لیفتراک
Netherlands
Australia
Germany
Belgium
Dubai
Panama
Forkliftcenter BV
Hornweg 18
NL - 1045 AR Amsterdam
Sales Team
Tel. +31 (0)20 497 4101
Fax +31 (0)20 497 4865
info@forkliftcenter.com

(realtime) جست و جوی پیشرفته

kg

جستجو شما به طور خودکار از لیست زیر اعمال می شود
mm

دسته بندی :

Mobile Harbour Cranes

MANTSINEN 90 RCT

Crane Harbour (2004)
شماره رفرنس :550005111
ظرفیت بالابر: 16000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 25000mm
موتور : دیزل

ریچ استاکر

RT240

رزرو شده

KALMAR RT240

Reach stacker (2012)
شماره رفرنس :810008020
ظرفیت بالابر: 24040kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 10300mm Telescopic
موتور : دیزل

KALMAR DRG450-60S5

Reach stacker (2019)
شماره رفرنس :880007663
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15100mm Telescopic
موتور : دیزل

KALMAR DRG450-65S5

Reach stacker (2016)
شماره رفرنس :880006112
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15100mm Telescopic
موتور : دیزل

KALMAR DRG450-65S5X

Reach stacker (2014)
شماره رفرنس :880007504
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15100mm Telescopic
موتور : دیزل

KALMAR DRG450-65S5X

Reach stacker (2015)
شماره رفرنس :880007505
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15100mm Telescopic
موتور : دیزل

KONECRANES LIFTACE TFC 45HC

Reach stacker (2018)
شماره رفرنس :880007328
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15230mm Telescopic
موتور : دیزل

KONECRANES LIFTACE TFC 45HC

Reach stacker (2018)
شماره رفرنس :880007327
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15230mm Telescopic
موتور : دیزل

KONECRANES LIFTACE TFC 45HC

Reach stacker (2019)
شماره رفرنس :880007392
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 14480mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV 4535 TB6

Reach stacker (2013)
شماره رفرنس :880007679
ظرفیت بالابر: 42000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15400mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV 4531 TB5

Reach stacker (2014)
شماره رفرنس :880007011
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15300mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV 4531 TB5

Reach stacker (2013)
شماره رفرنس :880007680
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15300mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV 4531 TC5

Reach stacker (2019)
شماره رفرنس :880007481
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15300mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV 4531 TC5

Reach stacker (2019)
شماره رفرنس :880007682
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15300mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV 4535 TB5

Reach stacker (2013)
شماره رفرنس :880007012
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15400mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV SC4531 TB5

Reach stacker (2005)
شماره رفرنس :880007040
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15300mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV SC4545 TA 3

Reach stacker (1999)
شماره رفرنس :880007914
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 9500mm Telescopic
موتور : دیزل
 LHT 4531 TL5

فروخته شد

SMV  LHT 4531 TL5

Reach stacker (2014)
شماره رفرنس :880007882
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15300mm Telescopic
موتور : دیزل

TEREX - FANTUZZI CS 45 KS

Reach stacker (2010)
شماره رفرنس :880007410
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15100mm Telescopic
موتور : دیزل

ماشین آلات حمل کانتینر

FANTUZZI FDC25K6DB HOOK TYPE DOUBLE BOX

Empty Container Handler (2007)
شماره رفرنس :550005035
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 13800mm Duplex
موتور : دیزل

FANTUZZI FDC25K7 DB Hook TYPE

Empty Container Handler (2010)
شماره رفرنس :550005034
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16400mm Duplex
موتور : دیزل

FANTUZZI FDC25K7 DB Hook-type

Empty Container Handler (2008)
شماره رفرنس :550005043
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16400mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H22.00XM-12EC

Empty Container Handler (2011)
شماره رفرنس :880007697
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16450mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H22.00XM-12EC Hook Type DB

Empty Container Handler (2010)
شماره رفرنس :880006330
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16450mm Duplex
موتور : دیزل
DCF90-45E6

فروخته شد

KALMAR DCF90-45E6

Empty Container Handler (2014)
شماره رفرنس :880007361
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16080mm Triplex
موتور : دیزل
DCF90-45E6

فروخته شد

KALMAR DCF90-45E6

Empty Container Handler (2014)
شماره رفرنس :880007362
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16080mm Triplex
موتور : دیزل
DCF100-45E7

فروخته شد

KALMAR DCF100-45E7

Empty Container Handler (2011)
شماره رفرنس :880007668
ظرفیت بالابر: 10000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 18700mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCF100-45E7

Empty Container Handler (2012)
شماره رفرنس :880007672
ظرفیت بالابر: 10000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 18700mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCF100-45E7

Empty Container Handler (2014)
شماره رفرنس :880007363
ظرفیت بالابر: 10000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 18800mm
موتور : دیزل

KALMAR DCF100-45E7

Empty Container Handler (2014)
شماره رفرنس :880007364
ظرفیت بالابر: 10000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 18680mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 5 ECB 80

Empty Container Handler (2010)
شماره رفرنس :880007324
ظرفیت بالابر: 7000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15385mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 5 ECB 80

Empty Container Handler (2010)
شماره رفرنس :880007325
ظرفیت بالابر: 8000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15385mm Duplex
موتور : دیزل
5/6 ECB90

فروخته شد

SMV 5/6 ECB90

Empty Container Handler (2014)
شماره رفرنس :880007670
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16405mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 5/6 ECB90

Empty Container Handler (2013)
شماره رفرنس :880007669
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16405mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 5/6 ECB90

Empty Container Handler (2013)
شماره رفرنس :880007741
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16405mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 6/7ECB 100DS

Empty Container Handler (2011)
شماره رفرنس :550005114
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 19095mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 6/7ECB90

Empty Container Handler (2009)
شماره رفرنس :880007367
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 19035mm Dulpex
موتور : دیزل
6/7ECB90 TWISTLOCK

