لیفتراک
Netherlands
Australia
Germany
Belgium
Dubai
Panama
Forkliftcenter BV
Hornweg 18
NL - 1045 AR Amsterdam
Sales Team
Tel. +31 (0)20 497 4101
Fax +31 (0)20 497 4865
info@forkliftcenter.com

(realtime) جست و جوی پیشرفته

kg

جستجو شما به طور خودکار از لیست زیر اعمال می شود
mm

دسته بندی :

بالابر 1-10 تن

HYSTER H1.8FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880007288
ظرفیت بالابر: 1800kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5500mm Triplex
موتور : دیزل
H1.8FT

فروخته شد

HYSTER H1.8FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880007282
ظرفیت بالابر: 1800kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5500mm Triplex
موتور : LPG

HYSTER H1.8FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880007283
ظرفیت بالابر: 1800kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5500mm Tiplex
موتور : LPG

HYSTER H1.8FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880007274
ظرفیت بالابر: 1800kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5500mm Triplex
موتور : LPG

HYSTER H1.8FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880007290
ظرفیت بالابر: 1800kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5500mm Triplex
موتور : LPG

HYSTER J2.00XM

4 Whl Counterbalanced Forklift (2006)
شماره رفرنس :880006794
ظرفیت بالابر: 2000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3830mm DUPLEX
موتور : Electric

HYSTER H2.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2009)
شماره رفرنس :880007257
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3790mm Duplex
موتور : LPG

HYSTER H2.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2007)
شماره رفرنس :880006768
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3290mm DUPLEX
موتور : دیزل

HYSTER H2.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2007)
شماره رفرنس :880006763
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3290mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H2.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880007251
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4950mm Triplex
موتور : دیزل

HYSTER H2.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2010)
شماره رفرنس :880007254
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3790mm Duplex
موتور : LPG
H2.5FT

فروخته شد

HYSTER H2.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2011)
شماره رفرنس :880006762
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4350mm Triplex
موتور : دیزل

HYSTER J2.50XM

4 Whl Counterbalanced Forklift (2006)
شماره رفرنس :880006239
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3700mm Duplex
موتور : Electric

HYSTER H3.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2007)
شماره رفرنس :880007266
ظرفیت بالابر: 3000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4615mm Triplex
موتور : دیزل

HYSTER H3.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2007)
شماره رفرنس :880006764
ظرفیت بالابر: 3000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3950mm Triplex
موتور : LPG

HYSTER H3.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880006783
ظرفیت بالابر: 3000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4105mm DUPLEX
موتور : دیزل

HYSTER H4.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2009)
شماره رفرنس :880005789
ظرفیت بالابر: 4000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4250mm Duplex
موتور : دیزل
J4.0XN

فروخته شد

HYSTER J4.0XN

4 Whl Counterbalanced Forklift (2014)
شماره رفرنس :880007353
ظرفیت بالابر: 4000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4375mm Duplex
موتور : Electric

HYSTER J4.0XN

4 Whl Counterbalanced Forklift (2014)
شماره رفرنس :880007354
ظرفیت بالابر: 4000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4375mm Duplex
موتور : Electric
J4.0XN

رزرو شده

HYSTER J4.0XN

4 Whl Counterbalanced Forklift (2014)
شماره رفرنس :880007352
ظرفیت بالابر: 4000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4375mm Duplex
موتور : Electirc

HYSTER H4.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880007261
ظرفیت بالابر: 4500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3425mm Duplex
موتور : LPG

HYSTER H5.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2009)
شماره رفرنس :880006865
ظرفیت بالابر: 5000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل
H5.5FT

فروخته شد

HYSTER H5.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2010)
شماره رفرنس :880007385
ظرفیت بالابر: 5500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4700mm Duplex
موتور : دیزل
H7.0FT

فروخته شد

HYSTER H7.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2008)
شماره رفرنس :880005372
ظرفیت بالابر: 7000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4400mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H7.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2009)
شماره رفرنس :880007306
ظرفیت بالابر: 7000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3400mm Duplex
موتور : دیزل
H7.0FT

فروخته شد

HYSTER H7.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2010)
شماره رفرنس :880006064
ظرفیت بالابر: 7000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4350mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H7.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2008)
شماره رفرنس :880007305
ظرفیت بالابر: 7000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4400mm Duplex
موتور : دیزل
H7.0FT

فروخته شد

HYSTER H7.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2008)
شماره رفرنس :880006198
ظرفیت بالابر: 7000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4400mm Duplex
موتور : دیزل

LINDE E15-01

4 Whl Counterbalanced Forklift (2011)
شماره رفرنس :880006880
ظرفیت بالابر: 1500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3850mm DUPLEX
موتور : Electric

