لیفتراک
Netherlands
Australia
Germany
Belgium
Dubai
Panama
Forkliftcenter BV
Hornweg 18
NL - 1045 AR Amsterdam
Sales Team
Tel. +31 (0)20 497 4101
Fax +31 (0)20 497 4865
info@forkliftcenter.com

(realtime) جست و جوی پیشرفته

kg

جستجو شما به طور خودکار از لیست زیر اعمال می شود
mm

دسته بندی :

بالابرهای سنگین 10-60 تن

HYSTER H12.00XM

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2005)
شماره رفرنس :880007404
ظرفیت بالابر: 12000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 6200mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H12.00XM

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2005)
شماره رفرنس :880007406
ظرفیت بالابر: 12000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 6200mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H12.00XM

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2004)
شماره رفرنس :880007175
ظرفیت بالابر: 12000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 6200mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H12.00XM

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2005)
شماره رفرنس :880007405
ظرفیت بالابر: 12000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 6200mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H12XM-6

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2012)
شماره رفرنس :880007140
ظرفیت بالابر: 12000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4650mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H25.00F

4 Whl Counterbalanced Forklift... (1999)
شماره رفرنس :880007389
ظرفیت بالابر: 25000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5590mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H44XMS-12

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2015)
شماره رفرنس :880007486
ظرفیت بالابر: 44000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 7150mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCE 140-6

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2011)
شماره رفرنس :880007243
ظرفیت بالابر: 14000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5000mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCE 140-6

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2011)
شماره رفرنس :880007241
ظرفیت بالابر: 14000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5000mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCE 140-6

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2004)
شماره رفرنس :880007240
ظرفیت بالابر: 14000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5500mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCE 140-6

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2011)
شماره رفرنس :880007242
ظرفیت بالابر: 14000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5000mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCE 150-12

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2012)
شماره رفرنس :880007237
ظرفیت بالابر: 15000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5500mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCE150-12

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2007)
شماره رفرنس :880007226
ظرفیت بالابر: 15000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5000mm Duplex
موتور : دیزل
DCE150-6

رزرو شده

KALMAR DCE150-6

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2007)
شماره رفرنس :880005446
ظرفیت بالابر: 15000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCG 150-12

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2014)
شماره رفرنس :880007235
ظرفیت بالابر: 15000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5500mm Duplex
موتور : دیزل
DCG 150-12

فروخته شد

KALMAR DCG 150-12

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2014)
شماره رفرنس :880007236
ظرفیت بالابر: 15000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5500mm Duplex
موتور : دیزل
DC 32-1200

فروخته شد

KALMAR DC 32-1200

4 Whl Counterbalanced Forklift... (1989)
شماره رفرنس :880007507
ظرفیت بالابر: 32000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3700mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR KLMV TG 37000

4 Whl Counterbalanced Forklift... (1985)
شماره رفرنس :880007349
ظرفیت بالابر: 37000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5500mm
موتور : دیزل

SISU VALMET TD1212S-A1655

4 Whl Counterbalanced Forklift... (1996)
شماره رفرنس :880007219
ظرفیت بالابر: 12000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5500mm Duplex
موتور : دیزل

SISU VALMET TD1212S-A1655

4 Whl Counterbalanced Forklift... (1997)
شماره رفرنس :880007220
ظرفیت بالابر: 12000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5500mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 16-1200C

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2018)
شماره رفرنس :880006963
ظرفیت بالابر: 16000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 16-1200C

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2019)
شماره رفرنس :880007187
ظرفیت بالابر: 16000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5000mm Triplex
موتور : دیزل

SMV 16-1200C

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2018)
شماره رفرنس :880007210
ظرفیت بالابر: 16000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4500mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 16-1200C

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2018)
شماره رفرنس :880006964
ظرفیت بالابر: 16000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 20-1200 C

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2015)
شماره رفرنس :550005105
ظرفیت بالابر: 20000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 20-1200B

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2011)
شماره رفرنس :880006944
ظرفیت بالابر: 20000kg
Duplex
موتور : دیزل

SMV 20-1200B

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2011)
شماره رفرنس :880006943
ظرفیت بالابر: 20000kg
Duplex
موتور : دیزل

SMV 20-1200B

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2010)
شماره رفرنس :880006860
ظرفیت بالابر: 20000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4500mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 28-1200C

4 Whl Counterbalanced Forklift (2019)
شماره رفرنس :810008017
ظرفیت بالابر: 28000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4500mm Duplex
موتور : دیزل

SMV SL 32-1200A

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2002)
شماره رفرنس :880007647
ظرفیت بالابر: 32000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4350mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 33-1200C

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2019)
شماره رفرنس :810008016
ظرفیت بالابر: 33000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 33-1200C

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2019)
شماره رفرنس :880007484
ظرفیت بالابر: 33000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 45-1200B

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2008)
شماره رفرنس :880007457
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4750mm Duplex
موتور : دیزل

SVETRUCK 1260-30

4 Whl Counterbalanced Forklift... (1997)
شماره رفرنس :880007166
ظرفیت بالابر: 12000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5000mm Duplex
موتور : دیزل

SVETRUCK 13,6 60-32

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2001)
شماره رفرنس :880007167
ظرفیت بالابر: 13600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5000mm Duplex
موتور : دیزل

SVETRUCK 1560 33

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2001)
شماره رفرنس :880007163
ظرفیت بالابر: 15000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5500mm Duplex
موتور : دیزل

SVETRUCK 20120

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2009)
شماره رفرنس :880007035
ظرفیت بالابر: 20000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

SVETRUCK 25120

4 Whl Counterbalanced Forklift... (1984)
شماره رفرنس :880007224
ظرفیت بالابر: 25000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 6000mm Duplex
موتور : دیزل