رزرو شده

SMV 6/7ECB90 TWISTLOCK

Empty Container Handler (2009)
شماره رفرنس :880006554
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 19035mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 5/6 ECB100DS

Empty Container Handler (2010)
شماره رفرنس :880006945
ظرفیت بالابر: 10000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16470mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 5/6 ECB100DS

Empty Container Handler (2012)
شماره رفرنس :880007645
ظرفیت بالابر: 10000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16475mm Duplex
موتور : دیزل

بالابرهای سنگین 10-60 تن

HYSTER H12.00XM

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2004)
شماره رفرنس :880007175
ظرفیت بالابر: 12000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 6200mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H12.00XM

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2005)
شماره رفرنس :880007405
ظرفیت بالابر: 12000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 6200mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCD 120-6

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2000)
شماره رفرنس :880007720
ظرفیت بالابر: 12000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5500mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCE 120-6

4 Whl Counterbalanced Forklift (2008)
شماره رفرنس :880007718
ظرفیت بالابر: 12000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5000mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCE 140-6

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2011)
شماره رفرنس :880007243
ظرفیت بالابر: 14000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5000mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCE 140-6

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2006)
شماره رفرنس :880007725
ظرفیت بالابر: 14000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5250mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCE 140-6

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2011)
شماره رفرنس :880007242
ظرفیت بالابر: 14000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5000mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCE 140-6

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2007)
شماره رفرنس :880007719
ظرفیت بالابر: 14000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5500mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCE 150-12

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2007)
شماره رفرنس :880007715
ظرفیت بالابر: 15000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5500mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCE 150-6

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2007)
شماره رفرنس :880007716
ظرفیت بالابر: 15000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCE150-12

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2007)
شماره رفرنس :880007225
ظرفیت بالابر: 15000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5800mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCE150-6

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2007)
شماره رفرنس :880005446
ظرفیت بالابر: 15000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل
DCG 150-12

فروخته شد

KALMAR DCG 150-12

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2014)
شماره رفرنس :880007235
ظرفیت بالابر: 15000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5500mm Duplex
موتور : دیزل
DCG160-12

فروخته شد

KALMAR DCG160-12

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2013)
شماره رفرنس :880007667
ظرفیت بالابر: 16000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4500mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCD 250-12 LB

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2006)
شماره رفرنس :880007915
ظرفیت بالابر: 25000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل
DC 32-1200

فروخته شد

KALMAR DC 32-1200

4 Whl Counterbalanced Forklift... (1989)
شماره رفرنس :880007507
ظرفیت بالابر: 32000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3700mm Duplex
موتور : دیزل
DCF330-12LB

فروخته شد

KALMAR DCF330-12LB

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2008)
شماره رفرنس :880007343
ظرفیت بالابر: 33000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCG330-12

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2019)
شماره رفرنس :880007664
ظرفیت بالابر: 33000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

KONECRANES LIFTACE F16-600C

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2019)
شماره رفرنس :880007480
ظرفیت بالابر: 16000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

LINDE H160D-1200

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2012)
شماره رفرنس :880007838
ظرفیت بالابر: 16000kg
Duplex
موتور : دیزل

SMV 16-1200C

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2019)
شماره رفرنس :880007478
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5000mm Triplex
موتور : دیزل
16-1200B

رزرو شده

SMV 16-1200B

4 Whl Counterbalanced Forklift (2013)
شماره رفرنس :880007857
ظرفیت بالابر: 16000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4500mm Triplex
موتور : دیزل

SMV 20-1200 C

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2015)
شماره رفرنس :550005105
ظرفیت بالابر: 20000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 20-1200B

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2011)
شماره رفرنس :880006944
ظرفیت بالابر: 20000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4280mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 20-1200B

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2011)
شماره رفرنس :880006943
ظرفیت بالابر: 20000kg
Duplex
موتور : دیزل
20-1200B

رزرو شده

SMV 20-1200B

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2010)
شماره رفرنس :880006860
ظرفیت بالابر: 20000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4500mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 25-1200C

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2019)
شماره رفرنس :880007685
ظرفیت بالابر: 25000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 25-1200C

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2019)
شماره رفرنس :880007683
ظرفیت بالابر: 25000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل
SL 32-1200A

فروخته شد

SMV SL 32-1200A

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2002)
شماره رفرنس :880007647
ظرفیت بالابر: 32000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4350mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 33-1200C

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2019)
شماره رفرنس :880007475
ظرفیت بالابر: 33000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 33-1200C

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2019)
شماره رفرنس :880007476
ظرفیت بالابر: 33000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 33-1200C

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2019)
شماره رفرنس :880007484
ظرفیت بالابر: 33000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

SVETRUCK 13,6 60-32

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2001)
شماره رفرنس :880007167
ظرفیت بالابر: 13600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5000mm Duplex
موتور : دیزل

SVETRUCK 1560 33

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2001)
شماره رفرنس :880007163
ظرفیت بالابر: 15000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5500mm Duplex
موتور : دیزل

SVETRUCK 25120

4 Whl Counterbalanced Forklift... (1984)
شماره رفرنس :880007224
ظرفیت بالابر: 25000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 6000mm Duplex
موتور : دیزل

تجهیزات بندرگاهی

GOOSENECK GN-32-L

Gooseneck (2001)
شماره رفرنس :880007721
ظرفیت بالابر: 32000kg

موتور :

HOUCON RR-GC-40FT-100T low

Lowbed Roll Trailer ()
شماره رفرنس :810008025
ظرفیت بالابر: 100000kg

موتور :

MAFI MT36R 4x4 DL

Terminal Truck Roro (2004)
شماره رفرنس :880005589
ظرفیت بالابر: 36000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : دیزل
GOOSENECK PARK STAND

فروخته شد

SEACOM GOOSENECK PARK STAND

Gooseneck Park Stand (2018)
شماره رفرنس :880007028
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

SEACOM GOOSENECK PARK STAND

Gooseneck Park Stand (2018)
شماره رفرنس :880007029
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

