6/7 ECC90

Empty Container Handler (2015)
شماره رفرنس :880008418
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 19005mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 6/7ECB 100DS

Empty Container Handler (2011)
شماره رفرنس :550005114
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 19095mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 6/7ECC90

Empty Container Handler (2015)
شماره رفرنس :550005134
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 19005mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 6/7ECC90

Empty Container Handler (2015)
شماره رفرنس :880008549
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 19005mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 5/6 ECB100DS

Empty Container Handler (2010)
شماره رفرنس :880006945
ظرفیت بالابر: 10000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16470mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 5/6 ECB100DS

Empty Container Handler (2012)
شماره رفرنس :880007645
ظرفیت بالابر: 10000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16475mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 6/7 ECB100DS

Empty Container Handler (2014)
شماره رفرنس :550005132
ظرفیت بالابر: 10000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 19075mm Duplex
موتور : دیزل

بالابرهای سنگین 10-60 تن

H44.00E

فروخته شد

HYSTER H44.00E

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2003)
شماره رفرنس :880008483
ظرفیت بالابر: 44000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 11990mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCG100-6

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2015)
شماره رفرنس :880008409
ظرفیت بالابر: 10000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5750mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCE 150-12

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2007)
شماره رفرنس :880007225
ظرفیت بالابر: 15000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5800mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCE 150-6

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2007)
شماره رفرنس :880007716
ظرفیت بالابر: 15000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCE150-12

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2007)
شماره رفرنس :880007226
ظرفیت بالابر: 15000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5000mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCG 150-12

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2014)
شماره رفرنس :880007235
ظرفیت بالابر: 15000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4900mm Duplex
موتور : دیزل
DCD 16-1200

فروخته شد

KALMAR DCD 16-1200

4 Whl Counterbalanced Forklift... (1998)
شماره رفرنس :880007899
ظرفیت بالابر: 16000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5500mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCG160-12T

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2021)
شماره رفرنس :880008336
ظرفیت بالابر: 16000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCG160-12T

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2021)
شماره رفرنس :880008335
ظرفیت بالابر: 16000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCG160-12T

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2021)
شماره رفرنس :880008459
ظرفیت بالابر: 16000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCG160-6T

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2021)
شماره رفرنس :880008428
ظرفیت بالابر: 16000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل
DCE 180-6

فروخته شد

KALMAR DCE 180-6

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2008)
شماره رفرنس :880008499
ظرفیت بالابر: 18000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCG330-12

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2021)
شماره رفرنس :880008330
ظرفیت بالابر: 30000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل
DCF420-12

فروخته شد

KALMAR DCF420-12

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2015)
شماره رفرنس :880008543
ظرفیت بالابر: 42000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

KONECRANES LIFTACE F16-600

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2021)
شماره رفرنس :880008596
ظرفیت بالابر: 16000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

KONECRANES LIFTACE F16-600

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2021)
شماره رفرنس :880008597
ظرفیت بالابر: 16000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 12-1200B

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2012)
شماره رفرنس :880008535
ظرفیت بالابر: 12000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 12-1200B

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2007)
شماره رفرنس :880008534
ظرفیت بالابر: 12000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4500mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 12-1200B

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2012)
شماره رفرنس :880008536
ظرفیت بالابر: 12000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل
12-600B

فروخته شد

SMV 12-600B

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2014)
شماره رفرنس :880008495
ظرفیت بالابر: 12000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5500mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 12-600B

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2014)
شماره رفرنس :880008494
ظرفیت بالابر: 12000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5000mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 16-1200B

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2012)
شماره رفرنس :880008247
ظرفیت بالابر: 16000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 6000mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 16-1200C

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2021)
شماره رفرنس :880008440
ظرفیت بالابر: 16000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 16-1200C

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2021)
شماره رفرنس :880008442
ظرفیت بالابر: 16000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4500mm Duplex
موتور : دیزل
16-1200C

رزرو شده

SMV 16-1200C

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2021)
شماره رفرنس :880008598
ظرفیت بالابر: 16000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل
18-900 C

فروخته شد

SMV 18-900 C

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2015)
شماره رفرنس :880008437
ظرفیت بالابر: 18000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 25-1200C

