لیفتراک
Netherlands
Australia
Germany
Belgium
Dubai
Panama
Forkliftcenter BV
Hornweg 18
NL - 1045 AR Amsterdam
Sales Team
Tel. +31 (0)20 497 4101
Fax +31 (0)20 497 4865
info@forkliftcenter.com

(realtime) جست و جوی پیشرفته

kg

جستجو شما به طور خودکار از لیست زیر اعمال می شود
mm

دسته بندی :

Mobile Harbour Cranes

MANTSINEN 90 RCT

Crane Harbour (2004)
شماره رفرنس :550005111
ظرفیت بالابر: 16000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 25000mm
موتور : دیزل

MANTSINEN 140 RHC

Crane Harbour (2005)
شماره رفرنس :550005115
ظرفیت بالابر: 23000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 31000mm
موتور : دیزل

ریچ استاکر

HYSTER RS45-31CH

Reach stacker (2012)
شماره رفرنس :880008326
ظرفیت بالابر: 45000kg

موتور : دیزل
RS45-31CH

رزرو شده

HYSTER RS45-31CH

Reach stacker (2008)
شماره رفرنس :880008470
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5mm Telescopic
موتور : دیزل

KALMAR DRU450-62S5

Reach stacker ()
شماره رفرنس :810008049
ظرفیت بالابر: 4500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15100mm Telescopic
موتور : دیزل

KALMAR DRG100-54S6

Empty Container Reach Stacker (2020)
شماره رفرنس :550005130
ظرفیت بالابر: 10000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 6mm Telescopic
موتور : دیزل

KALMAR RT240

Reach stacker (2012)
شماره رفرنس :550005118
ظرفیت بالابر: 24040kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 10300mm Telescopic
موتور : دیزل

KALMAR RT240

Reach stacker (2012)
شماره رفرنس :550005117
ظرفیت بالابر: 24040kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 10300mm Telescopic
موتور : دیزل
DRF450-65S5

فروخته شد

KALMAR DRF450-65S5

Reach stacker (2014)
شماره رفرنس :880008338
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15100mm Telescopic
موتور : دیزل

KALMAR DRF450-75C5XS

Reach stacker (2005)
شماره رفرنس :880007699
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15000mm Telescopic
موتور : دیزل

KALMAR DRU450-62S5

Reach stacker (2021)
شماره رفرنس :880008402
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15100mm Telescopic
موتور : دیزل
C4531TL

رزرو شده

LINDE C4531TL

Reach stacker (2010)
شماره رفرنس :880008167
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5mm Telescopic
موتور : دیزل
C4531TL

فروخته شد

LINDE C4531TL

Reach stacker (2010)
شماره رفرنس :880008165
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15900mm Telescopic
موتور : دیزل
108 TB6

فروخته شد

SMV 108 TB6

Empty Container Reach Stacker (2011)
شماره رفرنس :880008199
ظرفیت بالابر: 10000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16200mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV 4531 CC5

Reach stacker (2015)
شماره رفرنس :880008447
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 14900mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV 4531 TB5

Reach stacker (2014)
شماره رفرنس :880007011
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15300mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV 4531 TB5

Reach stacker (2011)
شماره رفرنس :880007736
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15300mm Telescopic
موتور : دیزل
4531 TB5

رزرو شده

SMV 4531 TB5

Reach stacker (2013)
شماره رفرنس :880007680
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15300mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV 4531 TB5

Reach stacker (2013)
شماره رفرنس :880008009
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15000mm Telescopic
موتور : دیزل
4531 TB5

رزرو شده

SMV 4531 TB5

Reach stacker (2011)
شماره رفرنس :880008201
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15300mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV 4531 TC5

Reach stacker ()
شماره رفرنس :880007481
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15300mm Telescopic
موتور : دیزل
4531 TC5

رزرو شده

SMV 4531 TC5

Reach stacker (NEW)
شماره رفرنس :880007459
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15300mm Telescopic
موتور : دیزل
4531 TC5

رزرو شده

SMV 4531 TC5

Reach stacker (NEW)
شماره رفرنس :880007687
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15300mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV 4531CB5

Reach stacker (2012)
شماره رفرنس :880008179
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 14900mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV 4531TB5

Reach stacker (2013)
شماره رفرنس :880007323
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15300mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV 4531TB5

Reach stacker (2012)
شماره رفرنس :880008393
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15300mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV 4535 TB5

Reach stacker (2013)
شماره رفرنس :880007012
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15400mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV 4535 TB5

Reach stacker (2014)
شماره رفرنس :880008449
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15400mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV 4542 TB5

Reach stacker (2007)
شماره رفرنس :880008282
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15400mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV SC4545 TA 3

Reach stacker (1999)
شماره رفرنس :880007914
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 9500mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV 4632 TC5

Reach stacker (2020)
شماره رفرنس :880008050
ظرفیت بالابر: 46000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15200mm Telescopic
موتور : دیزل