SEACOM GOOSNECK SH36XT

Gooseneck ()
شماره رفرنس :880007027
ظرفیت بالابر: 36000kg

موتور :

SEACOM SH 36 XT 2.0' 12mm

Gooseneck (2018)
شماره رفرنس :880007148
ظرفیت بالابر: 36000kg

موتور :

SEACOM SH 36 XT 2.0' 12mm

Gooseneck (2018)
شماره رفرنس :880007149
ظرفیت بالابر: 36000kg

موتور :

SEACOM terminal Chassis 40ft 60T

Harbour Container Trailer (2017)
شماره رفرنس :880006408
ظرفیت بالابر: 60000kg

موتور :

SEACOM LOWBED RT 40/ 120T

Lowbed Roll Trailer (2017)
شماره رفرنس :880006872
ظرفیت بالابر: 120000kg

موتور :

TERBERG YT182

Tow Tractor Yard (2015)
شماره رفرنس :880007653
ظرفیت بالابر: 27000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG YT182 4x2

Tow Tractor Yard (2011)
شماره رفرنس :110001007
ظرفیت بالابر: 27000kg
Disc
موتور : دیزل

TERBERG YT180

Tow Tractor Yard (2003)
شماره رفرنس :880007911
ظرفیت بالابر: 28000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG YT 222 (4X2)

Tow Tractor Yard (2019)
شماره رفرنس :880007742
ظرفیت بالابر: 30000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG YT222 (4X2)

Tow Tractor Yard (2019)
شماره رفرنس :880007743
ظرفیت بالابر: 30000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG YT222 4X2

Tow Tractor Yard (2014)
شماره رفرنس :880007925
ظرفیت بالابر: 30000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG YT222 4X2

Tow Tractor Yard (2014)
شماره رفرنس :880007918
ظرفیت بالابر: 30000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG RT282

Terminal Truck Roro (2001)
شماره رفرنس :880006723
ظرفیت بالابر: 35000kg
Disk
موتور : دیزل
RT282

فروخته شد

TERBERG RT282

Terminal Truck Roro (2007)
شماره رفرنس :880006844
ظرفیت بالابر: 35000kg
DISK
موتور : دیزل
RT282 4x4

فروخته شد

TERBERG RT282 4x4

Terminal Truck Roro (2007)
شماره رفرنس :880006456
ظرفیت بالابر: 35000kg

موتور : دیزل
RT282 4x4

فروخته شد

TERBERG RT282 4x4

Terminal Truck Roro (2008)
شماره رفرنس :880006452
ظرفیت بالابر: 35000kg

موتور : دیزل

TERBERG RT282 4x4

Terminal Truck Roro (2008)
شماره رفرنس :880006451
ظرفیت بالابر: 35000kg

موتور : دیزل

بالابر 1-10 تن

HYSTER H1.8FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2010)
شماره رفرنس :880007574
ظرفیت بالابر: 1800kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4900mm Triplex
موتور : دیزل

HYSTER H1.8FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880007614
ظرفیت بالابر: 1800kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3830mm Duplex
موتور : دیزل
H1.8FT

فروخته شد

HYSTER H1.8FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2011)
شماره رفرنس :880007550
ظرفیت بالابر: 1800kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4550mm Triplex
موتور : دیزل

HYSTER J2.00XM

4 Whl Counterbalanced Forklift (2006)
شماره رفرنس :880006794
ظرفیت بالابر: 2000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3830mm DUPLEX
موتور : Electric

HYSTER H2.50XM

4 Whl Counterbalanced Forklift (1998)
شماره رفرنس :880007654
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4600mm Triplex
موتور : LPG

HYSTER H2.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880007627
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4950mm Triplex
موتور : دیزل

HYSTER H2.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2008)
شماره رفرنس :880007649
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3290mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H2.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880007612
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4950mm Triplex
موتور : دیزل

HYSTER H2.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2011)
شماره رفرنس :880007601
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4950mm Triplex
موتور : دیزل
H2.5FT

رزرو شده

HYSTER H2.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2007)
شماره رفرنس :880007554
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4350mm Triplex
موتور : دیزل

HYSTER H2.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2009)
شماره رفرنس :880007599
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4950mm Triplex
موتور : دیزل

HYSTER H2.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880007604
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4950mm Triplex
موتور : دیزل

HYSTER H2.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880007606
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4950mm Triplex
موتور : دیزل

HYSTER H2.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2011)
شماره رفرنس :880007628
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4950mm Triplex
موتور : دیزل

HYSTER H2.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880007595
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4950mm Triplex
موتور : دیزل

HYSTER H2.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2011)
شماره رفرنس :880007561
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4359mm Triplex
موتور : دیزل

HYSTER H2.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2010)
شماره رفرنس :880007751
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4350mm Triplex
موتور : دیزل

HYSTER H2.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880007633
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4950mm Triplex
موتور : دیزل

HYSTER H2.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880007771
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4950mm Triplex
موتور : دیزل

HYSTER H2.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2013)
شماره رفرنس :880007613
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4950mm Triplex
موتور : دیزل

HYSTER H2.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2011)
شماره رفرنس :880007577
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4950mm Triplex
موتور : دیزل

HYSTER H2.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880007578
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4950mm Triplex
موتور : دیزل

HYSTER H2.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880007605
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4950mm Triplex
موتور : دیزل

HYSTER J2.50XM

4 Whl Counterbalanced Forklift (2006)
شماره رفرنس :880006239
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3700mm Duplex
موتور : Electric

HYSTER H3.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2011)
شماره رفرنس :880007572
ظرفیت بالابر: 3000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4615mm Triplex
موتور : دیزل

HYSTER H3.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880007615
ظرفیت بالابر: 3000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4015mm Triplex
موتور : دیزل
H3.0FT

فروخته شد

HYSTER H3.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2008)
شماره رفرنس :880007782
ظرفیت بالابر: 3000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4015mm Triplex
موتور : دیزل

