لیفتراک
Netherlands
Australia
Germany
Belgium
Dubai
Panama
Forkliftcenter BV
Hornweg 18
NL - 1045 AR Amsterdam
Sales Team
Tel. +31 (0)20 497 4101
Fax +31 (0)20 497 4865
info@forkliftcenter.com

(realtime) جست و جوی پیشرفته

kg

جستجو شما به طور خودکار از لیست زیر اعمال می شود
mm

دسته بندی :

Mobile Harbour Cranes

MANTSINEN 90 RCT

Crane Harbour (2004)
شماره رفرنس :550005111
ظرفیت بالابر: 16000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 25000mm
موتور : دیزل

MANTSINEN 140 RHC

Crane Harbour (2005)
شماره رفرنس :550005115
ظرفیت بالابر: 23000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 31000mm
موتور : دیزل

ریچ استاکر

KALMAR DRU450-62S5

Reach stacker ()
شماره رفرنس :810008049
ظرفیت بالابر: 4500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15100mm Telescopic
موتور : دیزل

KALMAR DRG100-54S6

Empty Container Reach Stacker (2020)
شماره رفرنس :550005130
ظرفیت بالابر: 10000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 6mm Telescopic
موتور : دیزل

KALMAR RT240

Reach stacker (2012)
شماره رفرنس :550005117
ظرفیت بالابر: 24040kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 10300mm Telescopic
موتور : دیزل
DRF450-65S5X

فروخته شد

KALMAR DRF450-65S5X

Reach stacker (2009)
شماره رفرنس :880008216
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15200mm Telescopic
موتور : دیزل

KALMAR DRF450-75C5XS

Reach stacker (2011)
شماره رفرنس :880008183
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15000mm Telescopic
موتور : دیزل

KALMAR DRF450-75C5XS

Reach stacker (2005)
شماره رفرنس :880007699
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15000mm Telescopic
موتور : دیزل
DRG450-65S5

رزرو شده

KALMAR DRG450-65S5

Reach stacker (2013)
شماره رفرنس :880008289
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15100mm Telescopic
موتور : دیزل

LINDE C4531TL

Reach stacker (2010)
شماره رفرنس :880008165
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15900mm Telescopic
موتور : دیزل
C4535TL

رزرو شده

LINDE C4535TL

Reach stacker (2011)
شماره رفرنس :880008046
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16000mm Telescopic
موتور : دیزل
108 TB6

رزرو شده

SMV 108 TB6

Empty Container Reach Stacker (2011)
شماره رفرنس :880008199
ظرفیت بالابر: 10000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16200mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV 4531 TB5

Reach stacker (2014)
شماره رفرنس :880007011
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15300mm Telescopic
موتور : دیزل
4531 TB5

فروخته شد

SMV 4531 TB5

Reach stacker (2014)
شماره رفرنس :880008212
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15300mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV 4531 TB5

Reach stacker (2011)
شماره رفرنس :880007736
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15300mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV 4531 TB5

Reach stacker (2013)
شماره رفرنس :880007680
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15300mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV 4531 TB5

Reach stacker (2013)
شماره رفرنس :880008009
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15000mm Telescopic
موتور : دیزل
4531 TB5

فروخته شد

SMV 4531 TB5

Reach stacker (2014)
شماره رفرنس :880008213
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15300mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV 4531 TB5

Reach stacker (2011)
شماره رفرنس :880008201
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15300mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV 4531 TC5

Reach stacker (2015)
شماره رفرنس :880008182
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15300mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV 4531 TC5

Reach stacker ()
شماره رفرنس :880007481
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15300mm Telescopic
موتور : دیزل
4531 TC5

رزرو شده

SMV 4531 TC5

Reach stacker (2019)
شماره رفرنس :880007459
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15300mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV 4531 TC5

Reach stacker (2019)
شماره رفرنس :880007687
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15300mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV 4531CB5

Reach stacker (2012)
شماره رفرنس :880008179
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 14900mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV 4542 TB5

Reach stacker (2007)
شماره رفرنس :880008282
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15400mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV LHT 4538CHX4

Reach stacker (2014)
شماره رفرنس :880008262
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 13000mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV SC4531 TB5

Reach stacker (2005)
شماره رفرنس :880007040
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15300mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV SC4537CBX5

Reach stacker (2006)
شماره رفرنس :880008134
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 14900mm Telecopic
موتور : دیزل

SMV SC4545 TA 3

Reach stacker (1999)
شماره رفرنس :880007914
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 9500mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV 4632 TC5

Reach stacker (2020)
شماره رفرنس :880008050
ظرفیت بالابر: 46000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15200mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV 4535 TC5

Reach stacker (2016)
شماره رفرنس :880008215
ظرفیت بالابر: 85000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15400mm Telescopic
موتور : دیزل

ماشین آلات حمل کانتینر

HYSTER H22.00XM-12EC

Empty Container Handler (2010)
شماره رفرنس :880007696
ظرفیت بالابر: 7000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16450mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H22.00XM-12EC

Empty Container Handler (2010)
شماره رفرنس :880006330
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16450mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H22.00XM-12EC