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2020)
شماره رفرنس :880008056
ظرفیت بالابر: 25000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل
33-1200C

فروخته شد

SMV 33-1200C

4 Whl Counterbalanced Forklift (2017)
شماره رفرنس :880008151
ظرفیت بالابر: 33000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 33-1200C

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2019)
شماره رفرنس :880007485
ظرفیت بالابر: 33000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 33-1200C

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2019)
شماره رفرنس :880007476
ظرفیت بالابر: 33000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل
33-1200C

فروخته شد

SMV 33-1200C

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2021)
شماره رفرنس :880008246
ظرفیت بالابر: 33000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm
موتور : DIESEL

SMV 37-1200C

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2021)
شماره رفرنس :880008498
ظرفیت بالابر: 37000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm
موتور : DIESEL

SVETRUCK 13,6 60-32

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2001)
شماره رفرنس :880007167
ظرفیت بالابر: 13600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5000mm Duplex
موتور : دیزل

SVETRUCK 30120

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2011)
شماره رفرنس :880008589
ظرفیت بالابر: 30000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4500mm Duplex
موتور : دیزل

تجهیزات بندرگاهی

BUISCAR 20/40T

Lowbed Roll Trailer ()
شماره رفرنس :880007420
ظرفیت بالابر: 40000kg


FORKLIFTCENTER SPCL16

RAMP (2020)
شماره رفرنس :880008177
ظرفیت بالابر: 16000kg


GOOSENECK CG25

Gooseneck (2002)
شماره رفرنس :880008285
ظرفیت بالابر: 25000kg


GOOSENECK CG32

Gooseneck (2002)
شماره رفرنس :880008286
ظرفیت بالابر: 32000kg


GOOSENECK GN-32-L

Gooseneck (2001)
شماره رفرنس :880007721
ظرفیت بالابر: 32000kg


GN 30 TS GOOSENECK

رزرو شده

HOUCON GN 30 TS GOOSENECK

Gooseneck (2015)
شماره رفرنس :880005249
ظرفیت بالابر: 30000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : not powered
T2

رزرو شده

KALMAR T2

Tow Tractor Yard (2016)
شماره رفرنس :880008540
ظرفیت بالابر: 32000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1850mm
موتور : DIESEL

KALMAR TT616I

Tow Tractor Yard (2013)
شماره رفرنس :880008531
ظرفیت بالابر: 36000kg
Disk
موتور : دیزل
R 332