HYSTER H3.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2013)
شماره رفرنس :880007625
ظرفیت بالابر: 3000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4615mm Triplex
موتور : دیزل

HYSTER H3.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2008)
شماره رفرنس :880007591
ظرفیت بالابر: 3000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4015mm Triplex
موتور : دیزل

HYSTER H3.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2013)
شماره رفرنس :880007308
ظرفیت بالابر: 3000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4615mm Triplex
موتور : دیزل

HYSTER H3.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880007301
ظرفیت بالابر: 3500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 6415mm Triplex
موتور : LPG
H4.00XM-5

فروخته شد

HYSTER H4.00XM-5

4 Whl Counterbalanced Forklift (2005)
شماره رفرنس :880007371
ظرفیت بالابر: 4000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4250mm Duplex
موتور : LPG

HYSTER H4.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880007641
ظرفیت بالابر: 4000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4250mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H5.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2009)
شماره رفرنس :880006865
ظرفیت بالابر: 5000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H5.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2011)
شماره رفرنس :880007312
ظرفیت بالابر: 5000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4640mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H5.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880007311
ظرفیت بالابر: 5000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 6350mm Triplex
موتور : دیزل

HYSTER H5.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2013)
شماره رفرنس :880007673
ظرفیت بالابر: 5500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5000mm Triplex
موتور : دیزل

HYSTER H6.00XL

4 Whl Counterbalanced Forklift (2005)
شماره رفرنس :880005312
ظرفیت بالابر: 6000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4340mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H7-0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2008)
شماره رفرنس :880007545
ظرفیت بالابر: 7000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3400mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H7.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2009)
شماره رفرنس :880007306
ظرفیت بالابر: 7000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3400mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H7.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2013)
شماره رفرنس :880007547
ظرفیت بالابر: 7000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H7.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2013)
شماره رفرنس :880007564
ظرفیت بالابر: 7000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4400mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H7.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880007644
ظرفیت بالابر: 7000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 6500mm Triplex
موتور : دیزل

HYSTER H7.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2008)
شماره رفرنس :880007305
ظرفیت بالابر: 7000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4400mm Duplex
موتور : دیزل

JUNGHEINRICH EFG216K

3 Whl Counterbalanced Forklift (2005)
شماره رفرنس :880007522
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 6500mm Triplex
موتور : Electric

LINDE E16-01

3 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880006705
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3550mm DUPLEX
موتور : Electric

LINDE E16-01

3 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880006704
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3550mm Duplex
موتور : Electric

LINDE E18-01

3 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880007853
ظرفیت بالابر: 1800kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4100mm Triplex
موتور : Electric

LINDE E20L-01

3 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880007841
ظرفیت بالابر: 2000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4100mm Triplex
موتور : Electric

LINDE E20PH-01

4 Whl Counterbalanced Forklift (2013)
شماره رفرنس :880007843
ظرفیت بالابر: 2000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4650mm Triplex
موتور : Electric

LINDE E20PH-01

4 Whl Counterbalanced Forklift (2011)
شماره رفرنس :880007839
ظرفیت بالابر: 2000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4620mm Triplex
موتور : Electric

LINDE E20PH-02 EVO

4 Whl Counterbalanced Forklift (2015)
شماره رفرنس :880007840
ظرفیت بالابر: 2000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4620mm Triplex
موتور : Electric

LINDE E20PH-02 EVO

4 Whl Counterbalanced Forklift (2015)
شماره رفرنس :880007848
ظرفیت بالابر: 2000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4650mm Triplex
موتور : Electric

LINDE E20PH-02 EVO

4 Whl Counterbalanced Forklift (2015)
شماره رفرنس :880007842
ظرفیت بالابر: 2000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4620mm Triplex
موتور : Electric

LINDE E25L-01

4 Whl Counterbalanced Forklift (2013)
شماره رفرنس :880007090
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3270mm Duplex
موتور : Electric

LINDE H25D-02

4 Whl Counterbalanced Forklift (2016)
شماره رفرنس :880007850
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4710mm Triplex
موتور : دیزل

LINDE H40D

4 Whl Counterbalanced Forklift (2008)
شماره رفرنس :880007851
ظرفیت بالابر: 4000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 2700mm Duplex
موتور : دیزل

LINDE H40D-02 EVO

4 Whl Counterbalanced Forklift (2013)
شماره رفرنس :880007845
ظرفیت بالابر: 4000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3000mm Duplex
موتور : دیزل

LINDE H50D

4 Whl Counterbalanced Forklift (2007)
شماره رفرنس :880006421
ظرفیت بالابر: 5000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Triplex
موتور : دیزل

LINDE H50D-01

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880007726
ظرفیت بالابر: 5000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4040mm Triplex
موتور : دیزل

LINDE H50D-01 CONTAINER SPECS.

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880007744
ظرفیت بالابر: 5000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4045mm Triplex
موتور : دیزل

LINDE H50D-01 CONTAINER SPECS.

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880007745
ظرفیت بالابر: 5000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4040mm Triplex
موتور : دیزل

LINDE H50D-02

4 Whl Counterbalanced Forklift (2013)
شماره رفرنس :880007460
ظرفیت بالابر: 5000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4040mm Triplex
موتور : دیزل

LINDE H70D-01

4 Whl Counterbalanced Forklift (2011)
شماره رفرنس :880007835
ظرفیت بالابر: 7000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3700mm Duplex
موتور : دیزل

LINDE H70D-03 EVO

4 Whl Counterbalanced Forklift (2017)
شماره رفرنس :880007836
ظرفیت بالابر: 7000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5650mm Duplex
موتور : دیزل

LINDE H80D-01

4 Whl Counterbalanced Forklift (2014)
شماره رفرنس :880007467
ظرفیت بالابر: 8000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4150mm Duplex
موتور : دیزل

LINDE H80D-01

4 Whl Counterbalanced Forklift (2010)
شماره رفرنس :880007834
ظرفیت بالابر: 8000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3750mm Duplex
موتور : دیزل