Empty Container Handler (2007)
شماره رفرنس :880007695
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16450mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H22.00XM-12EC

Empty Container Handler (2012)
شماره رفرنس :880008079
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16450mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H22.00XM-12EC

Empty Container Handler (2010)
شماره رفرنس :880008080
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16450mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H22.00XM-12EC

Empty Container Handler (2009)
شماره رفرنس :880006602
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16450mm Duplex
موتور : دیزل
H22.00XM-12EC

رزرو شده

HYSTER H22.00XM-12EC

Empty Container Handler (2011)
شماره رفرنس :880008095
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 13850mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H22.00XM-12EC

Empty Container Handler (2012)
شماره رفرنس :880008078
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16450mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H22.00XM-12EC

Empty Container Handler (2010)
شماره رفرنس :880008081
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16450mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H22XM-12EC

Empty Container Handler (2011)
شماره رفرنس :880008082
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16450mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H9XM-EC7

Empty Container Handler (2020)
شماره رفرنس :550005127
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16450mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H9XM-EC7

Empty Container Handler (2020)
شماره رفرنس :550005126
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16450mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCF100-45E7

Empty Container Handler (2013)
شماره رفرنس :880008278
ظرفیت بالابر: 10000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 18800mm Duplex
موتور : دیزل
5 ECB 80

فروخته شد

SMV 5 ECB 80

Empty Container Handler (2010)
شماره رفرنس :880007324
ظرفیت بالابر: 7000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15385mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 6/7ECB 100DS

Empty Container Handler (2011)
شماره رفرنس :550005114
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 19095mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 6/7ECB90

Empty Container Handler (2009)
شماره رفرنس :880007367
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 19035mm Dulpex
موتور : دیزل

SMV 6/7ECB90

Empty Container Handler (2009)
شماره رفرنس :880006554
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 19035mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 5/6 ECB100DS

Empty Container Handler (2010)
شماره رفرنس :880006945
ظرفیت بالابر: 10000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16470mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 5/6 ECB100DS

Empty Container Handler (2012)
شماره رفرنس :880007645
ظرفیت بالابر: 10000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16475mm Duplex
موتور : دیزل

بالابرهای سنگین 10-60 تن

H16XM-12

فروخته شد

HYSTER H16XM-12

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2015)
شماره رفرنس :880008327
ظرفیت بالابر: 16000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5600mm Triplex
موتور : دیزل
H25.00F

رزرو شده

HYSTER H25.00F

4 Whl Counterbalanced Forklift... (1993)
شماره رفرنس :880007927
ظرفیت بالابر: 25000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5590mm Duplex
موتور : دیزل
DCD 120-6

فروخته شد

KALMAR DCD 120-6

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2000)
شماره رفرنس :880007720
ظرفیت بالابر: 12000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5500mm Duplex
موتور : دیزل
DCE 120-6

رزرو شده

KALMAR DCE 120-6

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2008)
شماره رفرنس :880007718
ظرفیت بالابر: 12000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5000mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCE 140-6

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2006)
شماره رفرنس :880007725
ظرفیت بالابر: 14000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5250mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCE 140-6

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2011)
شماره رفرنس :880007242
ظرفیت بالابر: 14000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5000mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCE 140-6

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2007)
شماره رفرنس :880007719
ظرفیت بالابر: 14000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5500mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCE 150-12

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2007)
شماره رفرنس :880007225
ظرفیت بالابر: 15000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5800mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCE 150-12

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2007)
شماره رفرنس :880007237
ظرفیت بالابر: 15000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5500mm Duplex
موتور : دیزل
DCE 150-12

فروخته شد

KALMAR DCE 150-12

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2007)
شماره رفرنس :880007715
ظرفیت بالابر: 15000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5500mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCE 150-6

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2007)
شماره رفرنس :880007716
ظرفیت بالابر: 15000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCE150-12

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2007)
شماره رفرنس :880007226
ظرفیت بالابر: 15000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5000mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCD 16-1200

4 Whl Counterbalanced Forklift... (1998)
شماره رفرنس :880007899
ظرفیت بالابر: 16000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5500mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCG160-12

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2020)
شماره رفرنس :810008040
ظرفیت بالابر: 16000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCG160-12T

4 Whl Counterbalanced Forklift... ()
شماره رفرنس :810008046
ظرفیت بالابر: 16000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCG160-6T

4 Whl Counterbalanced Forklift... ()
شماره رفرنس :810008045
ظرفیت بالابر: 16000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCG25-12LB

4 Whl Counterbalanced Forklift... ()
شماره رفرنس :810008047
ظرفیت بالابر: 25000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCB32 RORO

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2002)
شماره رفرنس :880008281
ظرفیت بالابر: 32000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3200mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCG330-12

4 Whl Counterbalanced Forklift... ()
شماره رفرنس :880008279
ظرفیت بالابر: 33000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5000mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCG330-12

4 Whl Counterbalanced Forklift... ()
شماره رفرنس :810008048
ظرفیت بالابر: 33000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCF370-12

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2008)
شماره رفرنس :880008101
ظرفیت بالابر: 40000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 6950mm
موتور : دیزل

