لیفتراک
Netherlands
Australia
Germany
Belgium
Dubai
Panama
Forkliftcenter BV
Hornweg 18
NL - 1045 AR Amsterdam
Sales Team
Tel. +31 (0)20 497 4101
Fax +31 (0)20 497 4865
[email protected]

(realtime) جست و جوی پیشرفته

kg

جستجو شما به طور خودکار از لیست زیر اعمال می شود
mm

دسته بندی :

بالابرهای سنگین 10-60 تن

HYSTER H12.00XM

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2005)
شماره رفرنس :880007404
ظرفیت بالابر: 12000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 6200mm Duplex
موتور : دیزل
H12.00XM

فروخته شد

HYSTER H12.00XM

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2005)
شماره رفرنس :880007406
ظرفیت بالابر: 12000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 6200mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H12.00XM

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2004)
شماره رفرنس :880007175
ظرفیت بالابر: 12000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 6200mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H12.00XM

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2005)
شماره رفرنس :880007405
ظرفیت بالابر: 12000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 6200mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCE 120-6

4 Whl Counterbalanced Forklift (2008)
شماره رفرنس :880007718
ظرفیت بالابر: 12000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5000mm Duplex
موتور : دیزل
DCE 140-6

فروخته شد

KALMAR DCE 140-6

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2011)
شماره رفرنس :880007243
ظرفیت بالابر: 14000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5000mm Duplex
موتور : دیزل
DCE 140-6

رزرو شده

KALMAR DCE 140-6

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2011)
شماره رفرنس :880007242
ظرفیت بالابر: 14000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5000mm Duplex
موتور : دیزل
DCE 150-12

رزرو شده

KALMAR DCE 150-12

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2012)
شماره رفرنس :880007237
ظرفیت بالابر: 15000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5500mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCE150-12

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2007)
شماره رفرنس :880007225
ظرفیت بالابر: 15000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5800mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCE150-12

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2007)
شماره رفرنس :880007226
ظرفیت بالابر: 15000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5000mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCE150-6

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2007)
شماره رفرنس :880005446
ظرفیت بالابر: 15000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCG 150-12

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2014)
شماره رفرنس :880007235
ظرفیت بالابر: 15000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5500mm Duplex
موتور : دیزل
DCE160-12

رزرو شده

KALMAR DCE160-12

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2008)
شماره رفرنس :880007342
ظرفیت بالابر: 16000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4500mm Duplex
موتور : دیزل
DCD200-12 LB

فروخته شد

KALMAR DCD200-12 LB

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2004)
شماره رفرنس :880007657
ظرفیت بالابر: 20000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4500mm Duplex
موتور : دیزل
DC 32-1200

رزرو شده

KALMAR DC 32-1200

4 Whl Counterbalanced Forklift... (1989)
شماره رفرنس :880007507
ظرفیت بالابر: 32000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3700mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCF330-12LB

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2008)
شماره رفرنس :880007343
ظرفیت بالابر: 33000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل
KLMV TG 37000

رزرو شده

KALMAR KLMV TG 37000

4 Whl Counterbalanced Forklift... (1985)
شماره رفرنس :880007349
ظرفیت بالابر: 37000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5500mm Duplex
موتور : دیزل

KONECRANES LIFTACE F16-600C

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2019)
شماره رفرنس :880007479
ظرفیت بالابر: 16000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل
H320

رزرو شده

LINDE H320

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2012)
شماره رفرنس :880007658
ظرفیت بالابر: 32000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4420mm Triplex
موتور : 1200

SISU VALMET TD1212S-A1655

4 Whl Counterbalanced Forklift... (1996)
شماره رفرنس :880007219
ظرفیت بالابر: 12000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5500mm Duplex
موتور : دیزل

SISU VALMET TD1212S-A1655

4 Whl Counterbalanced Forklift... (1997)
شماره رفرنس :880007220
ظرفیت بالابر: 12000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5500mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 16-1200C

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2019)
شماره رفرنس :880007478
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 16-1200C

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2019)
شماره رفرنس :880007477
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 13,6-600B

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2009)
شماره رفرنس :880007135
ظرفیت بالابر: 13600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 6500mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 16-1200C

4 Whl Counterbalanced Forklift... ()
شماره رفرنس :810008022
ظرفیت بالابر: 16000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 16-1200C

4 Whl Counterbalanced Forklift... ()
شماره رفرنس :810008019
ظرفیت بالابر: 16000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5000mm Triplex
موتور : دیزل

SMV 16-1200C

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2019)
شماره رفرنس :880007187
ظرفیت بالابر: 16000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5000mm Triplex
موتور : دیزل
16-1200C

فروخته شد

SMV 16-1200C

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2018)
شماره رفرنس :880007210
ظرفیت بالابر: 16000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4500mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 20-1200 C

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2015)
شماره رفرنس :550005105
ظرفیت بالابر: 20000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 20-1200B

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2011)
شماره رفرنس :880006944
ظرفیت بالابر: 20000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4280mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 20-1200B

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2011)
شماره رفرنس :880006943
ظرفیت بالابر: 20000kg
Duplex
موتور : دیزل

SMV 20-1200B

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2010)
شماره رفرنس :880006860
ظرفیت بالابر: 20000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4500mm Duplex
موتور : دیزل

SMV SL 32-1200A

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2002)
شماره رفرنس :880007647
ظرفیت بالابر: 32000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4350mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 33-1200C

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2019)
شماره رفرنس :880007485
ظرفیت بالابر: 33000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 33-1200C

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2019)
شماره رفرنس :810008016
ظرفیت بالابر: 33000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 33-1200C

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2019)
شماره رفرنس :880007473
ظرفیت بالابر: 33000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 33-1200C

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2017)
شماره رفرنس :880006911
ظرفیت بالابر: 33000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 33-1200C

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2019)
شماره رفرنس :880007484
ظرفیت بالابر: 33000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

SVETRUCK 13,6 60-32

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2001)
شماره رفرنس :880007167
ظرفیت بالابر: 13600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5000mm Duplex
موتور : دیزل

SVETRUCK 1560 33

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2001)
شماره رفرنس :880007163
ظرفیت بالابر: 15000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5500mm Duplex
موتور : دیزل

SVETRUCK 20120

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2009)
شماره رفرنس :880007035
ظرفیت بالابر: 20000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

SVETRUCK 25120

4 Whl Counterbalanced Forklift... (1984)
شماره رفرنس :880007224
ظرفیت بالابر: 25000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 6000mm Duplex
موتور : دیزل
52120-60

فروخته شد

SVETRUCK 52120-60

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2002)
شماره رفرنس :880007042
ظرفیت بالابر: 52000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 7500mm Duplex
موتور : دیزل