رزرو شده

MAFI R 332

Terminal Truck Roro (2013)
شماره رفرنس :880008689

حداکثر ارتفاع بالابری: 2100mm
موتور : DIESEL

PARKSTAND

Gooseneck Park Stand ()
شماره رفرنس :880008237PARKSTAND

Gooseneck Park Stand ()
شماره رفرنس :880008239SEACOM GOOSENECK PARK STAND

Gooseneck Park Stand (2018)
شماره رفرنس :880007029SEACOM PARKSTAND FOR SH 30-45

Gooseneck Park Stand ()
شماره رفرنس :880008020SEACOM PARKSTAND FOR SH 30-45

Gooseneck Park Stand ()
شماره رفرنس :880008073SEACOM PARKSTAND FOR SH 30-45

Gooseneck Park Stand ()
شماره رفرنس :880008074SEACOM PARKSTAND FOR SH 30-45

Gooseneck Park Stand ()
شماره رفرنس :880008076SEACOM PARKSTAND FOR SH 30-45

Gooseneck Park Stand ()
شماره رفرنس :880008075SEACOM RT 20 / 25

Lowbed Roll Trailer (2012)
شماره رفرنس :880008685
ظرفیت بالابر: 25000kg


SEACOM RT 20 / 25

Lowbed Roll Trailer (2012)
شماره رفرنس :880008683
ظرفیت بالابر: 25000kg


SEACOM RT 20 / 25

Lowbed Roll Trailer (2012)
شماره رفرنس :880008684
ظرفیت بالابر: 25000kg


SEACOM SH36 XT   

Gooseneck (2021)
شماره رفرنس :880008630
ظرفیت بالابر: 36000kg


SEACOM SH36 XT   

Gooseneck (2021)
شماره رفرنس :880008631
ظرفیت بالابر: 36000kg


SEACOM SH36 XT   

Gooseneck (2021)
شماره رفرنس :880008632
ظرفیت بالابر: 36000kg


45'' 65T SKELETON TRAILER

رزرو شده

SEACOM 45'' 65T SKELETON TRAILER

Flatbed Trailer (2021)
شماره رفرنس :880008314
ظرفیت بالابر: 65000kg


45'' 65T SKELETON TRAILER

رزرو شده

SEACOM 45'' 65T SKELETON TRAILER

Flatbed Trailer (2021)
شماره رفرنس :880008315
ظرفیت بالابر: 65000kg


SEACOM RT40/100T

Lowbed Roll Trailer (2021)
شماره رفرنس :880008253
ظرفیت بالابر: 100000kg


SEACOM RT40/100T

Lowbed Roll Trailer (2021)
شماره رفرنس :880008254
ظرفیت بالابر: 100000kg


SEACOM RT40/100T

Lowbed Roll Trailer (2021)
شماره رفرنس :880008250
ظرفیت بالابر: 100000kg


SEACOM RT40/100T

Lowbed Roll Trailer (2021)
شماره رفرنس :880008251
ظرفیت بالابر: 100000kg


SEACOM RT40/100T

Lowbed Roll Trailer (2021)
شماره رفرنس :880008252
ظرفیت بالابر: 100000kg


SEACOM RT40/100T

Lowbed Roll Trailer (2021)
شماره رفرنس :880008249
ظرفیت بالابر: 100000kg


TERBERG RT

Terminal Truck Roro (1998)
شماره رفرنس :880008159
ظرفیت بالابر: 25000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG RT222

Terminal Truck Roro (2008)
شماره رفرنس :880008674
ظرفیت بالابر: 25000kg

موتور : DIESEL

TERBERG RT222

Terminal Truck Roro (2008)
شماره رفرنس :880008673
ظرفیت بالابر: 25000kg

موتور : DIESEL

TERBERG YT182

Tow Tractor Yard (2008)
شماره رفرنس :880008387
ظرفیت بالابر: 27000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG YT182

Tow Tractor Yard (2011)
شماره رفرنس :880008388
ظرفیت بالابر: 27000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG YT182

Tow Tractor Yard (2006)
شماره رفرنس :880008172
ظرفیت بالابر: 27000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG YT182 (4X2)

Tow Tractor Yard (2008)
شماره رفرنس :880008386
ظرفیت بالابر: 27000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG YT182 4x2

Tow Tractor Yard (2012)
شماره رفرنس :880008438
ظرفیت بالابر: 27000kg

موتور : DIESEL

TERBERG YT222 (4X2)

Tow Tractor Yard (2021)
شماره رفرنس :880008407
ظرفیت بالابر: 30000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG YT222 (4X2)

Tow Tractor Yard (2021)
شماره رفرنس :880008405
ظرفیت بالابر: 30000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG YT222 (4X2)

Tow Tractor Yard (2014)
شماره رفرنس :880007922
ظرفیت بالابر: 30000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG YT182

Tow Tractor Yard (2006)
شماره رفرنس :880008403
ظرفیت بالابر: 31000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG YT222 (4X2)

Tow Tractor Yard (2014)
شماره رفرنس :880008385
ظرفیت بالابر: 31000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG YT182

Tow Tractor Yard (2005)
شماره رفرنس :880008097
ظرفیت بالابر: 34000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG RT282

Terminal Truck Roro (2005)
شماره رفرنس :880008099
ظرفیت بالابر: 35000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG RT282

Terminal Truck Roro (2005)
شماره رفرنس :880008096
ظرفیت بالابر: 35000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG RT282

Terminal Truck Roro (2006)
شماره رفرنس :880008580
ظرفیت بالابر: 35000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG RT282

Terminal Truck Roro (2006)
شماره رفرنس :880008579
ظرفیت بالابر: 35000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG RT282 4x4