KALMAR DCD450-12

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2002)
شماره رفرنس :880008291
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm
موتور : دیزل

KALMAR DCG450-12

4 Whl Counterbalanced Forklift... ()
شماره رفرنس :550005131
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

KONECRANES LIFTACE F16-600

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2021)
شماره رفرنس :880008322
ظرفیت بالابر: 16000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

SMV SL12-600A

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2001)
شماره رفرنس :880008296
ظرفیت بالابر: 12000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5000mm Triplex
موتور : دیزل

SMV 20-1200B

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2010)
شماره رفرنس :880006860
ظرفیت بالابر: 20000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4500mm Duplex
موتور : دیزل
20-1200C

فروخته شد

SMV 20-1200C

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2015)
شماره رفرنس :880008280
ظرفیت بالابر: 20000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 25-1200C

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2020)
شماره رفرنس :880008055
ظرفیت بالابر: 25000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 25-1200C

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2020)
شماره رفرنس :880008056
ظرفیت بالابر: 25000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 33-1200C

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2019)
شماره رفرنس :880007476
ظرفیت بالابر: 33000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل
33-1200C

رزرو شده

SMV 33-1200C

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2020)
شماره رفرنس :880008052
ظرفیت بالابر: 33000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 33-1200C

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2020)
شماره رفرنس :880008051
ظرفیت بالابر: 33000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 33-1200C

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2021)
شماره رفرنس :880008196
ظرفیت بالابر: 33000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

SVETRUCK 13,6 60-32

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2001)
شماره رفرنس :880007167
ظرفیت بالابر: 13600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5000mm Duplex
موتور : دیزل

تجهیزات بندرگاهی

FORKLIFTCENTER SPCL16

RAMP (2020)
شماره رفرنس :880008177
ظرفیت بالابر: 16000kg

موتور :

GOOSENECK SEACOM SH30

Gooseneck (2015)
شماره رفرنس :880005229
ظرفیت بالابر: 30000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm no mast
موتور : not powered

GOOSENECK GN-32-L

Gooseneck (2001)
شماره رفرنس :880007721
ظرفیت بالابر: 32000kg

موتور :

HOUCON RR-GC-40FT-100T low

Lowbed Roll Trailer ()
شماره رفرنس :810008025
ظرفیت بالابر: 100000kg

موتور :

PARKSTAND

Gooseneck Park Stand ()
شماره رفرنس :880008237
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

PARKSTAND

Gooseneck Park Stand ()
شماره رفرنس :880008238
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

PARKSTAND

Gooseneck Park Stand ()
شماره رفرنس :880008239
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

SEACOM GOOSENECK PARK STAND

Gooseneck Park Stand (2018)
شماره رفرنس :880007029
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

SEACOM PARKSTAND FOR SH 30-45

Gooseneck Park Stand ()
شماره رفرنس :880008019
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

SEACOM PARKSTAND FOR SH 30-45

Gooseneck Park Stand ()
شماره رفرنس :880008020
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

SEACOM PARKSTAND FOR SH 30-45

Gooseneck Park Stand ()
شماره رفرنس :880008073
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

SEACOM PARKSTAND FOR SH 30-45

Gooseneck Park Stand ()
شماره رفرنس :880008074
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

SEACOM PARKSTAND FOR SH 30-45

Gooseneck Park Stand ()
شماره رفرنس :880008076
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

SEACOM PARKSTAND FOR SH 30-45

Gooseneck Park Stand ()
شماره رفرنس :880008075
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

SEACOM GOOSENECK SH 36 XT 2'' 12MM

Gooseneck (2020)
شماره رفرنس :880008016
ظرفیت بالابر: 36000kg

موتور :

SEACOM GOOSENECK SH 36 XT 2'' 12MM

Gooseneck (2020)
شماره رفرنس :880008018
ظرفیت بالابر: 36000kg

موتور :

SEACOM GOOSENECK SH 36 XT 2'' 12MM

Gooseneck (2020)
شماره رفرنس :880008014
ظرفیت بالابر: 36000kg

موتور :

SEACOM RT 40' 80T

Lowbed Roll Trailer ()
شماره رفرنس :880008261
ظرفیت بالابر: 80000kg

موتور :

SEACOM RT 40' 100T

Lowbed Roll Trailer ()
شماره رفرنس :880008259
ظرفیت بالابر: 100000kg

موتور :

SEACOM RT40' 100T

Lowbed Roll Trailer ()
شماره رفرنس :880008260
ظرفیت بالابر: 100000kg

موتور :

TERBERG YT222 (4X2)

Tow Tractor Yard (2014)
شماره رفرنس :880007921
ظرفیت بالابر: 3000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG RT

Terminal Truck Roro (1998)
شماره رفرنس :880008159
ظرفیت بالابر: 25000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG YT182

Tow Tractor Yard (2006)
شماره رفرنس :880008172
ظرفیت بالابر: 27000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG YT222 (4X2)

Tow Tractor Yard (2014)
شماره رفرنس :880007926
ظرفیت بالابر: 30000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG YT222 (4X2)