ماشین آلات حمل کانتینر

HYSTER H22.00XM-12EC

Empty Container Handler (2010)
شماره رفرنس :880007696
ظرفیت بالابر: 7000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16450mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H22.00XM-12EC

Empty Container Handler (2010)
شماره رفرنس :880006330
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16450mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H22.00XM-12EC

Empty Container Handler (2012)
شماره رفرنس :880008079
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16450mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H22.00XM-12EC

Empty Container Handler (2010)
شماره رفرنس :880008080
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16450mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H22.00XM-12EC

Empty Container Handler (2009)
شماره رفرنس :880006602
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16450mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H22.00XM-12EC

Empty Container Handler (2012)
شماره رفرنس :880008078
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16450mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H22.00XM-12EC

Empty Container Handler (2010)
شماره رفرنس :880008081
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16450mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H22XM-12EC

Empty Container Handler (2011)
شماره رفرنس :880008082
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16450mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H9XM-EC7

Empty Container Handler (2020)
شماره رفرنس :550005127
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16450mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H9XM-EC7

Empty Container Handler (2020)
شماره رفرنس :550005126
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16450mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCE160-12

Empty Container Handler (2013)
شماره رفرنس :880008436
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 8260mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 5 ECB 80

Empty Container Handler (2010)
شماره رفرنس :880007324
ظرفیت بالابر: 7000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15385mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 6/7 ECB100DS

Empty Container Handler (2012)
شماره رفرنس :550005129
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 19075mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 6/7ECB 100DS

Empty Container Handler (2011)
شماره رفرنس :550005114
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 19095mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 6/7ECC90

Empty Container Handler (2015)
شماره رفرنس :880008417
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 19005mm Duplex
موتور : دیزل
5/6 ECB100DS

رزرو شده

SMV 5/6 ECB100DS

Empty Container Handler (2010)
شماره رفرنس :880006945
ظرفیت بالابر: 10000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16470mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 6/7 ECB100DS

Empty Container Handler (2014)
شماره رفرنس :550005132
ظرفیت بالابر: 10000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 19075mm Duplex
موتور : دیزل

بالابرهای سنگین 10-60 تن

HYSTER H25.00F

4 Whl Counterbalanced Forklift... (1993)
شماره رفرنس :880007927
ظرفیت بالابر: 25000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5590mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H44.00E

4 Whl Counterbalanced Forklift... ()
شماره رفرنس :880008483
ظرفیت بالابر: 44000kg

موتور :

KALMAR DCG100-600

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2014)
شماره رفرنس :880008410
ظرفیت بالابر: 10000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5750mm Duplex
موتور : دیزل
DCD 120-6

فروخته شد

KALMAR DCD 120-6

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2000)
شماره رفرنس :880007720
ظرفیت بالابر: 12000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5500mm Duplex
موتور : دیزل
DCE 140-6

رزرو شده

KALMAR DCE 140-6

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2011)
شماره رفرنس :880007242
ظرفیت بالابر: 14000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5000mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCE 140-6

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2007)
شماره رفرنس :880007719
ظرفیت بالابر: 14000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5500mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCE 150-12

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2007)
شماره رفرنس :880007225
ظرفیت بالابر: 15000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5800mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCE 150-6

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2007)
شماره رفرنس :880007716
ظرفیت بالابر: 15000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCE150-12

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2007)
شماره رفرنس :880007226
ظرفیت بالابر: 15000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5000mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCG 150-12

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2014)
شماره رفرنس :880007235
ظرفیت بالابر: 15000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4900mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCD 16-1200

4 Whl Counterbalanced Forklift... (1997)
شماره رفرنس :880007898
ظرفیت بالابر: 16000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5500mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCD 16-1200

4 Whl Counterbalanced Forklift... (1998)
شماره رفرنس :880007899
ظرفیت بالابر: 16000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5500mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCG160-12

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2021)
شماره رفرنس :880008334
ظرفیت بالابر: 16000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4500mm Triplex
موتور : دیزل
DCG160-12T

رزرو شده

KALMAR DCG160-12T

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2021)
شماره رفرنس :880008336
ظرفیت بالابر: 16000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCG160-12T

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2021)
شماره رفرنس :880008430
ظرفیت بالابر: 16000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCG160-6T

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2021)
شماره رفرنس :880008428
ظرفیت بالابر: 16000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل
DCG250-12

فروخته شد

KALMAR DCG250-12

4 Whl Counterbalanced Forklift... ()
شماره رفرنس :810008047
ظرفیت بالابر: 25000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل
DCG330-12

فروخته شد

KALMAR DCG330-12

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2021)
شماره رفرنس :880008329
ظرفیت بالابر: 30000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCG330-12

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2021)
شماره رفرنس :880008330
ظرفیت بالابر: 30000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCB32 RORO

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2002)
شماره رفرنس :880008281
ظرفیت بالابر: 32000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3200mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCG330-12

4 Whl Counterbalanced Forklift... ()
شماره رفرنس :810008048
ظرفیت بالابر: 33000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