Terminal Truck Roro (2008)
شماره رفرنس :880006451
ظرفیت بالابر: 35000kg

موتور : دیزل

بالابر 1-10 تن

H2.5FT

فروخته شد

HYSTER H2.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2009)
شماره رفرنس :880008319
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4350mm Triplex
موتور : دیزل

HYSTER H3.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2009)
شماره رفرنس :880008677
ظرفیت بالابر: 3500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3610mm Duplex
موتور : DIESEL

HYSTER H4.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880007641
ظرفیت بالابر: 4000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4250mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H4.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880008022
ظرفیت بالابر: 4500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER S135FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2010)
شماره رفرنس :880008561
ظرفیت بالابر: 6000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 2800mm Duplex
موتور : دیزل

LINDE H80D-01

4 Whl Counterbalanced Forklift (2010)
شماره رفرنس :880007965
ظرفیت بالابر: 8000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3750mm Duplex
موتور : دیزل

LINDE H80D-01

4 Whl Counterbalanced Forklift (2013)
شماره رفرنس :880007466
ظرفیت بالابر: 8000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4150mm Duplex
موتور : دیزل

LINDE H80D-02/900

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880008614
ظرفیت بالابر: 8000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 6150mm Triplex
موتور : دیزل

LINDE H80T-02/900

4 Whl Counterbalanced Forklift (2014)
شماره رفرنس :880008529
ظرفیت بالابر: 8000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4450mm Duplex
موتور : LPG

LINDE H80T-02/900

4 Whl Counterbalanced Forklift (2014)
شماره رفرنس :880008528
ظرفیت بالابر: 8000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4450mm Duplex
موتور : LPG

MANITOU MRT 1850 Privilege

Rough Terrain Telescopic Truck (2008)
شماره رفرنس :880008676
ظرفیت بالابر: 5000kg

موتور : DIESEL

MITSUBISHI FGC60K

4 Whl Counterbalanced Forklift (2010)
شماره رفرنس :880008578
ظرفیت بالابر: 6000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm
موتور : LPG

STILL RX 20-16

3 Whl Counterbalanced Forklift (2016)
شماره رفرنس :880008572
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4320mm Triplex
موتور : Electric

STILL RX 70-16 T

4 Whl Counterbalanced Forklift (2018)
شماره رفرنس :880008573
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4350mm Triplex
موتور : LPG

STILL RX 20-20

3 Whl Counterbalanced Forklift (2014)
شماره رفرنس :880008679
ظرفیت بالابر: 2000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3850mm
موتور : Electric

STILL RX 70-20T

4 Whl Counterbalanced Forklift (2016)
شماره رفرنس :880008681
ظرفیت بالابر: 2000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4650mm Duplex
موتور : LPG

STILL RX 70-20T

4 Whl Counterbalanced Forklift (2016)
شماره رفرنس :880008682
ظرفیت بالابر: 2000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4650mm Duplex
موتور : LPG

STILL RX70-20T

4 Whl Counterbalanced Forklift (2016)
شماره رفرنس :880008709
ظرفیت بالابر: 2000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4500mm
موتور : LPG HYBRIDE

STILL RX70-25T

4 Whl Counterbalanced Forklift (2009)
شماره رفرنس :880008708
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5600mm
موتور : LPG HYBRIDE

STILL RX 60-30L

4 Whl Counterbalanced Forklift (2015)
شماره رفرنس :880008577
ظرفیت بالابر: 3000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4570mm Duplex
موتور : Electric

STILL RX 70-35T

4 Whl Counterbalanced Forklift (2016)
شماره رفرنس :880008571
ظرفیت بالابر: 3500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 6040mm Triplex
موتور : LPG
RX60-50

رزرو شده

STILL RX60-50

4 Whl Counterbalanced Forklift (2013)
شماره رفرنس :880008526
ظرفیت بالابر: 5000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 2950mm Duplex
موتور : Electric
02-8FGF30

فروخته شد

TOYOTA 02-8FGF30

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880008702
ظرفیت بالابر: 3000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4300mm
موتور : LPG
02-8FGF30

فروخته شد

TOYOTA 02-8FGF30

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880008699
ظرفیت بالابر: 3000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4300mm
موتور : LPG
02-8FGF30