Tow Tractor Yard (2014)
شماره رفرنس :880007920
ظرفیت بالابر: 30000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG YT222 (4X2)

Tow Tractor Yard (2014)
شماره رفرنس :880007925
ظرفیت بالابر: 30000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG YT222 (4X2)

Tow Tractor Yard (2014)
شماره رفرنس :880007919
ظرفیت بالابر: 30000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG YT222 (4X2)

Tow Tractor Yard (2014)
شماره رفرنس :880007924
ظرفیت بالابر: 30000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG YT222 (4X2)

Tow Tractor Yard (2014)
شماره رفرنس :880007918
ظرفیت بالابر: 30000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG YT222 (4X2)

Tow Tractor Yard (2013)
شماره رفرنس :880008066
ظرفیت بالابر: 30000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG YT222 (4X2)

Tow Tractor Yard (2019)
شماره رفرنس :880007743
ظرفیت بالابر: 30000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG YT222 (4X2)

Tow Tractor Yard (2014)
شماره رفرنس :880008195
ظرفیت بالابر: 30000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG YT222 (4X2)

Tow Tractor Yard (2013)
شماره رفرنس :880008065
ظرفیت بالابر: 30000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG YT222 (4X2)

Tow Tractor Yard (2014)
شماره رفرنس :880007922
ظرفیت بالابر: 30000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG YT222 (4X2)

Tow Tractor Yard (2014)
شماره رفرنس :880007923
ظرفیت بالابر: 30000kg
Disk
موتور : دیزل
YT182

رزرو شده

TERBERG YT182

Tow Tractor Yard (2005)
شماره رفرنس :880008097
ظرفیت بالابر: 34000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG RT282

Terminal Truck Roro (2005)
شماره رفرنس :880008096
ظرفیت بالابر: 35000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG RT282 4x4

Terminal Truck Roro (2008)
شماره رفرنس :880006451
ظرفیت بالابر: 35000kg

موتور : دیزل
RT283

فروخته شد

TERBERG RT283

Terminal Truck Roro (2011)
شماره رفرنس :880008311
ظرفیت بالابر: 35000kg
Disk
موتور : دیزل

بالابر 1-10 تن

HYSTER J2.00XM-717

4 Whl Counterbalanced Forklift (2007)
شماره رفرنس :880007908
ظرفیت بالابر: 2000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3290mm Duplex
موتور : Electric

HYSTER H2.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880008025
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4950mm Triplex
موتور : LPG

HYSTER H2.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2014)
شماره رفرنس :880007610
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4950mm Triplex
موتور : LPG

HYSTER H2.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2008)
شماره رفرنس :880008027
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3290mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H2.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2008)
شماره رفرنس :880008031
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3290mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H2.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2008)
شماره رفرنس :880007559
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4350mm Triplex
موتور : دیزل

HYSTER H2.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift ()
شماره رفرنس :880007907
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4059mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H2.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2007)
شماره رفرنس :880007596
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4350mm Triplex
موتور : دیزل

HYSTER H2.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2013)
شماره رفرنس :880007754
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4950mm Triplex
موتور : LPG

HYSTER H2.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2013)
شماره رفرنس :880007753
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4950mm Triplex
موتور : LPG
H3.0FT

فروخته شد

HYSTER H3.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2006)
شماره رفرنس :880007764
ظرفیت بالابر: 3000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3105mm Duplex
موتور : LPG

HYSTER H3.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880007552
ظرفیت بالابر: 3000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3059mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H4.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880007641
ظرفیت بالابر: 4000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4250mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H4.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880008022
ظرفیت بالابر: 4500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H4.5FT6

4 Whl Counterbalanced Forklift (2008)
شماره رفرنس :880007555
ظرفیت بالابر: 4500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3900mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H5.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2009)
شماره رفرنس :880006865
ظرفیت بالابر: 5000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H5.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2014)
شماره رفرنس :880007642
ظرفیت بالابر: 5000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H7.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2011)
شماره رفرنس :880008033
ظرفیت بالابر: 7000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4400mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H7.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2009)
شماره رفرنس :880007306
ظرفیت بالابر: 7000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3400mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H7.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2008)
شماره رفرنس :880005372
ظرفیت بالابر: 7000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4400mm Duplex
موتور : دیزل
H8.0FT9

فروخته شد

HYSTER H8.0FT9

4 Whl Counterbalanced Forklift (2016)
شماره رفرنس :880008294
ظرفیت بالابر: 8000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5565mm Duplex
موتور : دیزل
H8.0FT9

فروخته شد

HYSTER H8.0FT9

4 Whl Counterbalanced Forklift (2016)
شماره رفرنس :880008295
ظرفیت بالابر: 8000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5565mm Duplex
موتور : دیزل

JCB 940-4 ROUGH TERRAIN TRUCK

Rough Terrain Truck Masted (2015)
شماره رفرنس :880008068
ظرفیت بالابر: 4000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 525mm Triplex
موتور : دیزل

JUNGHEINRICH EFG216K

3 Whl Counterbalanced Forklift (2005)
شماره رفرنس :880007522
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 6500mm Triplex
موتور : Electric
E16-02 EVO

