لیفتراک
Netherlands
Australia
Germany
Belgium
Dubai
Panama
Forkliftcenter BV
Hornweg 18
NL - 1045 AR Amsterdam
Sales Team
Tel. +31 (0)20 497 4101
Fax +31 (0)20 497 4865
[email protected]

(realtime) جست و جوی پیشرفته

kg

جستجو شما به طور خودکار از لیست زیر اعمال می شود
mm

دسته بندی :

بالابر 1-10 تن

HYSTER H2.50XM

4 Whl Counterbalanced Forklift (1998)
شماره رفرنس :880007654
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4600mm Triplex
موتور : LPG

HYSTER J2.50XM

4 Whl Counterbalanced Forklift (2006)
شماره رفرنس :880006239
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3700mm Duplex
موتور : Electric
H3.5FT

فروخته شد

HYSTER H3.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880007300
ظرفیت بالابر: 3500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 6415mm Triplex
موتور : LPG

HYSTER H3.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880007296
ظرفیت بالابر: 3500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 6415mm Triplex
موتور : LPG

HYSTER H3.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880007292
ظرفیت بالابر: 3500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 6415mm Triplex
موتور : LPG

HYSTER H3.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880007286
ظرفیت بالابر: 3500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 6415mm Triplex
موتور : LPG

HYSTER H3.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880007301
ظرفیت بالابر: 3500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 6415mm Triplex
موتور : LPG

HYSTER H3.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880007302
ظرفیت بالابر: 3500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 6415mm Triplex
موتور : LPG

HYSTER H4.00XM-5

4 Whl Counterbalanced Forklift (2005)
شماره رفرنس :880007371
ظرفیت بالابر: 4000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4250mm Duplex
موتور : LPG

HYSTER H4.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2008)
شماره رفرنس :880007316
ظرفیت بالابر: 4000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4250mm Duplex
موتور : دیزل
H4.0FT

فروخته شد

HYSTER H4.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2009)
شماره رفرنس :880005789
ظرفیت بالابر: 4000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4250mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER J4.0XN

4 Whl Counterbalanced Forklift (2014)
شماره رفرنس :880007354
ظرفیت بالابر: 4000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4375mm Duplex
موتور : Electric

HYSTER J4.0XN

4 Whl Counterbalanced Forklift (2014)
شماره رفرنس :880007351
ظرفیت بالابر: 4000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4375mm Duplex
موتور : Electric

HYSTER H4.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880007261
ظرفیت بالابر: 4500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3425mm Duplex
موتور : LPG

HYSTER H4.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880007263
ظرفیت بالابر: 4500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3420mm Duplex
موتور : LPG
H5.0FT

فروخته شد

HYSTER H5.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2009)
شماره رفرنس :880006865
ظرفیت بالابر: 5000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل
H5.0FT

فروخته شد

HYSTER H5.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2010)
شماره رفرنس :880007310
ظرفیت بالابر: 5000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4145mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H5.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2007)
شماره رفرنس :880007265
ظرفیت بالابر: 5000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل
H7.0FT

فروخته شد

HYSTER H7.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2008)
شماره رفرنس :880007313
ظرفیت بالابر: 7000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4400mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H7.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2009)
شماره رفرنس :880007306
ظرفیت بالابر: 7000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3400mm Duplex
موتور : دیزل
H7.0FT

فروخته شد

HYSTER H7.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2010)
شماره رفرنس :880006064
ظرفیت بالابر: 7000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4350mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H7.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2008)
شماره رفرنس :880007305
ظرفیت بالابر: 7000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4400mm Duplex
موتور : دیزل
H7.0FT

فروخته شد

HYSTER H7.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2008)
شماره رفرنس :880006198
ظرفیت بالابر: 7000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4400mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H3.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880007293
ظرفیت بالابر: 35000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 6415mm Triplex
موتور : LPG

JUNGHEINRICH EFG216K

(2005)
شماره رفرنس :880007522
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 6500mm Triplex
موتور : Electric

LINDE E16-01

3 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880006703
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3550mm Duplex
موتور : Electric

LINDE E16-01

3 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880006705
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3550mm DUPLEX
موتور : Electric

LINDE E16-01

3 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880006704
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3550mm Duplex
موتور : Electric

MANITOU MRT 1635

Telescopic arm forklift (2006)
شماره رفرنس :880007387
ظرفیت بالابر: 3500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15820mm Telescopic
موتور : دیزل

TCM FHG30T3

4 Whl Counterbalanced Forklift (2011)
شماره رفرنس :880006370
ظرفیت بالابر: 3000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4500mm Triplex
موتور : LPG

TOYOTA 7FBMF16

4 Whl Counterbalanced Forklift (2009)
شماره رفرنس :880006406
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5000mm Triplex
موتور : Electric

TOYOTA 8FBEKT16

3 Whl Counterbalanced Forklift (2014)
شماره رفرنس :880007103
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4700mm Triplex
موتور : Electric

TOYOTA 8FBET16

3 Whl Counterbalanced Forklift (2013)
شماره رفرنس :880007345
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5000mm Triplex
موتور : Electric

TOYOTA 8FBEKT18

3 Whl Counterbalanced Forklift (2014)
شماره رفرنس :880007101
ظرفیت بالابر: 1800kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4700mm Triplex
موتور : Electric

TOYOTA 8FBEKT18

3 Whl Counterbalanced Forklift (2014)
شماره رفرنس :880007102
ظرفیت بالابر: 1800kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4700mm Triplex
موتور : Electric

TOYOTA 7FBMF20

4 Whl Counterbalanced Forklift (2008)
شماره رفرنس :880006405
ظرفیت بالابر: 2000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4700mm Triplex
موتور : Electric
GDP70VX

فروخته شد

YALE GDP70VX

4 Whl Counterbalanced Forklift (2010)
شماره رفرنس :880007384
ظرفیت بالابر: 7000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5600mm Triplex
موتور : دیزل