فروخته شد

TOYOTA 02-8FGF30

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880008700
ظرفیت بالابر: 3000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4300mm
موتور : LPG
02-8FGF30

فروخته شد

TOYOTA 02-8FGF30

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880008701
ظرفیت بالابر: 3000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4300mm
موتور : LPG
02-8FGF30

فروخته شد

TOYOTA 02-8FGF30

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880008703
ظرفیت بالابر: 3000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4300mm
موتور : LPG
UG1D2A30LQ

فروخته شد

UNICARRIERS UG1D2A30LQ

4 Whl Counterbalanced Forklift (2014)
شماره رفرنس :880008690

حداکثر ارتفاع بالابری: 5500mm
موتور : LPG
UG1D2A32LQ

فروخته شد

UNICARRIERS UG1D2A32LQ

4 Whl Counterbalanced Forklift (2014)
شماره رفرنس :880008691
ظرفیت بالابر: 3000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5500mm
موتور : LPG

موجودی انبار

Atlet 100 ST 300 AJN

Pallet stacker with rider... (1996)
شماره رفرنس :880008675
ظرفیت بالابر: 1000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3000mm
موتور : ELECTRIC

CHARLATTE T135

مختلف (2012)
شماره رفرنس :880008575
ظرفیت بالابر: 20000kg

موتور : Electric

LINDE P60Z

مختلف (2006)
شماره رفرنس :880007108


موتور : Electric
L10B

فروخته شد

LINDE L10B

Pedestrian Pallet... (2016)
شماره رفرنس :880008618
ظرفیت بالابر: 1000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 2424mm Duplex
موتور : Electric

LINDE P250

مختلف (2007)
شماره رفرنس :880008616
ظرفیت بالابر: 25000kg

موتور : Electric

تجهیزات مختلف

KONECRANES Kolom-crane

مختلف (2009)
شماره رفرنس :880005323
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : Not powered

KONECRANES Kolom-crane

مختلف (2009)
شماره رفرنس :880005324
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : not powered

KONECRANES Kolom-crane

مختلف (2009)
شماره رفرنس :880005325
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : not powered

VIKING TRAILER

Trailer (2005)
شماره رفرنس :880008555
ظرفیت بالابر: 3000kg


VIKING TRAILER

Trailer (2005)
شماره رفرنس :880008554
ظرفیت بالابر: 6000kg


فایل های پیوست

BOLZONI AURAMO BA-65PF

Bale clamps (2005)
شماره رفرنس :880007437
ظرفیت بالابر: 6600kg
FEM 5

BOLZONI AURAMO BA-65PF

Attachment (2005)
شماره رفرنس :880008656
ظرفیت بالابر: 6600kg
FEM 5

BOLZONI AURAMO P-1000LSE Bale Clamp

Bale clamps (2004)
شماره رفرنس :880006432
ظرفیت بالابر: 10000kg


P-1000LSE Bale Clamp

فروخته شد

BOLZONI AURAMO P-1000LSE Bale Clamp

Bale clamps (2004)
شماره رفرنس :880006434
ظرفیت بالابر: 10000kg


COIL LECR3320

Attachment (2021)
شماره رفرنس :880008423
ظرفیت بالابر: 33000kg


COIL LECR3320

Attachment (2021)
شماره رفرنس :880008422
ظرفیت بالابر: 33000kg


COIL BOOM C32T

Attachment (n/a)
شماره رفرنس :880005835
ظرفیت بالابر: 32000kg
No mast
موتور : not powered

COIL BOOM LECR3320

Attachment ()
شماره رفرنس :880008308
ظرفیت بالابر: 33000kg


COIL BOOM LECR3320

Attachment (2021)
شماره رفرنس :880008310
ظرفیت بالابر: 33000kg


CRANE HOOK REACHSTAC CRANE HOOK REACHSTACKER Lifting Adaptor

Attachment (UNUS)
شماره رفرنس :880004848

حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : not powered

CRANE HOOK REACHSTAC CRANE HOOK REACHSTACKER Lifting Adaptor

Attachment (UNUS)
شماره رفرنس :880004849
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : Not powered