فروخته شد

LINDE E16-02 EVO

3 Whl Counterbalanced Forklift (2015)
شماره رفرنس :880008264
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4620mm Triplex
موتور : Electric
E16-02 EVO

فروخته شد

LINDE E16-02 EVO

3 Whl Counterbalanced Forklift (2015)
شماره رفرنس :880008265
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4620mm Triplex
موتور : Electric
E16-02 EVO

فروخته شد

LINDE E16-02 EVO

3 Whl Counterbalanced Forklift (2015)
شماره رفرنس :880008263
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4620mm Triplex
موتور : Electric

LINDE E20-01

4 Whl Counterbalanced Forklift (2014)
شماره رفرنس :880008270
ظرفیت بالابر: 2000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5410mm Triplex
موتور : Electric
E20PH-01

فروخته شد

LINDE E20PH-01

4 Whl Counterbalanced Forklift (2011)
شماره رفرنس :880007839
ظرفیت بالابر: 2000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4620mm Triplex
موتور : Electric

LINDE E25HL-01/600

4 Whl Counterbalanced Forklift (2013)
شماره رفرنس :880008284
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5950mm Triplex
موتور : Electric

LINDE E25L-01

4 Whl Counterbalanced Forklift (2013)
شماره رفرنس :880008273
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 6600mm Triplex
موتور : Electric

LINDE E30L-01

4 Whl Counterbalanced Forklift (2015)
شماره رفرنس :880008271
ظرفیت بالابر: 3000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5480mm Triplex
موتور : Electric

LINDE E40HL-01/600

4 Whl Counterbalanced Forklift (2013)
شماره رفرنس :880008268
ظرفیت بالابر: 4000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4670mm Triplex
موتور : Electric

LINDE H40D

4 Whl Counterbalanced Forklift (2008)
شماره رفرنس :880007851
ظرفیت بالابر: 4000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 2700mm Duplex
موتور : دیزل

LINDE H40D-01

4 Whl Counterbalanced Forklift (2010)
شماره رفرنس :880007954
ظرفیت بالابر: 4000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4100mm Duplex
موتور : دیزل

LINDE H40D-02 EVO

4 Whl Counterbalanced Forklift (2013)
شماره رفرنس :880007845
ظرفیت بالابر: 4000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3000mm Duplex
موتور : دیزل

LINDE H45D

4 Whl Counterbalanced Forklift (2007)
شماره رفرنس :880007955
ظرفیت بالابر: 4000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4400mm Duplex
موتور : دیزل

LINDE H45D-01

4 Whl Counterbalanced Forklift (2011)
شماره رفرنس :880008267
ظرفیت بالابر: 4500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 2750mm Duplex
موتور : دیزل

LINDE H45D-05

4 Whl Counterbalanced Forklift (2010)
شماره رفرنس :880007818
ظرفیت بالابر: 4500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4350mm Duplex
موتور : دیزل

LINDE H45T-01

4 Whl Counterbalanced Forklift (2010)
شماره رفرنس :880007817
ظرفیت بالابر: 4500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4100mm Duplex
موتور : LPG

LINDE E50HL-01

4 Whl Counterbalanced Forklift (2017)
شماره رفرنس :880008266
ظرفیت بالابر: 5000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4670mm Triplex
موتور : Electric
H50D

فروخته شد

LINDE H50D

4 Whl Counterbalanced Forklift (2017)
شماره رفرنس :880007825
ظرفیت بالابر: 5000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4350mm Duplex
موتور : دیزل
H50D

فروخته شد

LINDE H50D

4 Whl Counterbalanced Forklift (2017)
شماره رفرنس :880007824
ظرفیت بالابر: 5000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4350mm Duplex
موتور : دیزل
H50D-02 EVO

فروخته شد

LINDE H50D-02 EVO

4 Whl Counterbalanced Forklift (2014)
شماره رفرنس :880007820
ظرفیت بالابر: 5000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4100mm Duplex
موتور : دیزل
H50D-05

فروخته شد

LINDE H50D-05

4 Whl Counterbalanced Forklift (2013)
شماره رفرنس :880007822
ظرفیت بالابر: 5000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4300mm Duplex
موتور : دیزل

LINDE H70D-03 EVO

4 Whl Counterbalanced Forklift (2016)
شماره رفرنس :880008287
ظرفیت بالابر: 7000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5650mm Duplex
موتور : دیزل

LINDE H80D-01

4 Whl Counterbalanced Forklift (2010)
شماره رفرنس :880007965
ظرفیت بالابر: 8000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3750mm Duplex
موتور : دیزل

LINDE H80D-01

4 Whl Counterbalanced Forklift (2013)
شماره رفرنس :880007466
ظرفیت بالابر: 8000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4150mm Duplex
موتور : دیزل

MANITOU MRT 1840

Telescopic arm forklift (2012)
شماره رفرنس :880008140
ظرفیت بالابر: 4000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 17900mm Telescopic
موتور : دیزل