KONECRANES LIFTACE F16-600

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2021)
شماره رفرنس :880008322
ظرفیت بالابر: 16000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 12-600B

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2014)
شماره رفرنس :880008494
ظرفیت بالابر: 12000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5000mm Duplex
موتور : دیزل

SMV SL12-600A

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2001)
شماره رفرنس :880008296
ظرفیت بالابر: 12000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5000mm Triplex
موتور : دیزل
16-1200B

فروخته شد

SMV 16-1200B

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2014)
شماره رفرنس :880008398
ظرفیت بالابر: 16000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 16-1200B

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2015)
شماره رفرنس :880008399
ظرفیت بالابر: 16000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 16-1200C

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2021)
شماره رفرنس :880008442
ظرفیت بالابر: 16000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4500mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 16-1200C

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2021)
شماره رفرنس :880008245
ظرفیت بالابر: 16000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 16-1200C

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2021)
شماره رفرنس :880008058
ظرفیت بالابر: 16000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 25-1200C

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2020)
شماره رفرنس :880008056
ظرفیت بالابر: 25000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 33-1200C

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2019)
شماره رفرنس :880007476
ظرفیت بالابر: 33000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 33-1200C

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2020)
شماره رفرنس :550005133
ظرفیت بالابر: 33000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل
33-1200C

رزرو شده

SMV 33-1200C

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2021)
شماره رفرنس :880008196
ظرفیت بالابر: 33000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

SVETRUCK 13,6 60-32

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2001)
شماره رفرنس :880007167
ظرفیت بالابر: 13600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5000mm Duplex
موتور : دیزل

تجهیزات بندرگاهی

FORKLIFTCENTER SPCL16

RAMP (2020)
شماره رفرنس :880008177
ظرفیت بالابر: 16000kg

موتور :

GOOSENECK CG25

Gooseneck ()
شماره رفرنس :880008286
ظرفیت بالابر: 25000kg

موتور :

GOOSENECK GN-32-L

Gooseneck (2001)
شماره رفرنس :880007721
ظرفیت بالابر: 32000kg

موتور :

HOUCON RR-GC-40FT-100T low

Lowbed Roll Trailer ()
شماره رفرنس :810008025
ظرفیت بالابر: 100000kg

موتور :

KALMAR TT612D

Tow Tractor Yard (2016)
شماره رفرنس :880008415
ظرفیت بالابر: 0kg
Disk
موتور : دیزل

PARKSTAND

Gooseneck Park Stand ()
شماره رفرنس :880008237
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

SEACOM GOOSENECK PARK STAND

Gooseneck Park Stand (2018)
شماره رفرنس :880007029
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

SEACOM PARKSTAND FOR SH 30-45

Gooseneck Park Stand ()
شماره رفرنس :880008019
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

SEACOM PARKSTAND FOR SH 30-45

Gooseneck Park Stand ()
شماره رفرنس :880008020
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

SEACOM PARKSTAND FOR SH 30-45

Gooseneck Park Stand ()
شماره رفرنس :880008073
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

SEACOM PARKSTAND FOR SH 30-45

Gooseneck Park Stand ()
شماره رفرنس :880008074
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

SEACOM PARKSTAND FOR SH 30-45

Gooseneck Park Stand ()
شماره رفرنس :880008076
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

SEACOM PARKSTAND FOR SH 30-45

Gooseneck Park Stand ()
شماره رفرنس :880008075
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

SEACOM GOOSENECK SH 36 XT 2'' 12MM

Gooseneck (2020)
شماره رفرنس :880008016
ظرفیت بالابر: 36000kg

موتور :

SEACOM GOOSENECK SH 36 XT 2'' 12MM

Gooseneck (2020)
شماره رفرنس :880008018
ظرفیت بالابر: 36000kg

موتور :

SEACOM GOOSENECK SH 36 XT 2'' 12MM

Gooseneck (2020)
شماره رفرنس :880008014
ظرفیت بالابر: 36000kg

موتور :

SEACOM 45'' 65T SKELETON TRAILER

Flatbed Trailer (2021)
شماره رفرنس :880008314
ظرفیت بالابر: 65000kg

موتور :

SEACOM 45'' 65T SKELETON TRAILER

Flatbed Trailer (2021)
شماره رفرنس :880008315
ظرفیت بالابر: 65000kg

موتور :

SEACOM RT 40FT / 70T

Lowbed Roll Trailer (2021)
شماره رفرنس :880008433
ظرفیت بالابر: 70000kg

موتور : .