ELME EXTENDED LEGS

Attachment ()
شماره رفرنس :880007529ELME TOOL CARRIER INCL HOOK

Attachment (2017)
شماره رفرنس :880008523
ظرفیت بالابر: 65000kg


KALMAR DRF450-75C5X PIGGY BACK

Attachment ()
شماره رفرنس :810008024KALMAR DRG450-65S5 EXTENDED NOSE FOR SPREADER

Attachment ()
شماره رفرنس :880007532
ظرفیت بالابر: 45000kg


MEYER 6-5310N

Attachment (2013)
شماره رفرنس :880008197
ظرفیت بالابر: 4800kg


MEYER 6-5410N

Attachment (2011)
شماره رفرنس :880008389
ظرفیت بالابر: 5600kg


MEYER 6-5410N

Attachment (2011)
شماره رفرنس :880008390
ظرفیت بالابر: 5600kg


SVETRUCK Coil Boom 3-5374

Attachment (1997)
شماره رفرنس :880004033
ظرفیت بالابر: 23000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1800mm -
موتور : Not Powered

TIRE CLAMP MRWC 06-1400

Attachment (2014)
شماره رفرنس :880008667Container Spreaders

508-5766

فروخته شد

ELME 508-5766

Spreaders (2011)
شماره رفرنس :880007215
ظرفیت بالابر: 8000kg


ELME 815

Spreaders ()
شماره رفرنس :880008198
ظرفیت بالابر: 40000kg


ELME 940-9076

Spreaders (2009)
شماره رفرنس :880007419
ظرفیت بالابر: 40000kg


ELME 817-18193

Spreaders (2008)
شماره رفرنس :880007350
ظرفیت بالابر: 45000kg


ELME 817-18386

Spreaders (2016)
شماره رفرنس :880008619
ظرفیت بالابر: 45000kg


ELME SPREADER 817 CANBUS

Spreaders ()
شماره رفرنس :880008309
ظرفیت بالابر: 45000kg


ELME SPREADER 817-18646

Spreaders (2015)
شماره رفرنس :880008660
ظرفیت بالابر: 45000kg


ELME SPREADER 817-18725

Spreaders (2014)
شماره رفرنس :880008672
ظرفیت بالابر: 45000kg


FORKLIFTCENTER PRONK 20FT SEMI-AUTOMATIC SPREADER

Spreaders (2021)
شماره رفرنس :810008010
ظرفیت بالابر: 32000kg


FORKLIFTCENTER PRONK 40ft Semi-Automatic Spreader

Spreaders (2021)
شماره رفرنس :810008009
ظرفیت بالابر: 42000kg


ELME 508 Short Side 20ft Empty

فروخته شد

SPREADER ELME 508 Short Side 20ft Empty

Spreaders (2006)
شماره رفرنس :880004831
ظرفیت بالابر: 8000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : not powered

SPREADER KALMAR FLT3240

Spreaders (2006)
شماره رفرنس :880005245
ظرفیت بالابر: 32000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : not powered

SVETRUCK 838 SPREADER WITH JUK

Spreaders (2002)
شماره رفرنس :880007936
ظرفیت بالابر: 45000kg


TEC CONTAINER BA-012G (20''FT)

Spreaders ()
شماره رفرنس :810008042
ظرفیت بالابر: 32000kg


TEC CONTAINER BA-030H

Spreaders ()
شماره رفرنس :810008043
ظرفیت بالابر: 50000kg


چنگال

FORK Fork Cover RVS L;1150mm W:80mm T: 50mm

چنگال ()
شماره رفرنس :880006135
ظرفیت بالابر: 1500kg
No mast

FORK HOOK-TYPE FP 1200x130x45mm

()
شماره رفرنس :880005606
ظرفیت بالابر: 4000kg
No mast

FORK HOOK ON 1500x200x65mm @ 600mm

چنگال ()
شماره رفرنس :880006140
ظرفیت بالابر: 13000kg


FORK Fitted with Rolls ,Single Fork Leveller 14000kg@1200mm / 2500x250x85mm

چنگال ()
شماره رفرنس :880005812
ظرفیت بالابر: 14000kg
No mast
موتور : not powered