LINDE H80D-01

4 Whl Counterbalanced Forklift (2011)
شماره رفرنس :880007472
ظرفیت بالابر: 8000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4150mm Duplex
موتور : دیزل

LINDE H80D-01

4 Whl Counterbalanced Forklift (2011)
شماره رفرنس :880007470
ظرفیت بالابر: 8000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4150mm Dupex
موتور : دیزل

MANITOU MRT 1635

Telescopic arm forklift (2006)
شماره رفرنس :880007387
ظرفیت بالابر: 3500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15820mm Telescopic
موتور : دیزل

TCM FHG30T3

4 Whl Counterbalanced Forklift (2011)
شماره رفرنس :880006370
ظرفیت بالابر: 3000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4500mm Triplex
موتور : LPG

TOYOTA 7FBMF16

4 Whl Counterbalanced Forklift (2009)
شماره رفرنس :880006406
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5000mm Triplex
موتور : Electric

TOYOTA 8FBEKT16

3 Whl Counterbalanced Forklift (2014)
شماره رفرنس :880007103
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4700mm Triplex
موتور : Electric

TOYOTA 8FBET16

3 Whl Counterbalanced Forklift (2013)
شماره رفرنس :880007345
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5000mm Triplex
موتور : Electric
62-8FD18

فروخته شد

TOYOTA 62-8FD18

4 Whl Counterbalanced Forklift (2013)
شماره رفرنس :880007798
ظرفیت بالابر: 1800kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm DUPLEX
موتور : دیزل

TOYOTA 8FBEKT18

3 Whl Counterbalanced Forklift (2014)
شماره رفرنس :880007101
ظرفیت بالابر: 1800kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4700mm Triplex
موتور : Electric

TOYOTA 8FBEKT18

3 Whl Counterbalanced Forklift (2014)
شماره رفرنس :880007102
ظرفیت بالابر: 1800kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4700mm Triplex
موتور : Electric

TOYOTA 8FBN18

4 Whl Counterbalanced Forklift (2013)
شماره رفرنس :880007809
ظرفیت بالابر: 1800kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4700mm Triplex
موتور : Electric

TOYOTA 8FBN18

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880007810
ظرفیت بالابر: 1800kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4700mm Triplex
موتور : Electric

TOYOTA 7FBMF20

4 Whl Counterbalanced Forklift (2008)
شماره رفرنس :880006405
ظرفیت بالابر: 2000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4700mm Triplex
موتور : Electric
62-8FD25

فروخته شد

TOYOTA 62-8FD25

4 Whl Counterbalanced Forklift (2008)
شماره رفرنس :880007802
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4700mm Triplex
موتور : دیزل

TOYOTA 62-8FD25

4 Whl Counterbalanced Forklift (2011)
شماره رفرنس :880007807
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

TOYOTA 62-8FD25

4 Whl Counterbalanced Forklift (2014)
شماره رفرنس :880007806
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4700mm Triplex
موتور : دیزل
62-8FD25

فروخته شد

TOYOTA 62-8FD25

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880007803
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4700mm Triplex
موتور : دیزل
62-8FD25

فروخته شد

TOYOTA 62-8FD25

4 Whl Counterbalanced Forklift (2007)
شماره رفرنس :880007808
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4700mm Triplex
موتور : دیزل
62-8FD25

فروخته شد

TOYOTA 62-8FD25

4 Whl Counterbalanced Forklift (2013)
شماره رفرنس :880007805
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4700mm Triplex
موتور : دیزل
62-8FD25

فروخته شد

TOYOTA 62-8FD25

4 Whl Counterbalanced Forklift (2013)
شماره رفرنس :880007804
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4700mm Triplex
موتور : دیزل
8FBN25

فروخته شد

TOYOTA 8FBN25

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880007813
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4700mm Triplex
موتور : Electric
8FBN25

فروخته شد

TOYOTA 8FBN25

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880007812
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4700mm Triplex
موتور : Electric

TOYOTA 8FBN25

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880007811
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4700mm Triplex
موتور : Electric
8FD25

فروخته شد

TOYOTA 8FD25

4 Whl Counterbalanced Forklift (2008)
شماره رفرنس :880007801
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4700mm Triplex
موتور : دیزل

YALE GDP50VX

4 Whl Counterbalanced Forklift (2006)
شماره رفرنس :880007674
ظرفیت بالابر: 5000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

موجودی انبار

ALLIFTER GS25 S4 RA 1150x525

؟ (2015)
شماره رفرنس :880006347
ظرفیت بالابر: 2500kg
No mast
موتور : NP

BT RRE2

Reach truck (2008)
شماره رفرنس :880005528
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 8500mm Triplex
موتور : Electric

HYSTER S1.4 AC

؟ (2013)
شماره رفرنس :880007303
ظرفیت بالابر: 1400kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4100mm Triplex
موتور : Electric

HYSTER S1.6AC

؟ (2013)
شماره رفرنس :880007304
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4700mm Triplex
موتور : Electric

HYSTER R2.00H

Reach truck (2006)
شماره رفرنس :880006807
ظرفیت بالابر: 2000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 10500mm TRIPLEX
موتور : Electric

HYSTER R2.0H

Reach truck (2006)
شماره رفرنس :880006818
ظرفیت بالابر: 2000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 10500mm TRIPLEX
موتور : Electric

HYSTER L02.0L

Pallet Truck with Rider Platform (2010)
شماره رفرنس :880007259
ظرفیت بالابر: 2500kg

موتور : Electric

LINDE P60Z

مختلف (2006)
شماره رفرنس :880007108
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور : Electric

LINDE L10

؟ ()
شماره رفرنس :880007045
ظرفیت بالابر: 1000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1550mm
موتور : Electric

LINDE L10 B

؟ (2010)
شماره رفرنس :880007044
ظرفیت بالابر: 1000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1550mm
موتور : Electric