SEACOM RT 40FT / 70T

Lowbed Roll Trailer (2021)
شماره رفرنس :880008434
ظرفیت بالابر: 70000kg

موتور :

SEACOM RT 40' 100T

Lowbed Roll Trailer ()
شماره رفرنس :880008259
ظرفیت بالابر: 100000kg

موتور :

SEACOM RT40' 100T

Lowbed Roll Trailer ()
شماره رفرنس :880008260
ظرفیت بالابر: 100000kg

موتور :

TERBERG RT

Terminal Truck Roro (1998)
شماره رفرنس :880008159
ظرفیت بالابر: 25000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG YT182

Tow Tractor Yard (2008)
شماره رفرنس :880008387
ظرفیت بالابر: 27000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG YT182

Tow Tractor Yard (2006)
شماره رفرنس :880008172
ظرفیت بالابر: 27000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG YT182 (4X2)

Tow Tractor Yard (2008)
شماره رفرنس :880008386
ظرفیت بالابر: 27000kg
Disk
موتور : دیزل
YT182

رزرو شده

TERBERG YT182

Tow Tractor Yard (2021)
شماره رفرنس :880008302
ظرفیت بالابر: 30000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG YT222 (4X2)

Tow Tractor Yard (2014)
شماره رفرنس :880007926
ظرفیت بالابر: 30000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG YT222 (4X2)

Tow Tractor Yard (2021)
شماره رفرنس :880008407
ظرفیت بالابر: 30000kg
Disk
موتور : دیزل
YT222 (4X2)

رزرو شده

TERBERG YT222 (4X2)

Tow Tractor Yard (2021)
شماره رفرنس :880008405
ظرفیت بالابر: 30000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG YT222 (4X2)

Tow Tractor Yard (2014)
شماره رفرنس :880007924
ظرفیت بالابر: 30000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG YT222 (4X2)

Tow Tractor Yard (2014)
شماره رفرنس :880007918
ظرفیت بالابر: 30000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG YT222 (4X2)

Tow Tractor Yard (2013)
شماره رفرنس :880008066
ظرفیت بالابر: 30000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG YT222 (4X2)

Tow Tractor Yard (2021)
شماره رفرنس :880008406
ظرفیت بالابر: 30000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG YT222 (4X2)

Tow Tractor Yard (2014)
شماره رفرنس :880008195
ظرفیت بالابر: 30000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG YT222 (4X2)

Tow Tractor Yard (2013)
شماره رفرنس :880008065
ظرفیت بالابر: 30000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG YT222 (4X2)

Tow Tractor Yard (2014)
شماره رفرنس :880007922
ظرفیت بالابر: 30000kg
Disk
موتور : دیزل
YT222 (4X2)

فروخته شد

TERBERG YT222 (4X2)

Tow Tractor Yard (2021)
شماره رفرنس :880008404
ظرفیت بالابر: 30000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG YT182

Tow Tractor Yard (2006)
شماره رفرنس :880008403
ظرفیت بالابر: 31000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG YT182

Tow Tractor Yard (2005)
شماره رفرنس :880008097
ظرفیت بالابر: 34000kg
Disk
موتور : دیزل
YT222

رزرو شده

TERBERG YT222

Tow Tractor Yard (2021)
شماره رفرنس :880008303
ظرفیت بالابر: 34000kg
Disk
موتور : دیزل
RT282

رزرو شده

TERBERG RT282

Terminal Truck Roro (2008)
شماره رفرنس :880008381
ظرفیت بالابر: 35000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG RT282

Terminal Truck Roro (2005)
شماره رفرنس :880008099
ظرفیت بالابر: 35000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG RT282

Terminal Truck Roro (2005)
شماره رفرنس :880008096
ظرفیت بالابر: 35000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG RT282 4x4

Terminal Truck Roro (2008)
شماره رفرنس :880006451
ظرفیت بالابر: 35000kg

موتور : دیزل
RT283

فروخته شد

TERBERG RT283

Terminal Truck Roro (2011)
شماره رفرنس :880008311
ظرفیت بالابر: 35000kg
Disk
موتور : دیزل
RT283

فروخته شد

TERBERG RT283

Terminal Truck Roro (2016)
شماره رفرنس :880008400
ظرفیت بالابر: 35000kg
Disk
موتور : دیزل
RT283

فروخته شد

TERBERG RT283

Terminal Truck Roro (2016)
شماره رفرنس :880008401
ظرفیت بالابر: 35000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG RT382

Terminal Truck Roro (2003)
شماره رفرنس :880008414
ظرفیت بالابر: 45000kg
Disk
موتور : دیزل

بالابر 1-10 تن

J2.00XM-717

رزرو شده

HYSTER J2.00XM-717

4 Whl Counterbalanced Forklift (2007)
شماره رفرنس :880007908
ظرفیت بالابر: 2000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3290mm Duplex
موتور : Electric

HYSTER H2.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880008025
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4950mm Triplex
موتور : LPG

HYSTER H2.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2014)
شماره رفرنس :880007610
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4950mm Triplex
موتور : LPG

HYSTER H2.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2008)
شماره رفرنس :880008027
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3290mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H2.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2008)
شماره رفرنس :880008031
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3290mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H2.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2013)
شماره رفرنس :880007754
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4950mm Triplex
موتور : LPG
H2.5FT