FORK Fitted with Rolls14000kg@1200mm // 2000x250x85mm

چنگال ()
شماره رفرنس :880005803
ظرفیت بالابر: 14000kg
No mast
موتور : not powered

FORK Single Fitted with Rolls Kissing 16000kg@600mm 1600x230x65mm

چنگال (n/a)
شماره رفرنس :880005800
ظرفیت بالابر: 16000kg
No mast
موتور : not powered

FORK BLANKS 2400x245x120

چنگال ()
شماره رفرنس :880004744
ظرفیت بالابر: 27000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : not powered

FORK Fitted with Rolls, Kissing 28.000kg@1200mm // 2400x220x120mm

چنگال ()
شماره رفرنس :880005818
ظرفیت بالابر: 28000kg
No mast
موتور : not powered

FORK Fitted with Rolls, Kissing Forks 28.000kg@1200mm // 2400x300x110mm

چنگال ()
شماره رفرنس :880005814
ظرفیت بالابر: 28000kg
No mast
موتور : Not Powered

FORK Fitted With Rolls,Kissing Forks 28000kg@1200mm/ 2200x250x120mm

چنگال ()
شماره رفرنس :880005808
ظرفیت بالابر: 28000kg
No mast
موتور : not powered

FORK Pin Type - Custom 28.000kg@1200mm // 1800x310x110mm

چنگال ()
شماره رفرنس :880005816
ظرفیت بالابر: 28000kg
No mast
موتور : not powered

FORK Pin Type Custom 28.000kg@1200mm // 1800x310x110mm

چنگال ()
شماره رفرنس :880005819
ظرفیت بالابر: 28000kg
No mast
موتور : not powered

FORK @600 ROLL-TYPE 1400x150x57mm

چنگال (n/a)
شماره رفرنس :880005746
ظرفیت بالابر: 7000kg
No mast
موتور : not powered

HOOK ON 1800X150X70

چنگال ()
شماره رفرنس :880008187HOOK ON 2170X250X70

چنگال ()
شماره رفرنس :880008670HOOK ON 2840X200X95

چنگال ()
شماره رفرنس :880008665HOOK ON 1500X200X750 @600

چنگال ()
شماره رفرنس :880007659
ظرفیت بالابر: 15000kg


HOOK ON 2300x395x100mm

چنگال (New)
شماره رفرنس :880004566
ظرفیت بالابر: 40000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : Not Powered

HOOK ON FORKS NEW 1100X100X40

چنگال ()
شماره رفرنس :810008026HOOK ON FORKS NEW 1100X120X50

چنگال ()
شماره رفرنس :810008027HOOK ON FORKS NEW 1200X80X40

چنگال ()
شماره رفرنس :810008039INVERTED FORKS

چنگال ()
شماره رفرنس :880007723INVERTED FORKS

چنگال ()
شماره رفرنس :880008173INVERTED FORKS INVERTED FORKS Inverted Forks

چنگال ()
شماره رفرنس :880003409
ظرفیت بالابر: 50000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : Not Powered

KALMAR ROLL-TYPE 2440X125X50

چنگال ()
شماره رفرنس :880007430
ظرفیت بالابر: 5000kg


KALMAR ROLL-TYPE 2400X250X100 @1200

چنگال ()
شماره رفرنس :880007724
ظرفیت بالابر: 15000kg


PIN-TYPE 2400X200X90

چنگال ()
شماره رفرنس :880008186
ظرفیت بالابر: 16000kg


ROLL-TYPE 1200X200X95 @600

چنگال ()
شماره رفرنس :880008668ROLL-TYPE 1670X250X100

چنگال ()
شماره رفرنس :880008202
ظرفیت بالابر: 16000kg


ROLL-TYPE 2150x300X115 @1200

چنگال ()
شماره رفرنس :880006142
ظرفیت بالابر: 30000kg


SMV HOOK ON 2400X250X110 @1200

چنگال ()
شماره رفرنس :880008663
ظرفیت بالابر: 25000kg


SMV ROLL-TYPE 2400X250X110 @1200

چنگال ()
شماره رفرنس :880008662
ظرفیت بالابر: 25000kg


قطعات ماشین

ALTURA 21.00-35

مختلف ()
شماره رفرنس :810008038AXLE TECH PRC3806 FRONT AXLE

مختلف ()
شماره رفرنس :880005828
ظرفیت بالابر: 72600kg
No mast

CLARK 13.1HR28213-7

مختلف (2005)
شماره رفرنس :880003574
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 2mm No Mast
موتور : Not Powered