LINDE L14

؟ ()
شماره رفرنس :880006709
ظرفیت بالابر: 1400kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3410mm Duplex
موتور : Electric

LINDE T18

؟ (2013)
شماره رفرنس :880006712
ظرفیت بالابر: 1800kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 210mm
موتور : Electric

تجهیزات مختلف

AMERICAN LINCOLN Alto Smart 40 Sweeper

Sweeper (n/a)
شماره رفرنس :880005348
ظرفیت بالابر: 1kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : Electric

COMAC Washing Machine S.P.A. C100BS

Sweeper (1)
شماره رفرنس :880005475
ظرفیت بالابر: 1kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : Electric

EZGO TXT Golfcar

Golfcar (n/a)
شماره رفرنس :880004529
ظرفیت بالابر: 2kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No Mast
موتور : Electric

KONECRANES Kolom-crane

مختلف (2009)
شماره رفرنس :880005323
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : Not powered

KONECRANES Kolom-crane

مختلف (2009)
شماره رفرنس :880005324
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : not powered

KONECRANES Kolom-crane

مختلف (2009)
شماره رفرنس :880005325
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : not powered

RAMP 50 Ton Loading

RAMP (n/a)
شماره رفرنس :880003692
ظرفیت بالابر: 50000kg
No mast
موتور : Not Powered

فایل های پیوست

AURAMO KS25FBK DOUBLE PALLET CLAMP

Attachment (2000)
شماره رفرنس :880005901
ظرفیت بالابر: 2500kg
No mast
موتور : Not powered

AURAMO RA280NJ

Roll clamps ()
شماره رفرنس :880007150
ظرفیت بالابر: 2500kg
FEM 4
موتور : -

AURAMO P-1000LSE Bale Clamp

Bale clamps (2004)
شماره رفرنس :880006432
ظرفیت بالابر: 10000kg

موتور :

AURAMO P-1000LSE Bale Clamp

Bale clamps (2004)
شماره رفرنس :880006433
ظرفیت بالابر: 10000kg

موتور :

AURAMO P-1000LSE Bale Clamp

Bale clamps (2004)
شماره رفرنس :880006434
ظرفیت بالابر: 10000kg

موتور :

AURAMO P-1000LSE Bale Clamp

Bale clamps (2004)
شماره رفرنس :880006435
ظرفیت بالابر: 10000kg

موتور :

BALZONI AURAOMO BA-65PF

Bale clamps (2005)
شماره رفرنس :880007437
ظرفیت بالابر: 6600kg
FEM 5
موتور :

BALZONI AURAOMO BA-65PF

Bale clamps (2005)
شماره رفرنس :880007438
ظرفیت بالابر: 6600kg
FEM 5
موتور :

Block Clamb Stone Clamb TH30 Overhead Block Clamb

Other clamps (2006)
شماره رفرنس :880005561
ظرفیت بالابر: 3150kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : Not powered

Block Clamb Stone Clamb TH30 Overhead Block Clamb

Other clamps (2006)
شماره رفرنس :880005562
ظرفیت بالابر: 3150kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : not powered

BOLZONI ALRAMO Double Pallet Handler DS25FKB

Attachment (2012)
شماره رفرنس :880007423
ظرفیت بالابر: 2500kg
FEM 3
موتور :

BOLZONI ALRAMO Double Pallet Handler DS25FKB

Attachment (2012)
شماره رفرنس :880007520
ظرفیت بالابر: 2500kg
FEM 3
موتور :

BOLZONI ALRAMO Double Pallet Handler DS25FKB

Attachment (2012)
شماره رفرنس :880007518
ظرفیت بالابر: 2500kg
FEM 3
موتور :

BOLZONI ALRAMO Double Pallet Handler DS25FKB

Attachment (2012)
شماره رفرنس :880007521
ظرفیت بالابر: 2500kg
FEM 3
موتور :

BOLZONI ALRAMO Double Pallet Handler DS25FKB

Attachment (2012)
شماره رفرنس :880007519
ظرفیت بالابر: 2500kg
FEM 3
موتور :

BOLZONI ALRAMO Double Pallet Handler DS25FKB

Attachment (2012)
شماره رفرنس :880007516
ظرفیت بالابر: 2500kg
FEM 3
موتور :

BOLZONI ALRAMO Double Pallet Handler DS25FKB

Attachment (2012)
شماره رفرنس :880007517
ظرفیت بالابر: 2500kg
FEM 3
موتور :

CLAMP ATT DOUBLE PALLET CLAMP

Attachment ()
شماره رفرنس :880005898
ظرفیت بالابر: 2500kg
No mast
موتور : Not powered

COIL BOOM STABAU 82-270

Attachment (2000)
شماره رفرنس :880005444
ظرفیت بالابر: 7000kg
no mast
موتور : Not Powered

COIL BOOM C32T

Attachment (n/a)
شماره رفرنس :880005835
ظرفیت بالابر: 32000kg
No mast
موتور : not powered

CRANE HOOK REACHSTAC CRANE HOOK REACHSTACKER Lifting Adaptor

Attachment (UNUS)
شماره رفرنس :880004848
ظرفیت بالابر: 1kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : not powered

CRANE HOOK REACHSTAC CRANE HOOK REACHSTACKER Lifting Adaptor

Attachment (UNUS)
شماره رفرنس :880004849
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : Not powered

DURWEN BALE CLAMP PBK40

Bale clamps (2011)
شماره رفرنس :880007431
ظرفیت بالابر: 3200kg
FEM 3
موتور :

ELME EXTENDED LEGS

Attachment ()
شماره رفرنس :880007529
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

KALMAR DRG450-65S5 EXTENDED NOSE FOR SPREADER

Attachment ()
شماره رفرنس :880007532
ظرفیت بالابر: 45000kg

موتور :

KALMAR DRF450-75C5X PIGGY BACK

Attachment ()
شماره رفرنس :810008024
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

KAUP

Attachment ()
شماره رفرنس :880007861
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