فروخته شد

HYSTER H2.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2013)
شماره رفرنس :880007753
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4950mm Triplex
موتور : LPG
H3.0FT

فروخته شد

HYSTER H3.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2006)
شماره رفرنس :880007764
ظرفیت بالابر: 3000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3105mm Duplex
موتور : LPG

HYSTER H4.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880007641
ظرفیت بالابر: 4000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4250mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H4.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880008022
ظرفیت بالابر: 4500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H5.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2009)
شماره رفرنس :880006865
ظرفیت بالابر: 5000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H5.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2014)
شماره رفرنس :880007642
ظرفیت بالابر: 5000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H7.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2011)
شماره رفرنس :880008033
ظرفیت بالابر: 7000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4400mm Duplex
موتور : دیزل
H8.0FT9

رزرو شده

HYSTER H8.0FT9

4 Whl Counterbalanced Forklift (2016)
شماره رفرنس :880008411
ظرفیت بالابر: 8000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5565mm Duplex
موتور : دیزل
E16-02 EVO

فروخته شد

LINDE E16-02 EVO

3 Whl Counterbalanced Forklift (2015)
شماره رفرنس :880008265
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4620mm Triplex
موتور : Electric

LINDE E20-01

4 Whl Counterbalanced Forklift (2014)
شماره رفرنس :880008270
ظرفیت بالابر: 2000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5410mm Triplex
موتور : Electric
E20PH-01

فروخته شد

LINDE E20PH-01

4 Whl Counterbalanced Forklift (2011)
شماره رفرنس :880007839
ظرفیت بالابر: 2000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4620mm Triplex
موتور : Electric

LINDE E25L-01

4 Whl Counterbalanced Forklift (2013)
شماره رفرنس :880008273
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 6600mm Triplex
موتور : Electric

LINDE E40HL-01/600

4 Whl Counterbalanced Forklift (2013)
شماره رفرنس :880008268
ظرفیت بالابر: 4000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4670mm Triplex
موتور : Electric

LINDE H40D-01

4 Whl Counterbalanced Forklift (2010)
شماره رفرنس :880007954
ظرفیت بالابر: 4000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4100mm Duplex
موتور : دیزل

LINDE H45D-05

4 Whl Counterbalanced Forklift (2010)
شماره رفرنس :880007818
ظرفیت بالابر: 4500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4350mm Duplex
موتور : دیزل
H45T-01

فروخته شد

LINDE H45T-01

4 Whl Counterbalanced Forklift (2010)
شماره رفرنس :880007817
ظرفیت بالابر: 4500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4100mm Duplex
موتور : LPG

LINDE E50HL-01/600

4 Whl Counterbalanced Forklift (2017)
شماره رفرنس :880008380
ظرفیت بالابر: 5000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4610mm Triplex
موتور : Electric
H50D

فروخته شد

LINDE H50D

4 Whl Counterbalanced Forklift (2008)
شماره رفرنس :880007826
ظرفیت بالابر: 5000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5300mm Triplex
موتور : دیزل

LINDE H80D-01

4 Whl Counterbalanced Forklift (2010)
شماره رفرنس :880007965
ظرفیت بالابر: 8000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3750mm Duplex
موتور : دیزل

LINDE H80D-01

4 Whl Counterbalanced Forklift (2013)
شماره رفرنس :880007466
ظرفیت بالابر: 8000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4150mm Duplex
موتور : دیزل
U1D2A25LQ

فروخته شد

NISSAN U1D2A25LQ

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880008358
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4500mm Triplex
موتور : LPG

NISSAN U1D2A25LQ

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880008362
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4050mm Triplex
موتور : LPG

NISSAN U1D2A25LQ

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880008350
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4500mm Triplex
موتور : LPG

NISSAN U1D2A25LQ

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880008353
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4500mm Triplex
موتور : LPG
U1D2A25LQ

فروخته شد

NISSAN U1D2A25LQ

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880008370
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4050mm Triplex
موتور : LPG
U1D2A25LQ

فروخته شد

NISSAN U1D2A25LQ

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880008351
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4500mm Triplex
موتور : LPG
U1D2A25LQ

فروخته شد

NISSAN U1D2A25LQ

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880008365
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4050mm Triplex
موتور : LPG

NISSAN U1D2A25LQ

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880008369
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4050mm Triplex
موتور : LPG

NISSAN U1D2A25LQ

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880008373
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4050mm Triplex
موتور : LPG
U1D2A25LQ

فروخته شد

NISSAN U1D2A25LQ

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880008360
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3300mm Duplex
موتور : LPG

NISSAN U1D2A25LQ

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880008366
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4050mm Triplex
موتور : LPG

NISSAN U1D2A25LQ

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880008341
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4050mm Triplex
موتور : LPG

NISSAN U1D2A25LQ

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880008346
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4500mm Triplex
موتور : LPG
U1D2A25LQ

فروخته شد

NISSAN U1D2A25LQ

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880008368
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4050mm Triplex
موتور : LPG