CONTINENTAL 18.00-25 NEW

مختلف ()
شماره رفرنس :810008037KALMAR DCE160 CARRIAGE

Parts ()
شماره رفرنس :880007862KALMAR EMTY MAST

Masts ()
شماره رفرنس :880006989KALMAR PLATES DCE 150-12

()
شماره رفرنس :880007456
ظرفیت بالابر: 15000kg


KALMAR MAST 2W400

Masts (NEW)
شماره رفرنس :880008659
ظرفیت بالابر: 16000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex

KESSLER D101/102 101.1408.2 FRONT AXLE

مختلف (Unus)
شماره رفرنس :880005826

No mast

KESSLER D101/102 101.1554.3D FRONT AXLE

مختلف (N/a)
شماره رفرنس :880005827

No mast

KESSLER D101.1554.3D FRONT AXLE

مختلف (2009)
شماره رفرنس :880005829
ظرفیت بالابر: 40kg
No mast

KESSLER KESSLER D91 FRONT AXLE

مختلف (UNUS)
شماره رفرنس :880005831
ظرفیت بالابر: 80000kg
No mast

KESSLER + CO 101.1305.3 D

Parts ()
شماره رفرنس :880008687SMV 2W350 FORKLIFT MAST

Masts ()
شماره رفرنس :880005824


موتور : not powered

SMV DUPLEX MAST

Masts ()
شماره رفرنس :880005825SMV HYDRAULIC TANK 151601.02

Parts (2017)
شماره رفرنس :880007939SMV REAR AXLE SL12-1200B

Parts (2005)
شماره رفرنس :880008240SMV STEERING SHAFT 200291.02

Parts ()
شماره رفرنس :880008688SMV FUEL TANK 151609.04

Parts (2017)
شماره رفرنس :880007938
ظرفیت بالابر: 243kg


SMV MAST 16-1200

Masts ()
شماره رفرنس :880008669
ظرفیت بالابر: 16000kg


SMV PLATES 16T

Parts ()
شماره رفرنس :880008686
ظرفیت بالابر: 16000kg


SMV 4531 TB5 COUNTERWEIGHT REAR 100894.01

مختلف ()
شماره رفرنس :880007444SMV 4531 TB5 COUNTERWEIGHT TOP 100895.01

Parts ()
شماره رفرنس :880007443LIFTING CYLINDER 6000.615

رزرو شده

SMV 4531 TB5 LIFTING CYLINDER 6000.615

Parts ()
شماره رفرنس :880007445SMV 4531 TB5 STEERING SHAFT 200216.01

Parts ()
شماره رفرنس :880007442SMV 4535 TC5 BOOM

Parts ()
شماره رفرنس :880008666
ظرفیت بالابر: 45000kg


TERBERG LIFT FRAME + FIFTH WHEEL + LIFT CYLINDERS

مختلف ()
شماره رفرنس :880008113
ظرفیت بالابر: 25000kg


TERBERG RT 283 MUD GUARD 24121124 , 24121133

Parts (2012)
شماره رفرنس :880007432VOLVO TAD 761VE NEW

Engine ()
شماره رفرنس :810008028


موتور : دیزل

VOLVO TAD 762VE NEW

Engine ()
شماره رفرنس :810008029


موتور : دیزل

VOLVO TAD561 VE NEW

Engine (NEW)
شماره رفرنس :880005505

حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : دیزل

VOLVO TAD561 VE NEW

Engine (NEW)
شماره رفرنس :880005506

حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : دیزل

VOLVO TAD561 VE NEW

Engine (NEW)
شماره رفرنس :880005507

حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : دیزل

VOLVO TAD561 VE NEW

Engine (NEW)
شماره رفرنس :880005509

حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : دیزل

VOLVO TAD561 VE NEW

Engine (NEW)
شماره رفرنس :880005510

No mast
موتور : دیزل