KAUP 4T429-4

Attachment (2014)
شماره رفرنس :880007318
ظرفیت بالابر: 4600kg

موتور :

MICRON ENGINEERING B250F12FCL3

Attachment ()
شماره رفرنس :880007424
ظرفیت بالابر: 2500kg
FEM 2/3
موتور :

ROTATOR 4 TON

Rotators (2008)
شماره رفرنس :880007454
ظرفیت بالابر: 4000kg

موتور :

SVETRUCK Coil Boom 3-5374

Attachment (1997)
شماره رفرنس :880004033
ظرفیت بالابر: 23000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1800mm -
موتور : Not Powered

Container Spreaders

ELME Empty Spreader 584-5493

Spreaders (2007)
شماره رفرنس :880004157
ظرفیت بالابر: 9000kg
no Mast
موتور : Not Powered

ELME Empty Side Spreader 588-5556

مختلف (2007)
شماره رفرنس :880004158
ظرفیت بالابر: 10000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : Not Powered

ELME 915 CONTAINER FRAME 20 FT

Spreaders (1994)
شماره رفرنس :880007417
ظرفیت بالابر: 40000kg

موتور :

ELME 940-9076

Spreaders (2005)
شماره رفرنس :880007418
ظرفیت بالابر: 40000kg

موتور :

ELME 940-9076

Spreaders (2009)
شماره رفرنس :880007419
ظرفیت بالابر: 40000kg

موتور :

ELME 817-18193

Spreaders (2008)
شماره رفرنس :880007350
ظرفیت بالابر: 45000kg

موتور :

ELME 857-8547 (SPREADER)

Spreaders (2003)
شماره رفرنس :880006993
ظرفیت بالابر: 45000kg

موتور :

ELME SPREADER 815-18762

Spreaders ()
شماره رفرنس :880007722
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

FORKLIFTCENTER PRONK 20FT SEMI-AUTOMATIC SPREADER

Spreaders (2019)
شماره رفرنس :810008010
ظرفیت بالابر: 32000kg

موتور :

FORKLIFTCENTER PRONK 40ft Semi-Automatic Spreader

Spreaders (2019)
شماره رفرنس :810008009
ظرفیت بالابر: 42000kg

موتور :

JUK 20ft 30T

مختلف (1990)
شماره رفرنس :880005336
ظرفیت بالابر: 30000kg
No mast
موتور : Not Powered

KALMAR Empty 20-40ft Twistlock spreader

Spreaders ()
شماره رفرنس :880006917
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

SPREADER Short Side Rotating Spreader

Spreaders ()
شماره رفرنس :880006147
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

SPREADER Short Side Rotating Spreader

Spreaders ()
شماره رفرنس :880006159
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

SPREADER ELME 508 Short Side 20ft Empty

Spreaders (1999)
شماره رفرنس :880004830
ظرفیت بالابر: 8000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : not powered

SPREADER ELME 508 Short Side 20ft Empty

Spreaders (2006)
شماره رفرنس :880004831
ظرفیت بالابر: 8000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : not powered

SPREADER KALMAR FLT3240

Spreaders (2006)
شماره رفرنس :880005245
ظرفیت بالابر: 32000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : not powered

TEREX SPREADER

Spreaders ()
شماره رفرنس :880006990
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

چنگال

FORK 1x Single Forks Fitted with Rolls Cap. 15200kg @600mm per set

forks ()
شماره رفرنس :880006139
ظرفیت بالابر: 0kg
No mast
موتور :

FORK HOOK TYPE 2300x400x100mm

forks (New)
شماره رفرنس :880004566
ظرفیت بالابر: 1kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : Not Powered

FORK Fork Cover RVS L;1150mm W:80mm T: 50mm

forks ()
شماره رفرنس :880006135
ظرفیت بالابر: 1500kg
No mast
موتور :

FORK HOOK-TYPE FP 1200x130x45mm

forks ()
شماره رفرنس :880005606
ظرفیت بالابر: 4000kg
No mast
موتور :

FORK Fitted with Rolls ,Single Fork Leveller 14000kg@1200mm / 2500x250x85mm

forks ()
شماره رفرنس :880005812
ظرفیت بالابر: 14000kg
No mast
موتور : not powered

FORK Fitted with Rolls14000kg@1200mm // 2000x250x85mm

forks ()
شماره رفرنس :880005803
ظرفیت بالابر: 14000kg
No mast
موتور : not powered

FORK Single Fitted with Rolls Kissing 16000kg@600mm 1600x230x65mm

forks (n/a)
شماره رفرنس :880005800
ظرفیت بالابر: 16000kg
No mast
موتور : not powered

FORK BLANKS 2400x245x120

forks ()
شماره رفرنس :880004744
ظرفیت بالابر: 27000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : not powered

FORK Fitted with Rolls, Kissing 28.000kg@1200mm // 2400x220x120mm

forks ()
شماره رفرنس :880005818
ظرفیت بالابر: 28000kg
No mast
موتور : not powered

FORK Fitted with Rolls, Kissing Forks 28.000kg@1200mm // 2400x300x110mm

forks ()
شماره رفرنس :880005814
ظرفیت بالابر: 28000kg
No mast
موتور : Not Powered

FORK Fitted With Rolls,Kissing Forks 28000kg@1200mm/ 2200x250x120mm

forks ()
شماره رفرنس :880005808
ظرفیت بالابر: 28000kg
No mast
موتور : not powered

FORK Pin Type - Custom 28.000kg@1200mm // 1800x310x110mm

forks ()
شماره رفرنس :880005816
ظرفیت بالابر: 28000kg
No mast
موتور : not powered

FORK Pin Type Custom 28.000kg@1200mm // 1800x310x110mm

forks ()
شماره رفرنس :880005819
ظرفیت بالابر: 28000kg
No mast
موتور : not powered

FORK Fitted with Rolls 30.000kg@1200mm/ 2150x300115mm

forks ()
شماره رفرنس :880006142
ظرفیت بالابر: 30000kg
No mast
موتور :
HOOK ON 1800x150x50mm