NISSAN U1D2A25LQ

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880008361
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4050mm Triplex
موتور : LPG
U1D2A25LQ

فروخته شد

NISSAN U1D2A25LQ

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880008371
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4050mm Triplex
موتور : LPG

TOYOTA 8FBEK16T

4 Whl Counterbalanced Forklift (2016)
شماره رفرنس :880008274
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4500mm Triplex
موتور : Electric

TOYOTA 8FBET16

3 Whl Counterbalanced Forklift (2013)
شماره رفرنس :880007345
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5000mm Triplex
موتور : Electric

TOYOTA 7FBMF20

4 Whl Counterbalanced Forklift (2008)
شماره رفرنس :880006405
ظرفیت بالابر: 2000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4700mm Triplex
موتور : Electric

موجودی انبار

HYSTER S1.6AC

؟ (2011)
شماره رفرنس :880007636
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4165mm Duplex
موتور : Electric

HYSTER R2.0H

Reach truck (2006)
شماره رفرنس :880006818
ظرفیت بالابر: 2000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 10500mm TRIPLEX
موتور : Electric

LINDE P60Z

مختلف (2006)
شماره رفرنس :880007108
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور : Electric

LINDE L10

؟ ()
شماره رفرنس :880007045
ظرفیت بالابر: 1000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1550mm
موتور : Electric

LINDE L10 B

؟ (2010)
شماره رفرنس :880007044
ظرفیت بالابر: 1000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1550mm
موتور : Electric

تجهیزات مختلف

KONECRANES Kolom-crane

مختلف (2009)
شماره رفرنس :880005323
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : Not powered

KONECRANES Kolom-crane

مختلف (2009)
شماره رفرنس :880005324
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : not powered

KONECRANES Kolom-crane

مختلف (2009)
شماره رفرنس :880005325
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : not powered

فایل های پیوست

BOLZONI AURAMO BA-65PF

Bale clamps (2005)
شماره رفرنس :880007437
ظرفیت بالابر: 6600kg
FEM 5
موتور :

BOLZONI AURAMO P-1000LSE Bale Clamp

Bale clamps (2004)
شماره رفرنس :880006432
ظرفیت بالابر: 10000kg

موتور :

BOLZONI AURAMO P-1000LSE Bale Clamp

Bale clamps (2004)
شماره رفرنس :880006434
ظرفیت بالابر: 10000kg

موتور :

COIL BOOM C32T

Attachment (n/a)
شماره رفرنس :880005835
ظرفیت بالابر: 32000kg
No mast
موتور : not powered

COIL BOOM LECR3320

Attachment (2019)
شماره رفرنس :880007913
ظرفیت بالابر: 33000kg

موتور :

CRANE HOOK REACHSTAC CRANE HOOK REACHSTACKER Lifting Adaptor

Attachment (UNUS)
شماره رفرنس :880004848
ظرفیت بالابر: 1kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : not powered

CRANE HOOK REACHSTAC CRANE HOOK REACHSTACKER Lifting Adaptor

Attachment (UNUS)
شماره رفرنس :880004849
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : Not powered

ELME EXTENDED LEGS

Attachment ()
شماره رفرنس :880007529
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

KALMAR DRF450-75C5X PIGGY BACK

Attachment ()
شماره رفرنس :810008024
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

KALMAR DRG450-65S5 EXTENDED NOSE FOR SPREADER

Attachment ()
شماره رفرنس :880007532
ظرفیت بالابر: 45000kg

موتور :

KAUP Sideshift with reachforks

Attachment ()
شماره رفرنس :880007861
ظرفیت بالابر: 8000kg

موتور :

MEYER 6-5310N

Attachment (2013)
شماره رفرنس :880008197
ظرفیت بالابر: 4800kg

موتور :

MEYER 6-5410N

Attachment (2011)
شماره رفرنس :880008389
ظرفیت بالابر: 5600kg

موتور :

MEYER 6-5410N

Attachment (2011)
شماره رفرنس :880008390
ظرفیت بالابر: 5600kg

موتور :

SVETRUCK Coil Boom 3-5374

Attachment (1997)
شماره رفرنس :880004033
ظرفیت بالابر: 23000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1800mm -
موتور : Not Powered

Container Spreaders

ELME 508-5766

Spreaders (2011)
شماره رفرنس :880007215
ظرفیت بالابر: 8000kg

موتور :

ELME Empty Spreader 584-5493

Spreaders (2007)
شماره رفرنس :880004157
ظرفیت بالابر: 9000kg
no Mast
موتور : Not Powered

ELME 815

Spreaders ()
شماره رفرنس :880008198
ظرفیت بالابر: 40000kg

موتور :

ELME 915 CONTAINER FRAME 20/40 FT

Spreaders (1994)
شماره رفرنس :880007417
ظرفیت بالابر: 40000kg

موتور :

ELME 940-9076

Spreaders (2009)
شماره رفرنس :880007419
ظرفیت بالابر: 40000kg

موتور :