TOYOTA 8FBET16

3 Whl Counterbalanced Forklift (2013)
شماره رفرنس :880007345
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5000mm Triplex
موتور : Electric

TOYOTA 7FBMF20

4 Whl Counterbalanced Forklift (2008)
شماره رفرنس :880006405
ظرفیت بالابر: 2000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4700mm Triplex
موتور : Electric

TOYOTA 32-8FG25 SAS

4 Whl Counterbalanced Forklift ()
شماره رفرنس :880007791
ظرفیت بالابر: 2500kg
Triplex
موتور : LPG

موجودی انبار

HYSTER S1.6AC

؟ (2011)
شماره رفرنس :880007636
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4165mm Duplex
موتور : Electric

HYSTER R2.0H

Reach truck (2006)
شماره رفرنس :880006818
ظرفیت بالابر: 2000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 10500mm TRIPLEX
موتور : Electric

LINDE P60Z

مختلف (2006)
شماره رفرنس :880007108
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور : Electric

LINDE L10

؟ ()
شماره رفرنس :880007045
ظرفیت بالابر: 1000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1550mm
موتور : Electric

LINDE L10 B

؟ (2010)
شماره رفرنس :880007044
ظرفیت بالابر: 1000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1550mm
موتور : Electric

تجهیزات مختلف

KONECRANES Kolom-crane

مختلف (2009)
شماره رفرنس :880005323
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : Not powered

KONECRANES Kolom-crane

مختلف (2009)
شماره رفرنس :880005324
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : not powered

KONECRANES Kolom-crane

مختلف (2009)
شماره رفرنس :880005325
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : not powered

فایل های پیوست

BOLZONI AURAMO BA-65PF

Bale clamps (2005)
شماره رفرنس :880007437
ظرفیت بالابر: 6600kg
FEM 5
موتور :

BOLZONI AURAMO P-1000LSE Bale Clamp

Bale clamps (2004)
شماره رفرنس :880006432
ظرفیت بالابر: 10000kg

موتور :

BOLZONI AURAMO P-1000LSE Bale Clamp

Bale clamps (2004)
شماره رفرنس :880006434
ظرفیت بالابر: 10000kg

موتور :

COIL BOOM C32T

Attachment (n/a)
شماره رفرنس :880005835
ظرفیت بالابر: 32000kg
No mast
موتور : not powered

COIL BOOM LECR3320

Attachment (2019)
شماره رفرنس :880007913
ظرفیت بالابر: 33000kg

موتور :

CRANE HOOK REACHSTAC CRANE HOOK REACHSTACKER Lifting Adaptor

Attachment (UNUS)
شماره رفرنس :880004848
ظرفیت بالابر: 1kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : not powered

CRANE HOOK REACHSTAC CRANE HOOK REACHSTACKER Lifting Adaptor

Attachment (UNUS)
شماره رفرنس :880004849
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : Not powered

فروخته شد

DOUBLE PALLET HANDLE

Attachment ()
شماره رفرنس :880007969
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

DURWEN DPK 30C

Attachment (2014)
شماره رفرنس :880007970
ظرفیت بالابر: 2500kg

موتور :

ELME EXTENDED LEGS

Attachment ()
شماره رفرنس :880007529
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

KALMAR DRF450-75C5X PIGGY BACK

Attachment ()
شماره رفرنس :810008024
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

KALMAR DRG450-65S5 EXTENDED NOSE FOR SPREADER

Attachment ()
شماره رفرنس :880007532
ظرفیت بالابر: 45000kg

موتور :

KAUP Sideshift with reachforks

Attachment ()
شماره رفرنس :880007861
ظرفیت بالابر: 8000kg

موتور :
B250F12FCL3

فروخته شد

MICRON ENGINEERING B250F12FCL3

Attachment ()
شماره رفرنس :880007424
ظرفیت بالابر: 2500kg
FEM 2/3
موتور :

SVETRUCK Coil Boom 3-5374

Attachment (1997)
شماره رفرنس :880004033
ظرفیت بالابر: 23000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1800mm -
موتور : Not Powered

Container Spreaders

SPREADER 815-18762

رزرو شده

ELME SPREADER 815-18762

Spreaders ()
شماره رفرنس :880007722
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

ELME 508-5766

Spreaders (2011)
شماره رفرنس :880007215
ظرفیت بالابر: 8000kg

موتور :

ELME Empty Spreader 584-5493

Spreaders (2007)
شماره رفرنس :880004157
ظرفیت بالابر: 9000kg
no Mast
موتور : Not Powered

ELME 815

Spreaders ()
شماره رفرنس :880008198
ظرفیت بالابر: 40000kg

موتور :

ELME 915 CONTAINER FRAME 20 FT

Spreaders (1994)
شماره رفرنس :880007417
ظرفیت بالابر: 40000kg

موتور :

ELME 940-9076

Spreaders (2005)
شماره رفرنس :880007418
ظرفیت بالابر: 40000kg

موتور :

ELME 940-9076

Spreaders (2009)
شماره رفرنس :880007419
ظرفیت بالابر: 40000kg

موتور :

ELME 817-18193

Spreaders (2008)
شماره رفرنس :880007350
ظرفیت بالابر: 45000kg

موتور :