فروخته شد

FORK @500 HOOK ON 1800x150x50mm

(n/a)
شماره رفرنس :880005747
ظرفیت بالابر: 7000kg
No mast
موتور : not powered

FORK @600 HOOK ON 2450x150x60mm

forks (n/a)
شماره رفرنس :880005748
ظرفیت بالابر: 7000kg
No mast
موتور : not powered

FORK @600 ROLL-TYPE 1400x150x57mm

forks (n/a)
شماره رفرنس :880005746
ظرفیت بالابر: 7000kg
No mast
موتور : not powered

HOOK ON 1500X200X750

چنگال ()
شماره رفرنس :880007659
ظرفیت بالابر: 15000kg

موتور :

INVERTED FORKS INVERTED FORKS Inverted Forks

مختلف ()
شماره رفرنس :880003409
ظرفیت بالابر: 50000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : Not Powered

KALMAR ROLL-TYPE 2440X125X50

چنگال ()
شماره رفرنس :880007430
ظرفیت بالابر: 5000kg

موتور :

KONECRANES LIFTACE NEW ROLL-TYPE 1500X200X75 @600

چنگال ()
شماره رفرنس :880007528
ظرفیت بالابر: 16000kg

موتور :

NEW KALMAR ROLL-TYPE 2400X200X80

چنگال ()
شماره رفرنس :880007414
ظرفیت بالابر: 15000kg

موتور :

SMV ROLL-TYPE NEW 2200X250X85

چنگال ()
شماره رفرنس :880007395
ظرفیت بالابر: 16000kg

موتور :

SMV ROLL-TYPE NEW 2200X250X85

چنگال ()
شماره رفرنس :880007396
ظرفیت بالابر: 16000kg

موتور :

SMV ROLL-TYPE NEW 2200X250X85

چنگال ()
شماره رفرنس :880007397
ظرفیت بالابر: 16000kg

موتور :

SMV ROLL-TYPE NEW 2200X250X85

چنگال ()
شماره رفرنس :880007398
ظرفیت بالابر: 16000kg

موتور :

SMV ROLL-TYPE NEW 2200X250X85

چنگال ()
شماره رفرنس :880007399
ظرفیت بالابر: 16000kg

موتور :

قطعات ماشین

AXLE TECH PRC7534W4H201614 FRONT AXLE

مختلف (n/a)
شماره رفرنس :880005830
ظرفیت بالابر: 0kg
No mast
موتور :

AXLE TECH PRC3806 FRONT AXLE

مختلف ()
شماره رفرنس :880005828
ظرفیت بالابر: 72600kg
No mast
موتور :

CLARK 13.1HR28213-7

مختلف (2005)
شماره رفرنس :880003574
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 2mm No Mast
موتور : Not Powered

KALMAR PLATES DCE 150-12

()
شماره رفرنس :880007456
ظرفیت بالابر: 15000kg

موتور :

KALMAR Terminal West FFS Plates 15000/16000kg

Parts ()
شماره رفرنس :880007143
ظرفیت بالابر: 15000kg

موتور :

KESSLER D101/102 101.1408.2 FRONT AXLE

مختلف (Unus)
شماره رفرنس :880005826
ظرفیت بالابر: 40kg
No mast
موتور :

KESSLER D101/102 101.1554.3D FRONT AXLE

مختلف (N/a)
شماره رفرنس :880005827
ظرفیت بالابر: 40kg
No mast
موتور :

KESSLER D102PL341/528NLB FRONT AXLE

مختلف (2009)
شماره رفرنس :880005829
ظرفیت بالابر: 40kg
No mast
موتور :

KESSLER KESSLER D91 FRONT AXLE

مختلف (UNUS)
شماره رفرنس :880005831
ظرفیت بالابر: 80000kg
No mast
موتور :

KESSLER + CO 101.976.3

Parts ()
شماره رفرنس :880007501
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

KESSLER+CO DRIVE SHAFT 101.1305.3 A

Parts ()
شماره رفرنس :880007441
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

ROCKWELL PRLC1794W4H212 FRONT AXLE

مختلف (1996)
شماره رفرنس :880005834
ظرفیت بالابر: 59000kg
No mast
موتور :

SMV MAST 10 @1200

Masts ()
شماره رفرنس :880007400
ظرفیت بالابر: 10000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 6000mm Duplex
موتور :

SMV 4531 TB5 COUNTERWEIGHT TOP 100895.01

Parts ()
شماره رفرنس :880007443
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

SMV 4531 TB5 LIFTING CYLINDER 6000.615

Parts ()
شماره رفرنس :880007445
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

SMV 4531 TB5 STEERING SHAFT 200216.01

Parts ()
شماره رفرنس :880007442
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

SMV 4531 TB5 BOOM

Parts ()
شماره رفرنس :880007451
ظرفیت بالابر: 45000kg

موتور :

TERBERG RT 283 MUD GUARD 24121124 , 24121133

Parts (2012)
شماره رفرنس :880007432
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

VOLVO TAD561 VE NEW

مختلف (NEW)
شماره رفرنس :880005505
ظرفیت بالابر: 1kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : دیزل

VOLVO TAD561 VE NEW

Engine (NEW)
شماره رفرنس :880005506
ظرفیت بالابر: 1kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : دیزل

VOLVO TAD561 VE NEW

Engine (NEW)
شماره رفرنس :880005507
ظرفیت بالابر: 1kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : دیزل

VOLVO TAD561 VE NEW

Engine (NEW)
شماره رفرنس :880005508
ظرفیت بالابر: 1kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : دیزل

VOLVO TAD561 VE NEW

Engine (NEW)
شماره رفرنس :880005509
ظرفیت بالابر: 1kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : دیزل

VOLVO TAD561 VE NEW

مختلف (NEW)
شماره رفرنس :880005510
ظرفیت بالابر: 1kg
No mast
موتور : دیزل