ELME 817-18193

Spreaders (2008)
شماره رفرنس :880007350
ظرفیت بالابر: 45000kg

موتور :

FORKLIFTCENTER PRONK 20FT SEMI-AUTOMATIC SPREADER

Spreaders (2021)
شماره رفرنس :810008010
ظرفیت بالابر: 32000kg

موتور :

FORKLIFTCENTER PRONK 40ft Semi-Automatic Spreader

Spreaders (2021)
شماره رفرنس :810008009
ظرفیت بالابر: 42000kg

موتور :

SPREADER ELME 508 Short Side 20ft Empty

Spreaders (2006)
شماره رفرنس :880004831
ظرفیت بالابر: 8000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : not powered

SPREADER KALMAR FLT3240

Spreaders (2006)
شماره رفرنس :880005245
ظرفیت بالابر: 32000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : not powered

SVETRUCK 838 SPREADER WITH JUK

Spreaders (2002)
شماره رفرنس :880007936
ظرفیت بالابر: 45000kg

موتور :

TEC CONTAINER BA-012G (20''FT)

Spreaders ()
شماره رفرنس :810008042
ظرفیت بالابر: 32000kg

موتور :

TEC CONTAINER BA-030H

Spreaders ()
شماره رفرنس :810008043
ظرفیت بالابر: 50000kg

موتور :

چنگال

FORK Fork Cover RVS L;1150mm W:80mm T: 50mm

()
شماره رفرنس :880006135
ظرفیت بالابر: 1500kg
No mast
موتور :

FORK HOOK-TYPE FP 1200x130x45mm

()
شماره رفرنس :880005606
ظرفیت بالابر: 4000kg
No mast
موتور :

FORK Fitted with Rolls ,Single Fork Leveller 14000kg@1200mm / 2500x250x85mm

forks ()
شماره رفرنس :880005812
ظرفیت بالابر: 14000kg
No mast
موتور : not powered

FORK Fitted with Rolls14000kg@1200mm // 2000x250x85mm

forks ()
شماره رفرنس :880005803
ظرفیت بالابر: 14000kg
No mast
موتور : not powered

FORK Single Fitted with Rolls Kissing 16000kg@600mm 1600x230x65mm

forks (n/a)
شماره رفرنس :880005800
ظرفیت بالابر: 16000kg
No mast
موتور : not powered

FORK BLANKS 2400x245x120

()
شماره رفرنس :880004744
ظرفیت بالابر: 27000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : not powered

FORK Fitted with Rolls, Kissing 28.000kg@1200mm // 2400x220x120mm

forks ()
شماره رفرنس :880005818
ظرفیت بالابر: 28000kg
No mast
موتور : not powered

FORK Fitted with Rolls, Kissing Forks 28.000kg@1200mm // 2400x300x110mm

forks ()
شماره رفرنس :880005814
ظرفیت بالابر: 28000kg
No mast
موتور : Not Powered

FORK Fitted With Rolls,Kissing Forks 28000kg@1200mm/ 2200x250x120mm

forks ()
شماره رفرنس :880005808
ظرفیت بالابر: 28000kg
No mast
موتور : not powered

FORK Pin Type - Custom 28.000kg@1200mm // 1800x310x110mm

forks ()
شماره رفرنس :880005816
ظرفیت بالابر: 28000kg
No mast
موتور : not powered

FORK Pin Type Custom 28.000kg@1200mm // 1800x310x110mm

()
شماره رفرنس :880005819
ظرفیت بالابر: 28000kg
No mast
موتور : not powered

FORK Fitted with Rolls 30.000kg@1200mm/ 2150x300115mm

forks ()
شماره رفرنس :880006142
ظرفیت بالابر: 30000kg
No mast
موتور :

HOOK ON 1500X200X750

چنگال ()
شماره رفرنس :880007659
ظرفیت بالابر: 15000kg

موتور :

HOOK ON 2300x395x100mm

(New)
شماره رفرنس :880004566
ظرفیت بالابر: 40000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : Not Powered

HOOK ON FORKS NEW 1100X100X40

چنگال ()
شماره رفرنس :810008026
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

HOOK ON FORKS NEW 1100X120X50

چنگال ()
شماره رفرنس :810008027
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

HOOK ON FORKS NEW 1200X80X40

چنگال ()
شماره رفرنس :810008039
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

INVERTED FORKS

چنگال ()
شماره رفرنس :880007723
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

INVERTED FORKS INVERTED FORKS Inverted Forks

مختلف ()
شماره رفرنس :880003409
ظرفیت بالابر: 50000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : Not Powered

KALMAR ROLL-TYPE 2440X125X50

چنگال ()
شماره رفرنس :880007430
ظرفیت بالابر: 5000kg

موتور :

PIN-TYPE 2400X200X90

چنگال ()
شماره رفرنس :880008186
ظرفیت بالابر: 16000kg

موتور :

PIN-TYPE 2400x300x110

چنگال ()
شماره رفرنس :880008184
ظرفیت بالابر: 33000kg

موتور :