FORKLIFTCENTER PRONK 20FT SEMI-AUTOMATIC SPREADER

Spreaders (2019)
شماره رفرنس :810008010
ظرفیت بالابر: 32000kg

موتور :

FORKLIFTCENTER PRONK 40ft Semi-Automatic Spreader

Spreaders (2019)
شماره رفرنس :810008009
ظرفیت بالابر: 42000kg

موتور :

KALMAR Empty 20-40ft Twistlock spreader

Spreaders ()
شماره رفرنس :880006917
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

SPREADER ELME 508 Short Side 20ft Empty

Spreaders (2006)
شماره رفرنس :880004831
ظرفیت بالابر: 8000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : not powered

SPREADER KALMAR FLT3240

Spreaders (2006)
شماره رفرنس :880005245
ظرفیت بالابر: 32000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : not powered

SVETRUCK 838 SPREADER WITH JUK

Spreaders (2002)
شماره رفرنس :880007936
ظرفیت بالابر: 45000kg

موتور :

TEC CONTAINER BA-012G (20''FT)

Spreaders ()
شماره رفرنس :810008042
ظرفیت بالابر: 32000kg

موتور :

TEC CONTAINER BA-030H

Spreaders ()
شماره رفرنس :810008043
ظرفیت بالابر: 50000kg

موتور :

چنگال

FORK HOOK-TYPE FP 1200x130x45mm

()
شماره رفرنس :880005606
ظرفیت بالابر: 4000kg
No mast
موتور :

FORK Fitted with Rolls ,Single Fork Leveller 14000kg@1200mm / 2500x250x85mm

forks ()
شماره رفرنس :880005812
ظرفیت بالابر: 14000kg
No mast
موتور : not powered

FORK Fitted with Rolls14000kg@1200mm // 2000x250x85mm

forks ()
شماره رفرنس :880005803
ظرفیت بالابر: 14000kg
No mast
موتور : not powered

FORK Single Fitted with Rolls Kissing 16000kg@600mm 1600x230x65mm

forks (n/a)
شماره رفرنس :880005800
ظرفیت بالابر: 16000kg
No mast
موتور : not powered

FORK BLANKS 2400x245x120

()
شماره رفرنس :880004744
ظرفیت بالابر: 27000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : not powered

FORK Fitted with Rolls, Kissing 28.000kg@1200mm // 2400x220x120mm

forks ()
شماره رفرنس :880005818
ظرفیت بالابر: 28000kg
No mast
موتور : not powered

FORK Fitted with Rolls, Kissing Forks 28.000kg@1200mm // 2400x300x110mm

forks ()
شماره رفرنس :880005814
ظرفیت بالابر: 28000kg
No mast
موتور : Not Powered

FORK Fitted With Rolls,Kissing Forks 28000kg@1200mm/ 2200x250x120mm

forks ()
شماره رفرنس :880005808
ظرفیت بالابر: 28000kg
No mast
موتور : not powered

FORK Pin Type - Custom 28.000kg@1200mm // 1800x310x110mm

forks ()
شماره رفرنس :880005816
ظرفیت بالابر: 28000kg
No mast
موتور : not powered

FORK Pin Type Custom 28.000kg@1200mm // 1800x310x110mm

()
شماره رفرنس :880005819
ظرفیت بالابر: 28000kg
No mast
موتور : not powered

FORK Fitted with Rolls 30.000kg@1200mm/ 2150x300115mm

forks ()
شماره رفرنس :880006142
ظرفیت بالابر: 30000kg
No mast
موتور :

HOOK ON 1500X200X750

چنگال ()
شماره رفرنس :880007659
ظرفیت بالابر: 15000kg

موتور :

HOOK ON 2300x395x100mm

(New)
شماره رفرنس :880004566
ظرفیت بالابر: 40000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : Not Powered

HOOK ON FORKS NEW 1100X100X40

چنگال ()
شماره رفرنس :810008026
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

HOOK ON FORKS NEW 1100X120X50

چنگال ()
شماره رفرنس :810008027
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

HOOK ON FORKS NEW 1200X80X40

چنگال ()
شماره رفرنس :810008039
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

INVERTED FORKS INVERTED FORKS Inverted Forks

مختلف ()
شماره رفرنس :880003409
ظرفیت بالابر: 50000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : Not Powered

KALMAR ROLL-TYPE 2440X125X50

چنگال ()
شماره رفرنس :880007430
ظرفیت بالابر: 5000kg

موتور :

KONECRANES LIFTACE NEW ROLL-TYPE 1500X200X75 @600

چنگال ()
شماره رفرنس :880007528
ظرفیت بالابر: 16000kg

موتور :

PIN-TYPE 2400X200X90

چنگال ()
شماره رفرنس :880008186
ظرفیت بالابر: 16000kg

موتور :

PIN-TYPE 2400x300x110

چنگال ()
شماره رفرنس :880008184
ظرفیت بالابر: 33000kg

موتور :

ROLL-TYPE 1670X250X100

چنگال ()
شماره رفرنس :880008202
ظرفیت بالابر: 16000kg

موتور :