LINDE E16-01

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880006703
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3550mm Duplex
موتور : Electric

LINDE E16-01

4 Whl Counterbalanced Forklift (2011)
شماره رفرنس :880006873
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3140mm DUPLEX
موتور : Electric

LINDE E16-01

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880006705
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3550mm DUPLEX
موتور : Electric

LINDE E16-01

(2012)
شماره رفرنس :880006704
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3550mm Duplex
موتور : Electric

LINDE E20PH-02 EVO

4 Whl Counterbalanced Forklift (2014)
شماره رفرنس :880007346
ظرفیت بالابر: 2000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5620mm Triplex
موتور : Electric

LINDE H25D-02

4 Whl Counterbalanced Forklift (2013)
شماره رفرنس :880006417
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5150mm Triplex
موتور : دیزل

LINDE H35D-02

4 Whl Counterbalanced Forklift (2013)
شماره رفرنس :880007085
ظرفیت بالابر: 3500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3530mm Duplex
موتور : دیزل

LINDE H35D-02

4 Whl Counterbalanced Forklift (2013)
شماره رفرنس :880007088
ظرفیت بالابر: 3500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3350mm Duplex
موتور : دیزل

LINDE H45D

4 Whl Counterbalanced Forklift (2008)
شماره رفرنس :880007347
ظرفیت بالابر: 4500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3700mm Duplex
موتور : دیزل

LINDE H80T

4 Whl Counterbalanced Forklift (2008)
شماره رفرنس :880006716
ظرفیت بالابر: 8000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3550mm Duplex
موتور : LPG

TCM FHG30T3

4 Whl Counterbalanced Forklift (2009)
شماره رفرنس :880006366
ظرفیت بالابر: 3000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4500mm Triplex
موتور : LPG

TCM FHG30T3

4 Whl Counterbalanced Forklift (2009)
شماره رفرنس :880006364
ظرفیت بالابر: 3000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4500mm Triplex
موتور : LPG

TCM FHG30T3

(2009)
شماره رفرنس :880006365
ظرفیت بالابر: 3000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4500mm Triplex
موتور : LPG

TCM FHG30T3

4 Whl Counterbalanced Forklift (2009)
شماره رفرنس :880006368
ظرفیت بالابر: 3000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4500mm Triplex
موتور : LPG

TCM FHG30T3

4 Whl Counterbalanced Forklift (2009)
شماره رفرنس :880006367
ظرفیت بالابر: 3000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4500mm Triplex
موتور : LPG

TCM FHG30T3

4 Whl Counterbalanced Forklift (2011)
شماره رفرنس :880006370
ظرفیت بالابر: 3000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4500mm Triplex
موتور : LPG

TCM FHG30T3

(2009)
شماره رفرنس :880006369
ظرفیت بالابر: 3000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4500mm Triplex
موتور : LPG

TOYOTA 7FBMF16

4 Whl Counterbalanced Forklift (2009)
شماره رفرنس :880006406
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5000mm Triplex
موتور : Electric

TOYOTA 8FBEKT16

4 Whl Counterbalanced Forklift (2014)
شماره رفرنس :880007103
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4700mm Triplex
موتور : Electric

TOYOTA 8FBET16

4 Whl Counterbalanced Forklift (2013)
شماره رفرنس :880007345
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5000mm Triplex
موتور : Electric

TOYOTA 8FBEKT18

4 Whl Counterbalanced Forklift (2014)
شماره رفرنس :880007101
ظرفیت بالابر: 1800kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4700mm Triplex
موتور : Electric

TOYOTA 8FBEKT18

4 Whl Counterbalanced Forklift (2014)
شماره رفرنس :880007102
ظرفیت بالابر: 1800kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4700mm Triplex
موتور : Electric

TOYOTA 7FBMF20

4 Whl Counterbalanced Forklift (2008)
شماره رفرنس :880006405
ظرفیت بالابر: 2000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4700mm Triplex
موتور : Electric

TOYOTA 8FBEKT20

4 Whl Counterbalanced Forklift (2014)
شماره رفرنس :880007104
ظرفیت بالابر: 2000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4700mm Triplex
موتور : Electric

TOYOTA 8FBET20

4 Whl Counterbalanced Forklift (2013)
شماره رفرنس :880007344
ظرفیت بالابر: 2000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5000mm Triplex
موتور : Electric

TOYOTA 7FBMF25

4 Whl Counterbalanced Forklift (2007)
شماره رفرنس :880006407
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3740mm Duplex
موتور : Electric

YALE GDP70VX

4 Whl Counterbalanced Forklift (2010)
شماره رفرنس :880007384
ظرفیت بالابر: 7000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5600mm Triplex
موتور : دیزل