ROLL-TYPE 1670X250X100

چنگال ()
شماره رفرنس :880008202
ظرفیت بالابر: 16000kg

موتور :

SMV ROLL-TYPE NEW 2200X250X85

چنگال ()
شماره رفرنس :880007395
ظرفیت بالابر: 16000kg

موتور :

قطعات ماشین

ALTURA 21.00-35

مختلف ()
شماره رفرنس :810008038
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

AXLE TECH PRC7534W4H201614 FRONT AXLE

مختلف (n/a)
شماره رفرنس :880005830
ظرفیت بالابر: 0kg
No mast
موتور :

AXLE TECH PRC3806 FRONT AXLE

مختلف ()
شماره رفرنس :880005828
ظرفیت بالابر: 72600kg
No mast
موتور :

CLARK 13.1HR28213-7

مختلف (2005)
شماره رفرنس :880003574
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 2mm No Mast
موتور : Not Powered

CONTINENTAL 18.00-25 NEW

مختلف ()
شماره رفرنس :810008037
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :
16.7TE32418-80

فروخته شد

DANA 16.7TE32418-80

Transmission ()
شماره رفرنس :810008036
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

KALMAR DCE160 CARRIAGE

Parts ()
شماره رفرنس :880007862
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

KALMAR EMTY MAST

Masts ()
شماره رفرنس :880006989
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

KALMAR PLATES DCE 150-12

()
شماره رفرنس :880007456
ظرفیت بالابر: 15000kg

موتور :

KESSLER D101/102 101.1408.2 FRONT AXLE

مختلف (Unus)
شماره رفرنس :880005826
ظرفیت بالابر: 0kg
No mast
موتور :

KESSLER D101/102 101.1554.3D FRONT AXLE

مختلف (N/a)
شماره رفرنس :880005827
ظرفیت بالابر: 0kg
No mast
موتور :

KESSLER D101.1554.3D FRONT AXLE

مختلف (2009)
شماره رفرنس :880005829
ظرفیت بالابر: 40kg
No mast
موتور :

KESSLER KESSLER D91 FRONT AXLE

مختلف (UNUS)
شماره رفرنس :880005831
ظرفیت بالابر: 80000kg
No mast
موتور :

KESSLER+CO DRIVE SHAFT 101.1305.3 A

Parts ()
شماره رفرنس :880007441
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

ROCKWELL PRLC1794W4H212 FRONT AXLE

مختلف (1996)
شماره رفرنس :880005834
ظرفیت بالابر: 59000kg
No mast
موتور :

SMV HYDRAULIC TANK 151601.02

Parts (2017)
شماره رفرنس :880007939
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

SMV REAR AXLE SL12-1200B

Parts (2005)
شماره رفرنس :880008240
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

SMV FUEL TANK 151609.04

Parts (2017)
شماره رفرنس :880007938
ظرفیت بالابر: 243kg

موتور :

SMV 4531 TB5 COUNTERWEIGHT REAR 100894.01

مختلف ()
شماره رفرنس :880007444
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

SMV 4531 TB5 COUNTERWEIGHT TOP 100895.01

Parts ()
شماره رفرنس :880007443
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

SMV 4531 TB5 STEERING SHAFT 200216.01

Parts ()
شماره رفرنس :880007442
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :
BOOM

فروخته شد

SMV 4531 TB5 BOOM

Parts ()
شماره رفرنس :880007451
ظرفیت بالابر: 45000kg

موتور :

TERBERG LIFT FRAME + FIFTH WHEEL + LIFT CYLINDERS

مختلف ()
شماره رفرنس :880008113
ظرفیت بالابر: 25000kg

موتور :

TERBERG RT 283 MUD GUARD 24121124 , 24121133

Parts (2012)
شماره رفرنس :880007432
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

VOLVO TAD 761VE NEW

Engine ()
شماره رفرنس :810008028
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور : دیزل

VOLVO TAD 762VE NEW

Engine ()
شماره رفرنس :810008029
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور : دیزل

VOLVO TAD561 VE NEW

Engine (NEW)
شماره رفرنس :880005505
ظرفیت بالابر: 1kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : دیزل

VOLVO TAD561 VE NEW

Engine (NEW)
شماره رفرنس :880005506
ظرفیت بالابر: 1kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : دیزل

VOLVO TAD561 VE NEW

Engine (NEW)
شماره رفرنس :880005507
ظرفیت بالابر: 1kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : دیزل

VOLVO TAD561 VE NEW

Engine (NEW)
شماره رفرنس :880005508
ظرفیت بالابر: 1kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : دیزل

VOLVO TAD561 VE NEW

Engine (NEW)
شماره رفرنس :880005509
ظرفیت بالابر: 1kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : دیزل

VOLVO TAD561 VE NEW

Engine (NEW)
شماره رفرنس :880005510
ظرفیت بالابر: 1kg
No mast
موتور : دیزل