SMV ROLL-TYPE NEW 2200X250X85

چنگال ()
شماره رفرنس :880007399
ظرفیت بالابر: 16000kg

موتور :

SMV ROLL-TYPE NEW 2200X250X85

چنگال ()
شماره رفرنس :880007395
ظرفیت بالابر: 16000kg

موتور :

SMV ROLL-TYPE NEW 2200X250X85

چنگال ()
شماره رفرنس :880007396
ظرفیت بالابر: 16000kg

موتور :

SMV ROLL-TYPE NEW 2200X250X85

چنگال ()
شماره رفرنس :880007398
ظرفیت بالابر: 16000kg

موتور :

قطعات ماشین

ALTURA 21.00-35

مختلف ()
شماره رفرنس :810008038
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

AXLE TECH PRC7534W4H201614 FRONT AXLE

مختلف (n/a)
شماره رفرنس :880005830
ظرفیت بالابر: 0kg
No mast
موتور :

AXLE TECH PRC3806 FRONT AXLE

مختلف ()
شماره رفرنس :880005828
ظرفیت بالابر: 72600kg
No mast
موتور :

CLARK 13.1HR28213-7

مختلف (2005)
شماره رفرنس :880003574
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 2mm No Mast
موتور : Not Powered

CONTINENTAL 18.00-25 NEW

مختلف ()
شماره رفرنس :810008037
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

DANA 16.7TE32418-80

Transmission ()
شماره رفرنس :810008036
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

KALMAR DCE160 CARRIAGE

Parts ()
شماره رفرنس :880007862
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

KALMAR EMTY MAST

Masts ()
شماره رفرنس :880006989
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

KALMAR PLATES DCE 150-12

()
شماره رفرنس :880007456
ظرفیت بالابر: 15000kg

موتور :

KESSLER D101/102 101.1408.2 FRONT AXLE

مختلف (Unus)
شماره رفرنس :880005826
ظرفیت بالابر: 40kg
No mast
موتور :

KESSLER D101/102 101.1554.3D FRONT AXLE

مختلف (N/a)
شماره رفرنس :880005827
ظرفیت بالابر: 40kg
No mast
موتور :

KESSLER KESSLER D91 FRONT AXLE

مختلف (UNUS)
شماره رفرنس :880005831
ظرفیت بالابر: 80000kg
No mast
موتور :

KESSLER+CO DRIVE SHAFT 101.1305.3 A

Parts ()
شماره رفرنس :880007441
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

ROCKWELL PRLC1794W4H212 FRONT AXLE

مختلف (1996)
شماره رفرنس :880005834
ظرفیت بالابر: 59000kg
No mast
موتور :

SMV HYDRAULIC TANK 151601.02

Parts (2017)
شماره رفرنس :880007939
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

SMV REAR AXLE SL12-1200B

Parts (2005)
شماره رفرنس :880008240
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

SMV FUEL TANK 151609.04

Parts (2017)
شماره رفرنس :880007938
ظرفیت بالابر: 243kg

موتور :

SMV 4531 TB5 COUNTERWEIGHT REAR 100894.01

مختلف ()
شماره رفرنس :880007444
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

SMV 4531 TB5 COUNTERWEIGHT TOP 100895.01

Parts ()
شماره رفرنس :880007443
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

SMV 4531 TB5 LIFTING CYLINDER 6000.615

Parts ()
شماره رفرنس :880007445
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

SMV 4531 TB5 STEERING SHAFT 200216.01

Parts ()
شماره رفرنس :880007442
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

SMV 4531 TB5 BOOM

Parts ()
شماره رفرنس :880007451
ظرفیت بالابر: 45000kg

موتور :

TERBERG LIFT FRAME + FIFTH WHEEL + LIFT CYLINDERS

مختلف ()
شماره رفرنس :880008113
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

TERBERG RT 283 MUD GUARD 24121124 , 24121133

Parts (2012)
شماره رفرنس :880007432
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

VOLVO TAD 761VE NEW

Engine ()
شماره رفرنس :810008028
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور : دیزل

VOLVO TAD 762VE NEW

Engine ()
شماره رفرنس :810008029
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور : دیزل

VOLVO TAD561 VE NEW

Engine (NEW)
شماره رفرنس :880005505
ظرفیت بالابر: 1kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : دیزل

VOLVO TAD561 VE NEW

Engine (NEW)
شماره رفرنس :880005506
ظرفیت بالابر: 1kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : دیزل

VOLVO TAD561 VE NEW

Engine (NEW)
شماره رفرنس :880005507
ظرفیت بالابر: 1kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : دیزل

VOLVO TAD561 VE NEW

Engine (NEW)
شماره رفرنس :880005508
ظرفیت بالابر: 1kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : دیزل

VOLVO TAD561 VE NEW

Engine (NEW)
شماره رفرنس :880005509
ظرفیت بالابر: 1kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : دیزل

VOLVO TAD561 VE NEW

Engine (NEW)
شماره رفرنس :880005510
ظرفیت بالابر: 1kg
No mast
موتور : دیزل